Hyppää sisältöön
Ämmänpuistonpuron lampipuhdistamo

Riukutukkipatoja, pesusienikaupunkeja ja digilaavuja – Resurssiviisas luontokaupunki -strategiatiimi tutustui hulevesien hallinnan uusiin tuuliin ja Kajaanin kampuksen kehittämistyöhön

Kajaanin kaupungin Resurssiviisas luontokaupunki -strategiatiimi on yksi kolmesta kaupunkistrategian toimenpiteitä toteuttamaan perustetusta tiimistä. Tiimi vietti mielenkiintoisen iltapäivän keskiviikkona 23.8. hulevesien hallinnan uusiin tuuliin sekä Kajaanin kampuksen kehittämistyöhön tutustuen. Molempia näitä aiheita yhdistää strategiatiimille keskeiset kestävän kehityksen periaatteet.

Erikoissuunnittelija Outi Laatikainen Kajaanin ammattikorkeakoululta kertoi tapaamisessa kaupungin alueella tehdystä hyvästä ja innovatiivisesta työstä hulevesien hallinnassa. Laatikainen esitteli PeatStop-hanketta, jossa etsitään kestäviä ratkaisuja hulevesivalumien tuomiin ympäristökuormituksiin. Hulevedeksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä.

Kajaanissa hankkeen päätarkoituksena on puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen. Kaupunginlampi ottaa vastaan suuren osan sadevesien valumista, ja siihen laskee useita sadevesiviemäreitä, joten kuormituksen määrä lammen vedessä on suuri.

PeatStop-hankkeessa kehitetään ja testataan käytännön ratkaisuja, joilla lammen tilaa saadaan parannettua. Yksi esimerkki toimista on Ämmänpuronpuistoon rakennettu lampipuhdistamo (kuvassa), joka on maisemoitu osaksi puistoympäristöä maisemointikiviä ja kosteikkokasvillisuutta käyttäen.

Laatikainen kertoi myös hankkeeseen kuuluvasta kokeellisen tutkimuksen osiosta, jonka yhteydessä KAMKilla kehitetty suodatusyksikkö koeasennettiin Kaupunginlammelle. Suodattimen idea on suodattaa hulevesiviemäristä virtaavaa vettä, ja kerätä siitä kiintoainetta sekä ravinteita veden virratessa arkun läpi. Testijakson tulokset olivatkin rohkaisevia, sillä kokonaiskuormituksesta onnistuttiin suodattamaan hyvä määrä fosforia ja ammoniumtyppeä vedestä pois.

Uusia luonnonmukaisia keinoja vesienhallintaan

Outi Laatikaisen mukaan puupuhdistamot, kuten riukutukkipadot tai pitkittäin ojiin sijoittuvat riukuniput ovat uusi mahdollinen lisä helppoon ja luonnonmukaiseen vesienhallintaan. Padon on tarkoitus päästää läpi vesi, mutta pysäyttää kiintoaine. Näin pato toimii alustana mikrobeille ja muille tärkeille eliöille, jotka käyttävät liiallisia ravinteita hyväkseen. Tällainen riukutukkipato on tulossa Kajaanin Ämmänpuronpuistoon elo-syyskuun vaihteessa.

Ilmastonmuutos saattaa jatkossa aiheuttaa yhä enemmän rankkasateita. Laatikaisen mukaan tähän on ryhdytty kiinnittämään huomiota myös hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Tässä yhteydessä puhutaan niin kutsutuista pesusienikaupungeista. Tällä tarkoitetaan rajuihin rankkasateisiin varautuvaa luonnonmukaista hulevesijärjestelmää, joka jäljittelee luonnon omia tapoja hoitaa vesimassoja. Tällainen järjestelmä on käytössä esimerkiksi Helsingin Kuninkaantammen kaupunginosassa. Voisiko myös Kajaanin kaupunkirakentamiseen ottaa oppia pesusienikaupungeista tai -kaupunginosista?

Lähtölaukaus Suomen työelämälähtöisimmälle kampukselle

Projektipäällikkö Veera Valtanen esitteli strategiatiimille Kajaanin kampus 2025 kehittämistyötä. Viime toukokuussa alkanut kolmivuotinen kehittämishanke on lähtölaukaus Suomen työelämälähtöisimmälle kampukselle. Hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat Kajaanissa toisen- ja korkea-asteen koulutukseen, yritysyhteistyöhön sekä Kajaanin Vimpelinlaakson ja Vuorikadun kampusalueiden rakenteelliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen.

Valtasen mukaan hankkeessa on vahva yhteisöllisyyden teema, ja hanke toimiikin tiiviissä yhteistyössä monen eri organisaation kanssa. Visiona on, että Kajaanin kampuksesta luodaan vastuullinen, innovatiivinen ja yhteisöllinen opiskelu-, yritys- ja palvelukeskittymä.

Kehittämistyössä on vahvasti mukana myös kestävän kehityksen eri osa-alueet. Kampusalue toimii työelämälähtöisen opiskelun ja kestävän kehityksen edelläkävijänä inspiroiden opiskelijoita, henkilökuntaa ja koko yhteisöä toimimaan vastuullisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Valtanen kertoi strategiatiimille hankkeen parissa jo kerätyistä kampuksen kehittämisideoista. Yksi mielenkiintoinen idea on kampusalueen läheisyyteen rakennettava digilaavu, jossa voisi pitää esimerkiksi laavupalavereita, ja se voisi toimia myös etäopiskelupisteenä. Laavulle on ideoitu myös aurinkopaneelia latauspistettä varten.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.3.2022 Kajaanin kaupunkistrategian 2023–2026. Kajaanin kaupunki suuntaa tulevaisuuteen kolmella teemalla: Elinvoima ja osaaminen Menestyvä kaupunki, Lapset ja nuoret Lasten ja nuorten kaupunki ja Kestävä kehitys Resurssiviisas luontokaupunki. Kaupunkistrategian toimenpiteitä toteuttamaan on perustettu teemojen mukaiset strategiset tiimit.

 

Lue lisää Kajaanin kaupunkistrategiasta