Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 22.8.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus antoi esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon Pohjan Voima Oy:n Luolakankaan tuulivoimapuistoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Sotkamon kunnan kanssa Arctic Lakeland Charter -hankkeeseen osallistumisesta ja myönsi Sotkamon kunnalle vuoden 2023 kuntarahoitusosuutena 8.500 euroa talousarviokohdasta 2911040401 markkinointi ja viestintä ja varautuu hankkeen kuntarahoitusosuuksiin talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2025-2026.

Kaupunginhallitus teki konsernipalvelujen talousarvioon 2023 muutoksen, jolla korotetaan yrityspalvelusetelin määrärahaa seuraavasti:

Konsernipalvelujen talousarvio vuodelle 2023:

– 2911040102 Kajaanin kehittämisraha -30 000
– 2911040103 Kajaanin yrityspalveluseteli -50 000

Konsernipalvelujen talousarvion muutos 22.8.2023 vuodelle 2023:

– 2911040102 Kajaanin kehittämisraha -12 000
– 2911040103 Kajaanin yrityspalveluseteli -68 000

Ympäristöteknisen lautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto:

– myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Niilo Leinoselle ja
– valitsee lautakuntaan Kari Kemppaiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus merkitsi esityslistan liitteen mukaiset osavuosikatsauksen sekä talouden sopeuttamissuunnitelman ajalta 1.1.–30.6.2023 tiedoksi ja antaa ne tiedoksi valtuustolle.

Lausunto Otanmäki Mine Oy:n Ilmeniitin talteenottohankkeen YVA-arviointiohjelmasta. Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan, että Otanmäki Mine Oy:n suunnittelema hanke vanhan kaivoksen jätealueen sisältämän kaivannaisjätteen hyödyntämisestä toteuttaa hyvin kriittisiksi luokiteltujen raaka-aineiden omavaraisuuden ja kiertotalouden edistämisen tavoitteita. Hankkeella on myönteinen vaikutus alueen työllisyyteen ja elinvoimaan.

Talteenottotoiminnan arvioitu kestoaika 6-7 vuotta on asukkaiden elinoloihin kohdistuvia vaikutuksia ajatellen kohtuullinen. Hankealue sijaitsee lähellä Otanmäen taajamaa, jonka lisäksi hankkeen purkuvesillä voi olla vaikutuksia alapuolisen vesistön ranta-asutuksen elinoloihin. Hankkeen vaikutuksista korostuvat nimenomaan ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen liittyvät sosiaaliset vaikutukset. Menettelyssä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida hankkeen yhteisvaikutus lähialueen muiden toimintojen, mm. lähialueelle suunnitteilla olevien useiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Vesienkäsittelyssä täytyy huomioida Otanmäen lintuvesialtaan asettamat vaatimukset.

Kaupunginhallitus nimesi Kainuun liitto -kuntayhtymän hallituksen jäsen Markku Oikarisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raimo Piiraisen.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan