Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2024 alijäämäinen – alijäämään pureudutaan sopeuttamalla toimintaa ja panostamalla elinvoimaan

Kuntataloudessa on takana kolme vahvaa vuotta. Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin kasvanut kuluneen vuoden aikana. Kuntien menot kasvavat hintojen nousun ja kunta-alan ansiokehityksen myötä sekä lisäksi investointipaineet pysyvät mittavina.

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolosen mukaan vuodesta 2024 ennakoidaan kuntakenttään erityisen haasteellista, kun koronakompensaatioihin liittyvät kertaerät poistuvat ja valtionosuudet vähenevät.

– Hyvinvointialueuudistuksen toteutumisen jälkeen kuntakenttää kolkuttelee jo seuraava merkittävä uudistus, kun te-palveluiden uudistus toteutetaan vuoden 2025 alusta alkaen, Tolonen toteaa.

Kaupungin verotulot ja valtionosuudet kasvavat 2,5 % vuoden 2023 tasosta. Yhteisöverotuloihin on tulossa vuosille 2024–2025 merkittävä lisäys, kun Kajaanin kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta kasvaa 44 % vuodelle 2024.

Kajaanin kunnallisveroprosenttiin tehdään pakollinen pyöristys täyteen desimaaliin, eli se on vuonna 2024 8,4 prosenttiyksikköä. Kiinteistöveroprosentit pysyvät pääosin ennallaan, ainoastaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen, mikäli suunniteltu lakimuutos hyväksytään eduskunnassa loppuvuoden aikana.

Talousarvioesityksessä käyttötalouden toimintatuottoja kertyy 29,9 milj. euroa ja toimintakuluja 158,9 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 12,2 milj. euroa, mikä riittää kattamaan 73,4 prosenttia poistoista. Tilikauden poistot ovat 16,6 milj. euroa. Tilikauden alijäämä tuloksenkäsittelyerien jälkeen on 2,9 milj. euroa.

– Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on saavuttaa 0,7 miljoonan euron säästöt vuoden 2024 aikana. Palvelutasojen ja palvelurakenteiden laajuutta on arvioitava ja tulopohjan vahvistamista on tarkasteltava, Tolonen toteaa.

Monialainen palveluverkkotyöryhmä laatii alkuvuoden 2024 aikana palveluverkkoselvityksen, jonka keskeisenä lähtökohtana on lasten ja nuorten määrän voimakas väheneminen.

– Selvityksessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon lisäksi näihin liittyviä tukipalveluita sekä muita erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita ja niiden laajuutta.

Tolosen mukaan tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa roolissa on vuosille 2023–2026 hyväksytyn kaupunkistrategian linjausten noudattaminen ja talouden sopeuttaminen.

– Alueiden välinen kilpailu on niukkenevien resurssien maailmassa hyvin kovaa, joten kaupungin on syytä panostaa edunvalvontaan aiempaa enemmän.

Tolonen näkee, että hyvin valmisteltuja ja ennakoituja toimenpiteitä tekemällä voimme varmistaa toimivat peruspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut tulevaisuudessakin.

– Tulevista ajoista selviytyminen vaatii sopeutumista ja joustavuutta sekä kykyä ajatella uudella tavalla ja muokata totuttuja rakenteita uusiksi.

Talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät merkittäviä panostuksia kaupungin elinvoimatekijöihin. Kajaanin Kampus 2025 ja Game City -hankkeet jatkuvat ja varhaiskasvatuksen-, erityisopetuksen- sekä varhaiskasvatuksen erityisopetuksen koulutukset käynnistyvät syksyllä 2024. Uusia korkeakoulutasoisia koulutusavauksia valmistellaan ja Kajaanin Taidekampus -hankkeen valmistelu käynnistetään.

Investointeja jaksotetaan ja priorisoidaan – hyvien vuosien tulospuskureita käytetään

Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset investoivat vuosina 2024–2026 yhteensä 58 milj. euroa. Investointipaineita kohdistuu myös tuleville vuosille ja hyvien tulosvuosien taseeseen kertyneitä puskureita aktivoidaan käyttöön. Vuonna 2024 Kajaanin kaupungin nettoinvestoinnit ovat 20,2 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 15,8 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 4,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin varikon ja Pelastuslaitoksen yhteisen tilan kokonaishankkeeseen varataan 7,1 milj. euroa (TA 2023 5,5 milj. euroa). Hankkeeseen esitetään käytettäväksi tilinpäätöksiin vuosina 2019 ja 2021 tehtyä investointivarausta ”Kajaanin kaupungin rakennusten, alueen, infrastruktuurin ja elinvoiman kehittämistä tukeviin hankkeisiin” investointisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin varikko ja Pelastuslaitos valmistuvat syksyllä 2024.

Soidinsuon uuden Teerenpesä-päiväkodin rakentaminen aloitetaan korvaamaan Mäntylän päiväkodin pois jääviä tiloja. Lisäksi kahden aurinkovoimalan käyttöönotto ja tuotannon aloittaminen tapahtuu keväällä 2024 ja muita voimalakohteita suunnitellaan.

– Aurinkovoimaloita rakentamalla parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja lisätään omaa uusiutuvaa energiantuotantoa, kaupunginjohtaja Tolonen toteaa.

TALOUSARVIO 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026, kaupunginjohtajan esitys 9.11.2023 (PDF)