Hyppää sisältöön
Koronatiedote

Kainuu on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – vaikutukset Kajaanin kaupungin toimintaan  

Tiedote 18.1.2021

Kai­nuun alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ja Kai­nuun kun­nat ovat to­den­neet Kai­nuun ole­van ko­ro­na-e­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din tar­tun­ta­ryp­pääs­sä on vii­kon­lo­pun 16.–17.1.2021 ai­ka­na to­det­tu yk­si ko­ro­na­tar­tun­ta. Tie­dos­sa on täl­lä het­kel­lä 12 asuk­kaan, kah­dek­san hen­ki­lö­kun­nan ja kol­men lä­hi­pii­ris­sä ol­leen sai­ras­tu­mi­nen. Vi­rus­tyy­pi­tys­ten tu­lok­set ei­vät ole vie­lä val­mis­tu­neet THL:n tut­ki­muk­sis­ta, jo­ten tois­tai­sek­si ei ole tie­toa mis­tä vi­rus­kan­nas­ta on ky­se. Lisäksi viikonlopun aikana on to­det­tu myös yk­si uu­si tar­tun­ta ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä, jon­ka joh­dos­ta myös muu­ta­mia hen­ki­löi­tä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen tie­to­jen mu­kaan ta­paus ei lii­ty mui­hin tie­dos­sa ole­viin tar­tun­toi­hin.

Myös Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kan tes­tauk­sis­sa ra­por­toi­tiin per­jan­tai­na 15.1.2021 yk­si uu­si po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los. Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä kaik­kea tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta tu­lee vält­tää, ei­kä ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­tus­ta suo­si­tel­la lain­kaan. Ul­ko­mail­ta pa­lat­taes­sa on tär­keää nou­dat­taa ko­ro­na­tes­tauk­sia se­kä näi­hin liit­ty­vää omaeh­tois­ta ka­ran­tee­nia.

Kiih­ty­mis­vai­hees­sa oh­jeet ja suo­si­tuk­set tiuk­ke­ne­vat. Kainuun sote on antanut päivitetyt ohjeet ja toimenpiteet koronaepidemian kiihtymisvaiheessa omassa tiedotteessaan 13.1.2021.

Kajaanin kaupunki muistuttaa, että uusia koronavirustartuntoja todetaan edelleen ja suositusten, määräysten ja turvaohjeiden noudattaminen on tärkeää.

Kajaanin kaupunki noudattaa valtakunnallista etätyösuositusta

Etätyösuosituksen mukaan julkisella sektorilla tulee työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Niissä työtehtävissä, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, tulee käyttää kasvomaskia tai visiiriä.

Kokoontumisrajoitukset

Työpaikalla vältetään kaikenlaisia kokoontumisia ja kokoukset hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksien kautta. Kokoontumisrajoitukset ja turvavälit tulee huomioida myös ruokaillessa, kahvitauolla ja työpaikan ulkopuolisissa kokoontumisissa.

Kainuussa on voimassa aluehallintoviraston määräys enintään 20 henkilön kokoontumisrajoituksesta yleisten tilaisuuksien ja kokousten järjestämisessä, jonka lisäksi vastaavaa suositellaan vahvasti myös yksityistilaisuuksissa.

Kiih­ty­mis­vai­heen ohjeet ja suositukset Kajaanin perusopetuksessa

THL on päivittänyt maskisuosituksensa 8.1.2021. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.

Kiihtymisvaiheen ohjeistuksen mukaisesti maskisuositus on nyt voimassa kaikilla 6.-9.-luokkalaisilla perusopetuksessa sekä koulukuljetuksissa. Yhdysluokkaopetuksessa olevilla 6. luokan oppilailla ei edellytetä maskin käyttöä oppitunneilla. Maskia tulee käyttää joukkoliikenteessä, sisätiloissa sekä sellaisissa ulkotiloissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

Perusopetuksessa on varauduttu tähän tilanteeseen ja kaikille kyseisten luokkien oppilaille jaetaan viiden kappaleen kangasmaskipaketit. Maskien mukana tulee ohjeistus niiden käytöstä sekä puhdistamisesta. Ohjeistus käydään läpi luokittain opettajien johdolla.

