Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 23.1.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen ja sitovan tonttijaon kaupunginosa 5 Lehtikangas korttelin 56 tontit 6-7 ja katualuetta sekä sitovan tonttijaon 5/56/2, jolla muodostetaan tontit 5-56-(29-30). (Lehtikankaantie 33 ja 35).

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2024 ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön esityslistan liitteenä olevan päätösten ennakkovaikutusten arviointi – mallin ja arviointilomakkeen.

Valtuustoaloite: Kajaanista lapsiystävällinen kaupunki. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

Kaupunginhallitus:

– myönsi Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:lle 200.000 euroa toiminta-avustuksena KAMK:n pelialan koulutusten kehittämiseen talousarviokohdasta 2911040212 GameCity Kajaani
– myönsi Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:lle 300.000 euroa toiminta-avustuksena Kainuu GEM (Game Entrepreneurship mentoring) hankkeen kuntarahoituksena talousarviokohdasta 2911040212 GameCity Kajaani
– päätti, että talousarviokohdasta 2911040212 GameCity Kajaani myönnettävät 200.000 euron ja 300.000 euron toiminta-avustuksia vastaavat erät katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan päivitetyn Kajaanin yrityspalveluseteliohjeen ohjekirjan ja päätti samalla avata vuoden 2024 yrityspalvelusetelijärjestelmän 15.2.2024.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:

1. ja 2. TE- palvelut 2024 -uudistuksen tuomat lisäykset ja muutokset sekä kansainvälisten palveluiden termistöön tehtävät muutokset hyväksytään liitteen mukaan.

3. Hallintosäännön 42 §ään Palvelussuhteeseen ottaminen lisätään virkkeen ”Liikelaitosten johtajat valitsevat alaisensa henkilökunnan, ellei valintaa ole delegoitu kenellekään toiselle viranhaltijalle.” jälkeen virke ”Koulutusliikelaitoksen johtokunta valitsee Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion rehtorit.”

4. Lukuun 5 a Normaalista toimivallasta poikkeaminen lisätään 36c §:

” Toimielin voidaan kutsua koolle heti, jos 36a §:n mukainen välttämätön syy sitä edellyttää. Valtuuston kokouskutsu on kuitenkin annettava viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

Jos valmiuslain 108 § on otettu käyttöön poikkeusoloissa, valtuuston kokous voidaan kutsua koolle heti. Valmiuslain 108 §:n 2 momentin mukaan, jos valtuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä päätöksentekoa, kaupunginhallituksella on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat kaupungin hallinnon järjestämistä, johto- ja hallintosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muita valtuuston päätettäväksi säädettyjä asioita. Kaupunginhallituksen päätös on voimassa, kunnes valtuusto on päättänyt asiasta.”

5. Kohtaan 27 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta Ympäristötekninen lautakunta tehdään seuraava muutos:

– kohta 25. poistetaan teksti ”toimii kunnan öljyntorjuntaviranomaisena” ja korvataan se tekstillä ” huolehtii kunnan Pelastuslain 111a §:ssä säädetyistä öljyvahinkojen jälkitorjunnan tehtävistä” .

6. 119 § Valtuutettujen aloitteet

Lisätään 3. kappale: ”Valtuuston käsitellessä aloitteeseen annettua vastausta, valtuusto ei voi tehdä vastaukseen muutoksia, liittää siihen ponsia tai palauttaa asiaa uudelleen valmisteltavaksi.”

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että Kainuu – Koillismaan johtokunnan toimikausi alkaa heti, kun kaupunginhallitus on nimittänyt johtokunnan jäsenet.

Kaupunginhallitus antaa Kainuun hyvinvointialueen Pelastustoimen palvelutasopäätöksestä esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Vuolijoen aluelautakunnan Käkilahden kyläyhdistyksen edustajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetään Ari Komulainen.

Valtuustoaloite: Ukrainan tukeminen. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosan (ns. HYTE- kerroin) kohdentaminen. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

 

Linkki esityslistaan