Hyppää sisältöön
Ajankohtaista | Korona - Covid-19

Koronatilanteen vuoksi jouluksi suositellaan erityistä varovaisuutta

Kainuun sote 22.12.2021

Kainuu ei ole koronaviruksen leviämisalue, mutta muun Suomen tilanne on yhä huolestuttavampi. Herkästi leviävän omikron-muunnoksen ennustetaan nopeasti lisäävän tartuntoja. Tämän vuoksi myös Kainuussa on toimittava voimassa olevien suositusten mukaisesti.

”Joulun viettoon liittyy tänäkin vuonna erityinen vastuu terveysturvallisuudesta. Nyt on hyvä viettää joulua vain omassa lähipiirissä. Tapaamisiin, johon kokoonnutaan eri puolilta maata, sisältyy iso riski tilanteen pahenemiseen. Emme voi rajoittaa ihmisten yksityiselämää, mutta vetoamme toimimaan varovasti”, korostaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen.

Ravintolat voivat ottaa koronapassin käyttöön myös Kainuussa

Ko­ro­na­pas­sin käyt­tö ra­vin­to­la­pal­ve­luis­sa on mah­dol­lis­ta myös Kai­nuus­sa. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to ja so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ovat sel­kiyt­tä­neet ko­ro­na­pas­sin käyt­töön liit­ty­viä tul­kin­to­ja.

Kai­nuu­seen ei ole ase­tet­tu eri­tyi­siä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­via asia­kas­paik­ko­ja tai an­nis­ke­lu- tai au­kio­loai­ko­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia. Ko­ro­na­pas­si on sil­ti mah­dol­lis­ta ot­taa käyt­töön, ku­ten muual­la Suo­mes­sa. Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat tul­kin­neet Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen pe­rus­teel­la, et­tä ko­ro­na­pas­sin voi ot­taa käyt­töön kaik­ki­na ra­vin­to­lan au­kio­loai­koi­na, ra­vin­to­la­toi­mi­jan näin ha­lu­tes­sa.

Jos ra­vin­to­la edel­lyt­tää asiak­kail­taan ko­ro­na­pas­sia, sen ei tar­vit­se nou­dat­taa ase­tuk­sel­la sää­det­ty­jä asiak­kai­den oles­ke­lua ja si­joit­ta­mis­ta kos­ke­via vaa­ti­muk­sia ei­kä alueel­le ase­tet­tu­ja, ta­val­lis­ta tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia mm. au­kio­lo- ja an­nis­ke­lua­joil­le, sal­li­tul­le asia­kas­mää­räl­le tai mää­räys­tä jo­kai­sen asiak­kaan is­tu­ma­pai­kas­ta si­sä­ti­lois­sa.

Kä­sien puh­dis­tus­mah­dol­li­suus, ti­lo­jen ja pin­to­jen puh­dis­ta­mi­nen, riit­tä­vät tur­va­vä­lit ja väl­jyys ovat kui­ten­kin syy­tä to­teu­tua myös ko­ro­na­pas­sia käyt­tä­vis­sä ra­vin­to­lois­sa. Asiak­kai­den oh­jeis­ta­mi­nen on luon­nol­li­ses­ti edel­leen myös tar­peen.

”AVI ja STM on an­ta­nut oh­jeet, ja asiaa on täs­men­net­ty myös Val­tio­neu­vos­ton ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia kos­ke­vas­sa tie­do­tuk­ses­sa. Olem­me tyy­ty­väi­siä, et­tä ti­lan­tee­seen saa­tiin sel­keyt­tä. Ku­ten aiem­min olem­me to­den­neet, toi­met tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si ovat tar­peen ja ra­vin­to­lat osoit­ta­vat täs­sä osal­taan vas­tuul­li­suut­ta”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ko­ro­na­pas­sin saa Kan­ta.fi -pal­ve­lus­ta

EU:n ko­ro­na­to­dis­tus eli ns. ko­ro­na­pas­si si­säl­tää kol­me eri to­dis­tus­ta: to­dis­tuk­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta, to­dis­tuk­sen ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja to­dis­tuk­sen sai­ras­te­tus­ta ko­ro­nas­ta. To­dis­tus otet­tiin käyt­töön ke­sä­kuus­sa 2021. Säh­köi­sen to­dis­tuk­sen saa Kan­ta-pal­ve­lus­ta osoit­tees­ta Kan­ta.fi. Li­sä­tie­to­ja myös kan­ta.fi/ko­ro­na­to­dis­tus.

Mi­kä­li to­dis­tuk­ses­sa on vir­hei­tä tai puut­tei­ta, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä omaan ter­vey­sa­se­maan (en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta). Sa­moin mi­kä­li tar­vit­see vält­tä­mät­tä pa­pe­ri­sen to­dis­tuk­sen, ei­kä voi si­tä it­se tu­los­taa, voi ot­taa yh­teyt­tä omaan ter­vey­sa­se­maan.

Suo­si­tuk­set voi­mas­sa – va­ro­vai­suut­ta jou­lun viet­toon!

Kai­nuun alueel­la ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set 11.1.2022 saak­ka:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Ope­tus­ta kos­ke­vat suo­si­tuk­set ope­tuk­sen jär­jes­tä­jän ja Kai­nuun so­ten erik­seen so­pi­mien lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti.
  • Työ­pai­koil­la suo­si­tus siir­tyä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan etä­työ­hön se­kä te­hos­taa lä­hi­kon­tak­te­ja vä­hen­tä­viä käy­tän­tö­jä (etä­ko­kouk­set, ti­la­jär­jes­te­lyt).
  • Ylei­sö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tus har­ki­ta jär­jes­tä­mi­sen vält­tä­mät­tö­myyt­tä se­kä te­hos­taa näis­sä ja muus­sa va­paa-ajan toi­min­nas­sa lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä.
  • Suo­si­tus va­ro­vai­suu­teen mat­kus­ta­mi­ses­sa Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la.
  • Vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse tulee harkita tarkkaan ja vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
  • Val­ta­kun­nal­li­sen tes­tausst­ra­te­gian suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti Kai­nuus­sa­kin jat­ke­taan ma­ta­lan kyn­nyk­sen tes­taa­mis­ta eli oi­rei­se­na ja al­tis­tu­se­päi­lys­sä tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin. Koronakotitestejä suositellaan myös hyödynnettäväksi
  • Jou­lu­mat­kai­lus­sa suo­si­tel­laan lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta omaan lä­hi­pii­riin.
Kainuun soten koronainfo – rokotukset ja testit

Aihealueet