Kiihtymisvaiheen ohjeistuksen mukaisesti maski-/visiirisuositus on voimassa myös koulun henkilökunnan osalta sisätiloissa ja sellaisissa ulkotiloissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa. Perusteena on työn luokittelu asiakasvierityöksi. Lisäksi maskisuositus on edelleen voimassa aikuisten perusopetuksessa.

Koska pandemiatilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, oppilaita ja henkilökuntaa ohjeistetaan säilyttämään kaikki oppimateriaalit ja työvälineet kotona.

Kaikkia ylimääräisiä kontakteja on nyt syytä välttää ja tästä syystä toivommekin, että huoltajat eivät tulisi koulun sisätiloihin muuten kuin ennalta sovittuihin tapaamisiin.

Lisätietoja antaa vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä, puh. 044 714 7621

Kiihtymisvaiheeseen vaikutukset Kajaanin kaupungin liikuntayksikön toimintaan

Kainuun antaman suosituksen perusteella kaikki Kajaanin kaupungin liikuntapaikat pysyvät toistaiseksi avoinna asiakkaille, mutta tavanomaista toimintaa rajoitetaan.

Kunnan järjestämä aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Toiminta keskeytetään kiihtymisvaiheen vuoksi toistaiseksi. Aikuisten ryhmätoimintaa ovat muun muassa Vesi-liikuntakeskus Kaukaveden vesiliikuntaryhmät sekä vertaisohjaajien ryhmät.

Liikuntapaikoilla on merkittävä osuus kajaanilaisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen kannalta, minkä vuoksi liikuntapaikoilla keskitytään toiminnan turvalliseen jatkumiseen vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Liikuntatiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat

Pohjois-Suomen aluehallintaviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Näin ollen liikuntatiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat ovat toistaiseksi peruttu.

Yleiset varotoimet

Liikuntapaikoilla kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

 • tule paikalle ainoastaan terveenä
 • pidä turvavälit muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan
 • käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista (yli 12-vuotiaat)
 • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä. Henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.

Harrastustoiminta sisäliikuntapaikoilla: Kajaanihalli, jäähallit, Otanmäen urheilutalo sekä koulujen salien iltakäyttö

Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. 12–17-vuotiaille suositellaan enintään 20 henkilön liikuntamuotoja. Toiminnan jatkuessa tulee huomioida ohjeet lähikontaktien välttämisestä. Harrastustoiminnan vuoroille saavat osallistua vain harrastajat, valmentajat ja huoltajat. Vanhemmat saavat mennä tiloihin ainoastaan tarvittaessa. Ryhmiä ohjeistetaan kulkemaan sisätiloissa niin, että asiakkaiden ja eri ryhmien väliset kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettävän toistaiseksi. Ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikuntaa.

Ulkoliikunta-alueet

Ulkoliikuntapaikkojen, kuten latujen, ulkojäiden, laavujen sekä retkeilyreittien kunnossapitoon panostetaan ja asiakkaita kehotetaan suosimaan ulkoliikuntaa. Ajantasainen tieto latujen kunnossapidosta löytyy osoitteesta https://kajaani.fluentprogress.fi/outdoors

Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeisiin myös ulkotiloissa.

Kaukavesi

Koulujen uimaopetus ja lasten uimakerhot jatkuvat normaalisti, mutta aikuisten vesiliikuntaryhmät ja saunajooga keskeytetään toistaiseksi. Kaukavedessä kulkevia ryhmiä on ohjeistettu kulkemaan erillään muista asiakkaista ja käyttämään ryhmäpukuhuonetta. Riskiryhmäläisille ja perusopetuksen oppilaille on pukuhuoneissa osoitettu omat kaappirivistönsä. Riskiryhmäläisiä ohjeistetaan vierailemaan Kaukavedessä hiljaisina aikoina (pääsääntöisesti arkisin klo 8:00–13:00 ja 19:00–20:00). Saunojen kävijämäärää rajataan 5/8 henkilöön saunasta riippuen.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheen vaikutukset Kainuun musiikkiopiston toimintaan

Kainuun musiikkiopiston toiminnassa suurin muutos on maskisuositus musiikkiopiston tiloissa kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Musiikkiopiston toiminta jatkuu Kainuun kunnissa lähiopetuksena. Vaalassa noudatamme Pohjois-Pohjanmaan alueellisia suosituksia ja rajoituksia, ja Vaalan opetus järjestetään toistaiseksi etäopetuksena.

