Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 31.1.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen valittiin Anni Miettunen. Anni Miettunen toimii tällä hetkellä Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtajana. Hänellä on kokemusta myös mm. koulutuskuntayhtymä OSAOsta ja Opetushallituksesta. Virantäytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat virantoimituksen alkaessa voimassaolevaan KVTESiin. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan neuvottelemaan ja vahvistamaan johtajan palkan suuruuden.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevat omistajapoliittiset linjaukset.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunki myöntää Kuntarahoituksesta nostettavalle lainalle po 2 750 000,​00 euroa ja sen liitännäiskustannuksille (korot,​ viivästyskorot,​ muut kulut) 100 % omavelkaisen takauksen,​ joka vastaa euromääräisesti olemassa olevan takausvastuun mukaista takausta ja lainaa,​ joka maksetaan pois: Pankkilaina 100 % omavelkainen takaus uudelle lainalle po 2 750 000,​00 euroa ja sen liitännäiskustannuksille: Kuntarahoitus Oyj:n uusi laina,​ jolla uudelleen järjestellään laina nro 13585/09,​ pääomaltaan 2 750 000,​00 euroa. Laina-​aika 10 vuotta. Takausprovisio 0,​5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus myönsi Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:lle Hankinnat haltuun -​hankkeen kuntarahoituksena 8137 euroa talousarviokohdasta 2911040008 Elinvoimapalvelujen hankkeet.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginhallitus -​toimialan osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston tapahtuma-​avustuksiin myönnetään 28.000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 sekä 40.000 euron lisämääräraha taloussuunnitelmavuodelle 2024. Lisämääräraha-​avustusta voidaan käyttää yksinomaan Kainuun Rastiviikon kustannuksiin.

Kaupunginhallitus lakkautti esityslistan esittelytekstissä luetellut Kainuun pelastuslaitoksen virat.

Kaupunginhallitus lakkautti perusopetuksen koulukuraattorin viran ja perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran nro 1053.

Kaupunginhallitus myönsi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatvalle vapautuksen osa-​aikaisesta puheenjohtajan tehtävän hoidosta 1.-​31.3.2023 väliselle ajalle.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto myöntää Jari Lindhille eron varavaltuutetun tehtävästä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto myöntää Jari Lindhille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kaupunginhallitus jätti pöydälle uuden jäsenen nimeämisen ammattikorkeakoulun hallitukseen Jari Lindhin tilalle.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto toteaa Jouni Haatajan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kajaanin kaupungin luottamustehtäviin toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi ja myöntää eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä.

Kaupunginhallitus antoi kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Mielenhyvinvoinnin edistämisen ohjelma ja esitti,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan