Hyppää sisältöön

Puurakentaminen Kajaanissa luo alueen identiteettiä, on omaleimaista ja laadukasta

Kainuun kunnat laativat yhdessä puu- ja hybridirakentamisen strategioita

Kainuun kunnat laativat puu- ja hybridirakentamisen strategioita osana Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi -hanketta. Tarkoitus on luoda kuntien kanssa kuntakohtaiset puu- ja hybridirakentamisen strategiat. Puurakentaminen on mukana useissa valtakunnallisissa ohjelmissa ja toimenpidelinjauksissa ja vastaa osaltaan mm. ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Kuntakohtaiset strategiat tuovat valtakunnalliset tavoitteet kuntatasolle. Strategiassa Kajaanin tavoitteeksi on otettu: ”Vuonna 2026 olemme ylpeitä koko Kainuun ja maakuntakeskus Kajaanin puurakentamisesta, joka luo alueen identiteettiä, on omaleimaista ja laadukasta.”  Strategioita työstää MDI. Strategiat valmistuvat marraskuussa 2022. Strategiaa aletaan toteuttaa vuoden 2023 puolella.

Tutustu tarkemmin

Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelija Laura Karjalaisen diplomityö tutki puurakentamisen mahdollisuutta keskeiselle paikalle Kajaanissa. Diplomityö käsitteli arkkitehtuurin ja identiteetin suhdetta alueellisen identiteetin näkökulmasta. Diplomityön suunnitelma sijoittuu keskeiselle paikalle, Kajaanin rauniolinnan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Kajaanin vanhan kirjastotalon viereen. Sisältönä oli luoda luonnossuunnitelma tontille sijoittuvasta uudisrakennuksesta. Diplomityön tekijä halusi toteuttaa rakennuksen nimenomaan CLT-runkoisena. Aihe ja suunnitelma ovat edelleen ajankohtaisia alueella pian alkavan kaavoituksen vuoksi.

Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston lempeä laajennus

Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston laajennus pääsi arvostetun Arkkitehti-lehden (Finnish Architectural Review) numeroon 2/2021. Otsikolla ’Lempeä laajennus’ artikkelissa esiteltiin lukion laajennusta usealla sivulla tekstein ja valokuvin.

Laajennusosan lukion tiloihin yhdistettiin ammattioppilaitoksen opetustoimintaa, ja tilamuutosten myötä tarvittiin uuden henkilöstön työ- ja taukotilat. Uusi osa suunniteltiin puretun siiven tilalle Vuorikadun varteen paikkaan, jossa Kajaanin keskusta muuttuu pientalovaltaiseksi alueeksi. Ympäristön lisäksi ennen kauppaopistona toimineen rakennuksen monet vaiheet ja säilyvän auditorion muoto ja korkeus määrittivät ulkohahmoa. Vuorikadun puolelle tavoitteenamme oli tehdä luonteeltaan julkinen puurakennus, joka kuitenkin sopeutuu ympäröivän asuinrakentamisen mittakaavaan, kertoo arkkitehti Ville-Pekka Ikola Arkkitehti-lehden artikkelissa.

Arkkitehtuurin opiskelijan diplomityö: Innovaatiokeskus Kainuuseen

Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelija Laura Karjalaisen diplomityön aiheena oli ’Innovaatiokeskus Kainuuseen: rakennettu ympäristö ja identiteetti’. Diplomityö sisälsi teoriatarkastelun ja suunnitelman. Teoriaosuus käsittelee arkkitehtuurin ja identiteetin suhdetta alueellisen identiteetin näkökulmasta. Tätä seuraa paikan identiteetin analyysi, jossa pureudutaan suunnittelualueen identiteettiin alueen historian kautta. Suunnitelma sijoittuu keskeiselle paikalle, Kajaanin rauniolinnan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Kajaanin vanhan kirjastotalon viereen.

Diplomityö on toteutettu yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Diplomityö toimii tausta-aineistona suunnittelualueen tulevassa kaavamuutoksessa. Asiantuntijana diplomityössä toimi Kajaanin kaupungin kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori.

Laura Karjalainen kertoo diplomityössään: kaavamuutoksella vanha kirjastotalo suojellaan ja sen suurikokoinen tontti jaetaan kahdeksi erilliseksi tontiksi, jolloin kirjastotalo jää omalle tontilleen. Syntyvälle tontille on mahdollista sijoittaa alueen arvoille ja identiteetille sekä Kajaanin kaupunkikuvaan sopivaa uudisrakentamista. Diplomityön sisältönä oli luoda konseptitasoinen luonnossuunnitelma tontille sijoittuvasta uudisrakennuksesta.

Kajaanin kaupungin tavoitteena diplomityölle oli, että uudisrakennukseen sijoittuisi myös asumista innovaatiokeskuksen lisäksi.

Diplomityössäni halusin esittää, että asuminen ei kuitenkaan ole rakennuksen ainoa käyttötarkoitus. Suunnitelmani keskittyy rakennuksen arkkitehtonisesti erinomaisten suunnitteluratkaisujen ja sen käyttötarkoituksen löytämiseen sekä näiden tekijöiden yhteensovittamiseen alueellista identiteettiä tukien.  Onnistuin luomaan arkkitehtuuria, jolla on vahva omaleimainen ilme ja identiteetti. Lisäksi rakennus tukee alueen omaa identiteettiä sekä liittyy luontevasti osaksi Kajaanin kaupunkikuvaa. Rakennuksen arkkitehtoninen yleisilme on houkutteleva, enkä voi välttyä toiveelta, että jotain päivänä Kajaanin keskustaan nousisi vastaavanlaista rakentamista, kertoo Laura Karjalainen diplomityössään.

Diplomityön tekijä kertoo, että monivaiheinen ja mielenkiintoinen diplomityörupeama on laajentanut hänen tietämystään kotiseudustaan ja tarkentanut näkemystä siitä, mitä on kainuulainen identiteetti. Hieno ja kaupunkikuvallisesti merkittävä suunnittelualue osoittautui tekijälle hyvin haasteelliseksi. Tontin ahtaus, rakentamisen laajuus, paikoituksen ratkaiseminen, rakennuksen mittakaavan löytäminen, piha-alueen järjestäminen, asumisen ja arkkitehtonisen kokonaisilmeen ratkaiseminen olivat kaikki tekijöitä, joita piti pohtia pitkään ja suurella hartaudella. Oman haasteensa toi myös CLT rakennusaineena sekä erityisesti CLT tilaelementtirakentaminen. Laura Karjalainen halusi kuitenkin toteuttaa rakennuksen nimenomaan CLT-runkoisena, koska se tuntui ainoalta oikealta vaihtoehdolta niin kaupunkikuvallisesti kuin alueellista identiteettiä ja luontosuhdetta ajatellen.

Lisätietoja Piia Väyrynen vs. kaupunginarkkitehti p. 044 7148 285 piia.vayrynen@kajaani.fi

Linkki Laura Karjalaisen diplomityöhön Innovaatiokeskus Kainuuseen: rakennettu ympäristö ja identiteetti