Tärkeää: Tule musiikkiopistolle vain terveenä, käytä maskia, huolehdi hygieniasta ja turvaväleistä! Tutustu sähköpostitse oppilaille ja huoltajille lähetettyihin korona-ajan toimintaohjeisiin ja noudata niitä.

Ryhmäopetuksessa noudatetaan voimassa olevia aluehallintoviraston määräyksiä yleisötilaisuuksien henkilömääristä. Tällä hetkellä henkilömäärärajoitus on Kainuussa 20 henkeä.

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista opetusjärjestelyissä sähköpostitse.

Kaukametsän opistossa koronarajoituksia ajalle 19.1.–8.2.2021

Kaikki Kaukametsän opiston aikuisten harrasteryhmien lähiopetustoiminta siirretään ensisijaisesti internettiin tai keskeytetään. Pitämättä jäävät tunnit siirtyvät keväälle kauden loppuun. Internettiin siirtyvissä kursseissa opettaja lähettää kutsulinkin tunnille.

Aikuisten yksilöopetus, alle 12-vuotiaiden ja 12–17-vuotiaiden harrastetoiminta jatkuu lähiopetuksena turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia ja ohjeita noudattaen. Uusi määräys koskee kasvomaskin käyttöä, jota suositellaan 12-vuotiaille (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) kaikissa tilanteissa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Näin ollen yleisöluennot toteutetaan ennakkoilmoittumisten pohjalta turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia ja ohjeita noudattaen. Osalle ilmoittautuneista voidaan lähettää tekstiviestillä etäosallistumisohjeistus.

Yleiset varotoimet

Kaukametsän tiloissa kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

 • Tule paikalle ainoastaan terveenä.
 • Pidä turvavälit muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan.
 • Käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista (yli 12-vuotiaat)
 • Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

Lisätietoja Kaukametsän opintotoimistosta p. 044 7100214.

Kirjastot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti

Kirjasto ei järjestä toistaiseksi tapahtumia tai tilaisuuksia eikä anna lähi- tai ryhmäopastuksia.

Varattavat asiakastilat ovat poissa käytöstä.

Asiakkaille suositellaan kasvomaskien käyttöä ja ripeää asiointia kirjastotiloissa.

Tule vain terveenä, huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja muista turvavälit.

Koronainfo sivustot

Linkki Kajaanin kaupungin verkkosivujen koronainfo sivustolle www.kajaani.fi/korona on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

Linkki Kajaanin kaupungin Facebook www.facebook.com/kajaaninkaupunki

Linkki koko Kainuun koronatilanteen ajantasainen tilannetieto, tiedotteet, ohjeet ja suositukset löytyvät https://sote.kainuu.fi/koronainfo

////////

Tiedote 31.12.2020

Kajaanin kaupunki muistuttaa: Uusia koronavirustartuntoja todetaan edelleen – suositusten, määräysten ja turvaohjeiden noudattaminen on tärkeää

Kaupunki seuraa aktiivisesti talven koronavirustilannetta. Kajaanin kaupunki noudattaa toiminnassaan annettuja ohjeistuksia. Kaupunki muistuttaa, että huomioimalla turvavälit ja hyvän käsi- ja yskimishygienian sekä käyttämällä kasvomaskia pystymme pitämään tilanteen rauhallisena alueellamme. Koronavirusepidemian yleistilanne paikallisesti Kainuussa on tällä hetkellä hyvä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin huonommaksi.

Kainuulaiset ovat noudattaneet tunnollisesti ohjeita ja rajoituksia ja tehneet tarvittavia toimenpiteitä, kiittelee kaupunginjohtaja Jari Tolonen. Kaiken kaikkiaan Kajaanissa voidaan suhtautua varsin rauhallisesti ja toiveikkaasti tulevaan vuoteen 2021. Koronarokotteet aloitetaan meilläkin vuoden alussa. Toivon ja uskon, että vuodesta 2021 tulee suuri koronasta vapautumisen vuosi, jatkaa kaupunginjohtaja.  Toivotan kaikille miellyttävää ja menestyksekästä uutta vuotta 2021.

