Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin ilmakuva

Kaupunkilaisten hyvinvointikyselyn tulokset

Kajaanin hyvinvointi, terveys ja turvallisuus (HyTeTu) -työryhmä toteutti kaupungin verkkosivustolla kajaanilaisille suunnatun kyselyn lokakuussa. Kyselyssä oli mahdollisuus kertoa omia kokemuksia hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta Kajaanissa. Kyselyyn saatiin yhteensä 130 vastausta. Vastaajista 31 % oli 20–39-vuotiaita, 41 % oli 40–59-vuotiaita ja 28 % oli yli 60-vuotiaita.

Kaupunkilaiset kokevat tärkeinä asioina mm. toimivat sote -palvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet, turvallisen, viihtyisän ja elinvoimaisen kaupunkiympäristön sekä toimivan ja turvallisen liikenteen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään eri toimialojen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi lisätä kuntalaisten toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia, syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Näitä asioita edistetään eri toimialoilla mm. parantamalla kuntalaisten elämänlaatua, lisäämällä työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsemällä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Kaupunkistrategia ohjaa toimenpiteisiin

Valtuustokausittain laadittava hyvinvointisuunnitelma on kaupunkistrategiaan pohjautuva hyvinvointipalvelujen johtamisen väline, jonka tavoitteita toteutetaan osana lautakuntien laatimia vuosisuunnitelmia ja vuosittain valtuuston hyväksymää talousarviota. Kunnan strategisessa suunnittelussa asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen tavoitteet ja määritellään niitä tukevat toimenpiteet. Kaupungin tavoitteena on luoda toimivat, poikkihallinnolliset hyvinvointirakenteet ja kytkeä hyvinvointijohtaminen osaksi kaupungin toimintaa. Niin ikään kehitetään kuntalaisten osallisuutta ja järjestöyhteistyötä hyvinvointityössä. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista sekä vaikutuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain hyvinvointi-indikaattori tiedon avulla. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Valtuustokauden lopussa laajassa hyvinvointikertomuksessa arvioidaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin kehittymistä neljän vuoden aikana. Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelusta vastaa eri toimialojen edustajista koottu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmä (HyTeTu).

Lisätietoja Jarmo Kinnunen HyTeTu-työryhmä, Kajaanin kaupunki p. 044 7100 373 jarmo.kinnunen@kajaani.fi