Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Poikkeuksellisesta vuodesta selvittiin pelättyä paremmin – uuteen valtuustokauteen ponnistetaan mahdollistavalta peruspohjalta

Kajaanin kaupungin tilinpäätös 2020

Vuoden 2020 Kajaanin kaupungin tulos toteutui alijäämäisenä 12,0 milj. €. Tulosta selittää pääasiassa Kainuun Soten merkittävä alijäämä, rahoituserien poikkeukset ja Vuorikadun kampuksen laajennukseen ja peruskorjaukseen käytetyn rahaston purku. Kainuun Soten alijäämäiseen tilinpäätökseen vaikuttivat keskeisesti palkkaharmonisointiin liittyvä varaus, koronan taloudelliset vaikutukset ja yleinen kustannusten kasvu.

Oman toiminnan ja talouden osalta Kajaanin kaupunki selvisi koronavuodesta pelättyä paremmin. Toimintatuotoissa tuli menetyksiä, mutta toisaalta toimintakuluissa saatiin merkittäviä säästöjä. Loiste Oy:n ennakoidusta 9,6 milj. €:n osingosta jätettiin ottamatta ulos noin 4 milj. €. Yhtiön omistajat halusivat näin tasata vuoden 2019 ylimääräistä osinkotuloutustaan. Valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2019 19,0 % eli n. 19,8 milj. €. Valtionosuuksien kasvu johtui pääosin valtion kunnille osoittamista koronatuista.

Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 50,5 milj.€. Suurin investointi oli 25 milj.€:n pääomasijoitus kaupungin omistamaan Kajaanin Energiatuotanto Oy:öön, joka osti 50 % Kainuun Voima Oy:n osakekannasta UPM Energy Oy:ltä. Kajaanin kaupunki osti osakekaupan yhteydessä suoraan omistukseensa myös vesivoimatuotantoon liittyvät kiinteistöt ja maa-alueet.

Kajaanin Lyseo valmistui ja hankkeen kokonaiskustannukseksi vuosien 2017-2020 aikana muodostui yhteensä 18,9 milj.€.  Vuorikadun kampuksen investointi valmistui ja hankkeen kokonaiskustannus vuosien 2019-2020 aikana oli 4,5 milj. €. Pikku- Ketun päiväkotiin investointiin 1,4 milj. € ja muita rakennuksia peruskorjattiin 1,9 milj. €:n edestä. Katu- ja ulkoilualueisiin investoitiin 4,7 milj. €.

Kajaanin kaupungin velkaantumista hillittiin ja lainamäärä laski hivenen edellisestä vuodesta. Lainamäärä oli vuoden lopussa 126,9 milj. € eli 3471 €/asukas. Lainamäärä on tilinpäätöksen ennakkoarvioiden mukaan valtakunnallista keskitasoa. Koko kaupunkikonsernin lainakanta mukaan lukien kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden lainakanta on 18 151 €/asukas (vuonna 2019 16 318 €/asukas).

Kaupungin sijoitusten tuotot noudattelivat yleistä markkinoiden kehitystä ja sijoitukset tuottivat 5 % eli asetettu 4 %:n tavoite saavutettiin. Alkuperäinen sijoitettu pääoma oli vuoden lopussa 185 milj. € ja sijoitusten markkina-arvo 31.12.2020 194,1 milj. €. Sijoitukset arvostetaan tilinpäätöksessä kirjanpito-ohjeiden ja säännösten mukaisesti alimpaan mahdolliseen arvoon ja sijoitusten arvonalentumiset 31.12.2020 olivat yhteensä n. 1,0 milj. €. Sijoitustuotoista ei tehty erillisiä tuloutuksia käyttötalouteen.

Vuoden 2020 aikana kaupunki toteutti hyväksyttyä talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2020 – 2022. Suunnitelman mukaan sopeuttamistavoite on 10 milj. € kolmen vuoden aikajaksolla. Tavoitteesta puolet koskee Kajaanin kaupunkikonsernin palveluja ja puolet Kainuun soten palveluja. Vuonna 2020 sopeuttamissuunnitelman toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellusti ja toimenpiteillä saavutettiin 1,8 milj. € säästöt, kun tavoite vuodelle 2020 oli 1,7 milj. €. Talouden sopeuttamissuunnitelman toteuttamista jatketaan täysimääräisesti ja tavoitteena on löytää myös uusia keinoja talouden tasapainon saavuttamiseen.

Kajaanin kaupungin talouden yleisnäkymät ovat alijäämäisestä tuloksesta huolimatta varovaisen positiiviset. Kajaanin kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, kaupungin veto- ja pitovoiman vahvistaminen sekä yrittämisen edellytysten parantaminen ovat tavoitteiden ytimessä tällä hetkellä. Uuteen valtuusto- ja strategiakauteen voidaan ponnistaa mahdollistavalta talouden peruspohjalta.

Lisätiedot