Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 6.10.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

  • Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen talouden toteumaraportin 1.1.-​31.8.2022.
  • Johtokunta hyväksyi Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-​2025 ja esitti sen sitovien tavoitteiden osalta kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
  • Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta päätti,​ että jätevedenpuhdistamon esisuunnitelman pohjalta yleissuunnittelun pohjaksi valitaan mahdollisimman paljon nykyistä tekniikkaa ja rakenteita hyödyntävä investointi-​ ja käyttökustannuksiltaan edullisin sekä vähiten nykyistä maisemaa ja ympäristöä muuttava VE0+ -​vaihtoehto. Investointi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pidemmälle aikajänteelle jaksotettuna. Tarvittava lisärakentaminen sijoitetaan nykyisen puhdistamon välittömään läheisyyteen. Mahdollisessa biokaasun tuottamisessa käytetyn mädättämön väkevien rejektijätevesien vastaanottaminen on mahdollista mikäli rejektiveden typpi on otettu talteen tai muuten esikäsitelty ennen jätevedenpuhdistamolle johtamista siten,​ että jätevedenpuhdistamolle tuleva typpikuorma ei merkittävästi kasva. Mahdollisen mädättämön toteuttamisesta ja toteuttajasta päätetään erikseen myöhemmin.
  • Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta myönsi eron verkostopäällikölle Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen verkostopäällikön virasta 1.5.2023 alkaen. Samalla Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta päätti julistaa Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen verkostopäällikön viran julkisesti haettavaksi.
Linkki esityslistaan