Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin tulos ennakoitua parempi vuodelta 2021

Kajaanin kaupungin tilikauden 2021 tulos toteutui huomattavasti paremmin kuin ennakkoon arvioitiin. Kaupungin erittäin hyvät rahoitustuotot ja verotulojen hyvä kehitys nostivat tilikauden tuloksen positiiviseksi. Hyvästä tuloksesta huolimatta kaupunki jatkaa palvelurakenteiden ja -verkon sekä toimintatapojen tarkastelua ja hakee käyttötalouden tasapainoa.

Kajaanin kaupungin tilikausi 2021 on 6,3 milj. euroa ylijäämäinen. Kajaanin kaupungin hyvä tulos vuodelta 2021 on pääosin peräisin kaupungin saamista rahoitustuotoista, joita kertyi 27,6 milj. euroa ja 17,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Rahoitustuotot sisältävät osinkoja 11,2 milj. euroa sekä arvopapereiden myyntivoittoja ja arvonalentumisten palautuksia 13,5 milj. euroa. Kajaanin kaupungin sijoitusten tuotot noudattelivat yleistä sijoitusmarkkinoiden kehitystä ja sijoitussalkun vuosituotoksi muodostui 11,2 %.

Kaupungin toimintatuotot olivat 36,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 2,2 milj. euroa eli 6,3 %. Toimintakuluja kertyi 301,9 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 4,3 milj. euroa eli 1,5 %. Toimintakate oli 264,5 milj. euroa ja se kasvoi 0,9 %. Vuosikate oli 28,0 milj. euroa.

Palvelujen ostoihin sisältyvän Kainuun Sote -kuntayhtymän maksuosuudeksi muodostui 150,0 milj. euroa vuonna 2021 ja se oli 3,3 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Kainuun Soten alijäämä jäi ennakoitua pienemmäksi muun muassa toteutuneiden koronakompensaatioiden myötä. Tästä johtuen myös kuntien maksuosuudet pienenivät Kainuun Soten tilinpäätösarvioon verrattuna.

Verotuloja kertyi 149,4 milj. euroa ja ne kasvoivat 8,0 milj. euroa eli 5,6 % edellisestä vuodesta. Verotuloihin sisältyy kuntien määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus koronaepidemiaan liittyen. Valtionosuuksia kertyi 118,7 milj. euroa ja ne pienenivät 5,1 milj. euroa eli 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen edellisen vuoden kertaluonteisista koronakompensaatioista. Verorahoitus yhteensä kasvoi 2,9 milj. euroa eli 1,1 % edellisestä vuodesta.

Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 16,5 milj. euroa. Sissilinnan peruskorjauksen aloittaminen ja Vimpelinlaakson kiertoliittymä olivat suurimmat yksittäiset investointikohteet. Lisäksi toteutettiin useita muita investointeja rakennuksiin, katualueisiin ja muihin infrakohteisiin.

Kajaanin kaupungin lainamäärä laski hieman edellisestä vuodesta. Lainamäärä oli vuoden 2021 lopussa 124,5 milj. euroa eli 3411 euroa/asukas (vuonna 2020 126,9 milj. euroa eli 3471 euroa/asukas). Lainamäärä on tilinpäätöksen ennakkoarvioiden mukaan valtakunnallista keskitasoa. Myös koko kaupunkikonsernin lainakanta mukaan lukien kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden lainakanta laski edellisestä vuodesta ja oli 17 820 euroa/asukas (vuonna 2020 18 147 euroa/asukas).

Vuoden 2021 aikana kaupunki toteutti laadittua talouden sopeuttamissuunnitelmaa vuosille 2020–2022. Sopeuttamissuunnitelman toteuma jäi vuoden 2021 osalta 0,9 milj. euroon ja siten euromääräinen tavoite vuodelle 2021 ei toteutunut. Vuosina 2020-2021 sopeuttamis-suunnitelmalla on saavutettu 2,8 milj. euron vaikutukset käyttötalouteen.

Kajaanin kaupungin talouden yleisnäkymät ovat hyvästä tilikauden 2021 tuloksesta huoli-matta haasteelliset. Hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutusten arviointi on vielä kesken ja meneillään oleva Ukrainan sota tuo osaltaan epävarmuutta yleiseen talouskehitykseen lähivuosille. Kajaanin kaupunki jatkaa palveluverkon ja – rakenteiden tarkastelua ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä edelleen, jotta kaupungin talouden kantokyky pitkällä aikavälillä voidaan turvata.

Tasapainoinen ja vahva talous antaa hyvät edellytykset vastata toimintaympäristön muutoksiin ja toteuttaa täysipainoisesti kaupungin perustehtävät; asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja kaupungin elinvoiman vahvistaminen sekä palveluiden järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jari Tolonen, 044 7100 303
talousjohtaja Tarja Lempeä 044 7100 237

Tilinpäätöksen 2021 tunnuslukuja taulukko