Suojaa itseäsi ja muita – noudatamme ohjeita

 • Toimitaan yhdessä vastuullisesti ja asioidaan vain terveenä.
 • Käytetään kasvomaskia, pidetään turvaetäisyydet ja noudatetaan ohjeita.
 • Lataa koronavilkku sovellus (www.koronavilkku.fi).
 • Kokoontumisrajoitukset ja etätyösuositus ovat voimassa edelleen.
 • Venäjän ja erityisesti Karjalan tasavallan alueen koronatilanne on erityisen huono. Matkailua rajan yli ei tällä hetkellä suositella lainkaan.
 • Uuden vuoden juhlia kehotetaan viettämään vain lähipiirin kesken. Varotoimet ovat tarpeen erityisesti kohteissa, joissa liikkuu suuria ihmismääriä.

Koronainfo sivustot

Kajaanin kaupungin verkkosivujen koronainfo sivustolle (www.kajaani.fi/korona) on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

Kajaanin kaupungin Facebook www.facebook.com/kajaaninkaupunki

Koko Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­tie­to, tiedotteet, ohjeet ja suositukset löytyvät https://sote.kainuu.fi/koronainfo

Lisätietoja hallintojohtaja Tuija Aarnio, p. 044 7100 216.

///////////

Koronavirusepidemian vaikutukset Kajaanin kaupungin toimintaan ja tapahtumiin

Kai­nuu on ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la ja ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, mut­ta laa­ja yleis­vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din le­viä­mi­sen ris­ki on edel­leen ole­mas­sa. Epi­de­mia­ti­lan­ne Ete­lä-Suo­mes­sa ja Kai­nuun lä­hia­lueil­la on mer­kit­tä­väs­ti hei­kom­pi, jon­ka vuok­si edel­leen on syy­tä ylei­seen va­ro­vai­suu­teen. Eri­tyi­ses­ti juh­la­py­hien ja mat­kai­lu­se­son­gin ai­ka­na on nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja oh­jei­ta, suo­si­tuk­sia ja mää­räyk­siä.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta kos­kee myös Kai­nuu­ta.

Kajaanin kaupungin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tiedottaa asiasta tilanteen muuttuessa.

Etätyö ja kokouskäytännöt

Kajaanin kaupunki noudattaa valtakunnallista etätyösuositusta, jonka mukaan julkisella sektorilla tulee työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Henkilöstö siirtyy pääosin etätöihin.

Kokoukset hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksillä ja vältetään kaikenlaisia kokoontumisia.

Kasvomaskien käyttö

Kasvomaskien käyttöä tehostetaan entisestään ja vältetään lähikontakteja. Kasvomaskin tai kokokasvovisiirin käyttöä suositellaan työtehtävissä, joissa lähikontaktia ei voida välttää (ns. vierityö), kuten perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksessa työskenteleville.

Joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa tiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Kokoontumisrajoitukset

Voi­mas­sa on enin­tään 20 hlön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sis­sä si­sä- ja ul­ko­ti­lai­suuk­sis­sa 19.12.2020 – 18.1.2021. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus on vel­voit­ta­va (nou­dat­taen OKM-THL oh­jet­ta) ta­pah­tu­mien ja jul­ki­sen ryh­mä­toi­min­nan osal­ta, esi­mer­kik­si: kon­ser­tit ja näy­tök­set, mark­ki­nat, jul­ki­set ilo­tu­li­tuk­set, ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat (jos pai­kal­la on ylei­söä), kou­lu­tuk­set ja ko­kouk­set.

Vah­va suo­si­tus kos­kee kaik­kea vas­taa­vaa yk­si­tyis­tä ja seu­ra­muo­tois­ta toi­min­taa. Mää­räys ei kos­ke yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia, us­kon­nol­lis­ta toi­min­taa tai kun­tien toi­mie­li­miä, mut­ta kaik­ki ei-vält­tä­mät­tö­mät ko­koon­tu­mi­set, ko­kouk­set, ti­lai­suu­det ja juh­lat tu­li­si jät­tää tois­tai­sek­si jär­jes­tä­mät­tä ei­kä nii­hin tu­li­si osal­lis­tua. Kai­kis­sa vält­tä­mät­tö­mis­sä enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sis­sa tu­lee käyt­tää kas­vo­mas­ke­ja, el­lei kah­den met­rin tur­vae­täi­syy­des­tä voi var­mis­tua.

Sivistystoimiala

 • Varhaiskasvatus on lähettänyt huoltajille tiedotteen.
 • Peruskoulujen opetus järjestetään mahdollisimman normaalisti.
 • Kaukametsän opiston opetus jatkuu opetuksesta annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Kainuun musiikkiopiston opetuksessa tulee noudattaa annettuja ohjeita ja vähentää lähikontakteja ja tartuntariskiä.
 • Toisen asteen opetuksessa käytetään kasvomaskeja.

