Hyppää sisältöön
Kajaanin yläkoululaisia
Kuvaaja Juho Virinkoski

Nuorisopalvelut, perusopetus ja Music Against Drugs ry toteuttavat yhteistyössä yläkoululaisille suunnatun ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden

Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut, perusopetus ja Music Against Drugs ry ovat yhteistyössä sitoutuneet toteuttamaan lukuvuonna 2022–2023 Kajaanin yläkouluikäisille ja heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille suunnatun ehkäisevän päihdetyön Music Against Drugs -kokonaisuuden.

Kokonaisuus sisältää nuorille suunnattuja kilpailuja, iltatapahtuman ja teemaviikon. Teemaviikko suunnitellaan yhdessä koulujen tukioppilaiden kanssa huhtikuun viimeisille viikolle ja tavoitteena on koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen, kiusaamisen torjuminen sekä päihdetiedon lisääminen. Kokonaisuus huipentuu ilmaiseen iltatapahtumaan Kajaanin keskuskoululla perjantaina 28.4.2023 klo 17–22. Iltatapahtumassa nähdään muun muassa nuorten bändejä.

Päihde- ja hyvinvointikyselyssä kartoitettiin muun muassa nuorten sosiaalista hyvinvointia

Päihde- ja hyvinvointikyselyyn vastasi yhteensä 499 kajaanilaista 7–9 luokan oppilasta. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa nuorten sosiaalista hyvinvointia, kouluviihtyvyyttä, päihteisiin liittyviä teemoja, kuten kiinnostusta kokeilla päihteitä, päihteiden käytön motiiveja sekä päihteiden kokeilulle ja käytölle altistavia riskitekijöitä. Kyselyssä pyrittiin löytämään toivotun terveyskäyttäytymisen esteitä ja vahvisteita.

Kysely osoittaa:

  • Yksinäisyyden, kiusatuksi tulemisen ja kaveriporukoiden puuttumisen olevan yhteydessä myönteisiin päihdeasenteisiin sekä kiinnostukseen kokeilla päihteitä.
  • Kajaanissa viikoittain kiusatuksi joutuu 3 % yläkouluikäisistä ja 11 % kokee itsensä usein ulkopuoliseksi.
  • Itsensä yksinäiseksi vähintään melko usein kokee puolestaan 8 % kyselyyn vastanneista nuorista.
  • 5 %:lla ei ole lainkaan omaa kaveriporukkaa.
  • Nuoret pitävät kouluympäristössä toimivia aikuisia sekä nuorisotyöntekijöitä luotettavimpina päihdetiedon lähteinä heti omien vanhempien jälkeen.

Kyselyn tuloksia on käsitelty työpajoissa

Kyselyn tuloksia on käsitelty sekä tukioppilaille että ammattilaisille suunnatuissa työpajoissa. Esille nousseiden tietojen pohjalta on suunniteltu konkreettisia käytännön toimenpiteitä kevätlukukaudeksi 2023.

Koulunuorisotyöntekijällä on suuri rooli nuoren tukijana

Koulunuorisotyöntekijällä on suuri rooli ryhmähengen tukijana. Koulunuorisotyöntekijä toimii uusien luokkien ryhmäyttäjänä, havainnoi luokkien ryhmäilmiöitä ja tarpeen mukaan järjestää jatkoryhmäytymisiä. Ryhmäytymisen tukemisen lisäksi koulunuorisotyöllä on merkittävä rooli päihteisiin liittyvän tiedon viestimisessä yläkouluikäisille. Koulunuorisotyöntekijöiden vuosittain järjestämät päihdetunnit 8. luokkalaisille on koettu hyväksi.

Music Against Drugs ry:n osaamista halutiin hyödyntää myös päihdetuntien muodossa, joten koulunuorisotyön päihdetuntien rinnalla toteutettiin myös yhteistyössä järjestetty päihdetuntikokonaisuus, jossa käsiteltiin päihde- ja hyvinvointikyselyssä esille nousseita tietoja tutkittujen tosiasioiden kautta. Koulunuorisotyöntekijöiden pitämät päihdetunnit jatkavat siitä, mihin yhteisessä kokonaisuudessa jäädään. Mietitään omien valintojen vaikutusta konkreettisten esimerkkien kautta myös pidemmälle tulevaisuuteen.

Musiikki- ja kuvakilpailun teemana on ilo

Kajaanilaisilla alle 25-vuotiailla nuorilla on ollut mahdollisuus osallistua musiikki- ja kuvakilpailuihin. Musiikkikilpailu on toteutettu verkkomuotoisena Youtubessa ja kilpailun voittaa eniten tykkäyksiä ja jakoja kerännyt osallistujakappale. Kuvakilpailun teemana on “ilo” ja kisaan on voinut osallistua joko aiheesta kertovalla valokuvalla, piirustuksella tai maalauksella, tyyli on ollut vapaa. Kilpailuun osallistuneet kuvat julkaistaan Music Against Drugs ry:n Instagramissa ja kolme eniten tykkäyksiä kerännyttä kuvaa palkitaan Polaroid-kameroilla. Kilpailuun ovat voineet osallistua kaikki yläkouluikäiset Kajaanissa asuvat ja/tai koulua käyvät nuoret.