Hyppää sisältöön
Koronatiedote

Kajaanin kaupunki vetoaa voimakkaasti: toimi maltillisesti ja noudata turvallisuusohjeita

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on 20.7.2021 todennut Kainuun siirtyneen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Kainuussa viruksen ilmaantuvuus on nyt 70,8 (per 100 000 as / 14 vrk) eli korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin. Koronakoordinaatioryhmä toteaa, että tällä hetkellä Kainuu on kriittisessä vaiheessa, ja rajoituksiakin voidaan joutua ottamaan käyttöön tilanteen muuttuessa. Erityisen suuri merkitys lähiaikoina on maltillisella toiminnalla ja turvallisuusohjeiden noudattamisella.

Kainuun sote muistuttaa, että yleisötilaisuuksissa järjestäjien ja osallistujien tulee noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

”Kajaanin kaupunki seuraa aktiiviesti Kainuun tilanteen kehittymistä. Tartuntoja on saatu pääosin vapaa-ajan vietossa. Erityisesti nuorten osuus sairastuneista ja altistuneista on kohonnut. Vetoan voimakkaasti erityisesti nuoriin sekä heidän läheisiinsä; älkää ottako turhia riskejä, vähentäkää lähikontakteja, käyttäkää kasvomaskia ja ottakaa koronarokote.  Keskeisin tavoite on saada tilanne haltuun, että voimme viettää loppukesää rauhallisemmassa tilanteessa ja helpottaa erityisesti koulujen alkavaa lukuvuotta sanoo kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Koko Kainuussa voimassa olevat suositukset

  • Kasvomaskin käyttö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.
  • Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys. Paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa kaikkialla.
  • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

Koronainfosivustot

Kajaanin kaupungin verkkosivujen koronainfo sivustolle (www.kajaani.fi/korona) on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

Linkki Kajaanin kaupungin Facebook -sivustolle

Linkki sivustolle, josta löytyy Kainuun koronatilanteen ajantasainen tilannetieto, tiedotteet, yleiset ohjeet ja voimassa olevat suositukset

Linkki Kainuun soten koronarokotukset Kainuussa sivustolle

Lisätietoja Jari Tolonen kaupunginjohtaja p. 044 710 0303 jari.tolonen@kajaani.fi