Tekninen toimiala

Katu- ja puistoyksikkö

Katu- ja puistoyksiköstä pyydetään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräyksen lisäksi huomioimaan turvavälit ja välttämään tarpeettomia yksityisiä kokoontumisia leikkipuistoissa ja muilla yleisillä alueilla.

Maankäyttö ja viranomaistoiminnot

Maankäytön ja viranomaistoimintojen osalta pyydetään asiakkaita käyttämään mahdollisimman laajasti sähköisen asioinnin palvelukanavia. Lisäksi aluesuunnittelu yksikkö järjestää kaikki kuulemistilaisuudet toistaiseksi etäyhteyksillä.

Liikuntatulosyksikkö

Kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja kokoontumiset on kielletty 18.1.2021 saakka. Näin ollen liikuntatiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat on peruttu 18.1.2021 saakka. Rajoitukset eivät kuitenkaan koske liikuntatilojen tavanomaista toimintaa, kuten ohjattuja vesiliikuntatunteja tai muita ryhmäliikuntatunteja.

Pohjois-Suomen Aluehallintaviraston 18.12.2020 antaman päätöksen perusteella kaikki Kajaanin kaupungin liikuntapaikat pysyvät toistaiseksi avoinna asiakkaille ja jatkavat tavanomaista toimintaansa rajoitettuna. Liikuntapaikoilla on merkittävä osuus kajaanilaisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen kannalta, minkä vuoksi liikuntapaikoilla keskitytään toiminnan turvalliseen jatkumiseen vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Yleiset varotoimet

Liikuntapaikoilla kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

 • Tule paikalle ainoastaan terveenä.
 • Pidä turvavälit muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan.
 • Käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.
 • Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä. Henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei onnistu.

Asiakkaille suositellaan varusteiden pukemista päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.

Tiedustelut ja lisätiedot Aleksi Nyström aleksi.nystrom@kajaani.fi, p. 044 421 4378.

Harrastustoiminta sisäliikuntapaikoilla: Kajaanihalli, jäähallit, Otamäen urheilutalo sekä koulujen salien iltakäyttö

Harrastustoiminta ja liikuntapaikkojen iltakäyttö jatkuu toistaiseksi. Kainuun Sote kuitenkin suosittelee aikuisten harrasteryhmien tauottamista 18.12. saakka. Harrastustoiminnan vuoroille saavat osallistua vain harrastajat, valmentajat ja huoltajat. Vanhemmat saavat mennä tiloihin ainoastaan tarvittaessa.

Ryhmiä ohjeistetaan kulkemaan sisätiloissa niin, että asiakkaiden ja eri ryhmien väliset kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Myös sarjatoimintaan kuuluvat ottelu- ja turnaustilanteet ovat liikuntatilojen tavanomaista toimintaa. Joukkueet pyritään ohjaamaan suoraan pukutiloihin ja välttämään yleisiä tiloja. Ottelut pelataan tyhjille katsomoille, ja tilaisuuksiin sallitaan sisään ainoastaan pelaajat, valmentajat sekä välttämättömät toimihenkilöt.

Ulkoliikunta-alueet

Ulkoliikuntapaikkoja avataan säiden mukaan. Vimpelin ensilumenlatu on avattu ja hiihtäjiä on ollut runsaasti. Laavujen, latujen, retkeilyreittien sekä tulevien ulkojäiden kunnossapitoon panostetaan ja asiakkaita kehotetaan suosimaan ulkoliikuntaa. Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeisiin myös ulkotiloissa.

Kaukavesi

Kaukavedessä kulkevia ryhmiä on ohjeistettu kulkemaan erillään muista asiakkaista ja käyttämään ryhmäpukuhuonetta. Riskiryhmäläisille ja perusopetuksen oppilaille on pukuhuoneissa osoitettu omat kaappirivistönsä. Riskiryhmäläisiä ohjeistetaan vierailemaan Kaukavedessä hiljaisina aikoina (pääsääntöisesti arkisin klo 8.00–13.00 ja 19.00–20.00). Saunojen kävijämäärää suositellaan rajattavaksi 5 / 8 henkilöön saunasta riippuen.

Kajaanin Vesi

Kajaanin Veden asiakaspalvelupiste suljettu osoitteessa Onnelantie 10. Palvelemme sähköpostilla kajaaninvesi@kajaani.fi, puhelinpalvelumme p. 08 6155 2949 on avoinna ma ja ke klo 9-11 ja klo 13-15.

Kajaanin Vesi välttää kaikkia asiakaskontakteja mahdollisuuksien mukaan ja pakottavissa tilanteissa (mm. korjaukset ja vuodot) käytämme tarvittaessa asianmukaisia suojavarusteita.

Kajaanissa järjestettävät tapahtumat ja tilaisuudet

Koulujen juhlatilaisuuksissa, esimerkiksi ylioppilasjuhlissa ovat läsnä vain asianosaiset ja välttämättömät (ei perheenjäseniä). Perhejuhlia suositellaan järjestettäväksi vain lähipiirin kesken ja välttämään matkustamista.

Kuntien jää- ja urheiluhallit, uimahallit ja kuntosalit ovat avoinna noudattaen kokoontumis- ja tapahtumarajoituksia. Urheilukilpailuja, otteluita, turnauksia yms. voi järjestää, mikäli tosiasiallisesti voidaan noudattaa lähikontakteja vähentäviä ohjeita. Esimerkiksi lähilajeissa (tanssi, kamppailu-urheilu jne.) tulee harjoitella vain saman parin kanssa.

Urheiluharrastuksissa korostetaan lasten liikuntamahdollisuuksien turvaamista. Tämä tarkoittaa vanhempien osallistumisen minimoimista ja kontaktien vähentämistä harrastustoimintaan liittyen. Aikuisten harrasteporukoiden sijaan suositellaan vaihtoehtoisten yksilölajien lajien harjoittamista, (esim. jääkiekon sijaan maastopyöräilyä jne.)

Kajaanin kaupunginteatterin loppuvuoden esitykset on peruttu

Aikaisemmin peruttiin esitykset 1.-18.12.2020, nyt kaikki loppuvuoden esitykset on peruttu.

Nyt peruutetaan seuraavat vuodenvaihteen esitykset:
Hylje keskiviikko 30.12.2020 klo 13
Vanhan naisen vierailu torstai 31.12.2020 klo 17
Niskavuoren Loviisa ja Heta tiistai 29.12.2020 klo 13 ja keskiviikko 30.12.2020 klo 19

Ostetut liput tulee vaihtaa kevään esityksiin tai lahjakorttiin Kajaani Infossa tai Teatteritalon lipunmyynnissä vuoden loppuun mennessä.

Lipunmyyntipisteiden aukioloajat:
Kajaani Infossa ma-pe klo 9–15 (suljettu 21.-27.12.2020)
Teatteritalon lipunmyynti 21.12.2020 klo 14–18 sekä 30.12.2020 klo 15-18

Lippurahojen palautusta on haettava 31.12.2020 mennessä lippu.fi -sivuilta https://web.lippu.fi/palautus
Ryhmien tulee hakea lippurahojen palautusta osoitteesta sähköpostitse peruutus@lippu.fi

Kajaanin kaupunginteatteri rajoittaa katsomon kokoa 20 katsojaan 1.-18.1.2021

Kajaanin kaupunginteatterin esitystoiminta jatkuu suunnitellusti, mutta viranomaisten suositusten mukaisesti katsomon kokoa on rajoitettu 20 katsojaan 1.-18.1.2021.

Uusi katsojamäärä koskee seuraavia esityksiä:
Vanhan naisen vierailu -näytelmän esityksiä 5.1. klo 19, 9.1. klo 13, 15.1. klo 19 ja 16.1. klo 13 sekä
Hylje -näytelmän esityksiä 8.1. klo 19 ja 14.1. klo 13.

Teatteri on yhteydessä kyseiselle ajanjaksolle lippunsa varanneisiin katsojiin.

Teatterin turvallisuusohjeet löytyvät teatterin verkkosivustolta

Kajaanin kaupungin loppuvuoden 2020 tapahtumat videoidaan

Kajaanin kaupungin perinteinen joulurauhan julistus ja uudenvuoden vastaanoton tervehdyspuhe toteutetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti videoituna 24.12. klo 12 alkaen ja 31.12. klo 20 alkaen. Videoita voi seurata Kajaanin kaupungin facebookista www.facebook.com/kajaaninkaupunki.

Lisätiedot