Hyppää sisältöön
Ajankohtaista | Korona - Covid-19

Kainuussa on voimassa tilojen käyttöä koskevat rajoitukset

Epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si olen­nais­ta on vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Tä­män vuok­si Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on an­ta­nut ra­joi­tus­mää­räyk­sen, jo­ka on voi­mas­sa 20.1.-19.2.2022.

Aiem­mat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­vat ra­joi­tus­pää­tök­set ovat edel­leen voi­mas­sa. Ra­joi­tuk­sis­ta ei voi va­pau­tua ko­ro­na­pas­sil­la. Edel­leen voi­mas­sa on myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Kai­nuun alueel­la ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §).

Mää­räys kos­kee

  • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.
  • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat)

Toi­mi­ja voi va­li­ta kei­not mää­räyk­sen vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Näi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si asia­kas­mää­rän ra­joit­ta­mi­nen tai por­ras­ta­mi­nen, ti­la­ra­jauk­set tai asia­kas­paik­ko­jen jär­jes­te­lyt. Toi­mi­jan tu­lee laa­tia to­teu­tuk­ses­ta kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma ja pi­tää se ti­las­sa osal­lis­tu­jien nä­ky­vil­lä.

Pää­tös vel­voit­taa usei­ta yk­si­tyi­siä ja jul­ki­sia toi­mi­joi­ta, esi­mer­kik­si yh­tiöi­tä, elin­kei­non­har­joit­ta­jia, sää­tiöi­tä, yh­dis­tyk­siä, kun­tia, kirk­ko­ja, jul­kis­lai­tok­sia ja ylio­pis­to­ja (ei kui­ten­kaan ma­joi­tus- ja ra­vin­to­la­toi­min­taa, op­pi­lai­tok­sia, var­hais­kas­va­tus­ta, am­mat­tiur­hei­lua, val­tion lai­tok­sia tai yk­si­tyi­se­lä­mään kuu­lu­vaa toi­min­taa). Tar­kem­pia li­sä­tie­to­ja PSA­VIn pää­tök­ses­tä ja alue­hal­lin­to­vi­ras­ton si­vuil­la avi.fi.

Vaikutukset Kajaanin kaupungin palveluihin

Etätyösuositus ja kokouskäytännöt

Kajaanin kaupunki työnantajana on suosittanut henkilöstölleen vähentämään fyysisiä lähikontakteja työpaikoilla ja siirtymään mahdollisuuksien mukaan etätyöhön, järjestämään kokoukset etäkokouksina, noudattamaan välttämättömissä läsnäolokokouksissa tehostettuja terveysturvallisuuskäytäntöjä: tilajärjestelyt, kasvomaski, turvavälit, käsihygienia, hyvä ilmanvaihto ja suosittanut kaikilla työpaikoilla henkilöstöä käyttämään lähikontakteissa kasvomaskia sekä huolehtimaan terveysturvallisesta toiminnasta.

Sivistystoimiala

Perusopetus

Yleisen koronatilanteen takia koulujen välisiä tai maakunnallisia urheilukilpailuja ja tapahtumia ei järjestetä 19.2.2022 saakka.

Lisätietoja: Päivi Rissanen, perusopetuksen tulosalueen johtaja paivi.rissanen@kajaani.fi, p. 044 7100 611.

Varhaiskasvatus

Avoin kerhotoiminta Silmussa on keskeytetty.

Lisätietoja: Sirpa Kemppainen, varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, p. 044 710 1720 sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa rajoitetaan liikuntatilojen käyttöä osallistujamääriä rajaamalla ja vuoroja porrastamalla sekä lisätään turvallisuustoimenpiteitä. Yli 18-vuotiaiden ryhmätoiminta järjestetään etänä tai ulkona. Kätön nuorisotila on kiinni 19.2.2022 saakka.

Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus

Yleisötilaisuuksia ei järjestetä 19.2.2022 saakka.

Teatteri

Teatterin toiminta jatkuu pienellä näyttämöllä, jossa turvallisuustoimia edelleen tehostetaan. Seminaarin näyttämöllä on käytössä 20 katsomopaikkaa.
Teatteritalon esitykset on peruutettu 31.1.2022 saakka. 1.-19.2.2022 Teatteritalolla on käytössä 20 katsomopaikkaa. Paikkanumerot eivät ole käytössä. Turvallisuustoimia tehostetaan.

Kirjasto

Kirjasto on auki ja turvallisuustoimia tehostetaan. Kirjaston tiloissa järjestetään korkeintaan 10 hengen tilaisuuksia. Varattavia tiloja voi varata korkeintaan 10 hengelle. Lähiopastukset perutaan.

Kainuun Museo

Kainuun museo on suljettuna korjaustöiden vuoksi.

Kajaanin taidemuseo

Taidemuseo on avoinna henkilörajoituksin.

Kansalaisopisto ja musiikkiopisto

Kainuun musiikkiopisto ja Kaukametsän opisto aloittavat aikuisten ryhmien lähiopetuksen 1.2. alkaen. Molemmissa opistoissa noudatetaan asiakkaille toimitettuja korona-ajan turvallisuusohjeita.

Lisätietoja: Lucina Hänninen, sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi p. 044 7100 235.

Ympäristötekninen toimiala

Kajaanin kaupungin liikuntapaikat

  • Kasvomaskia käytetään pukutiloissa ja muissa yleisissä tiloissa.
  • Pukuhuoneissa ollaan vain tarvittaessa ja varusteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan jo kotona. Lajeissa, joissa varusteet on vaihdettava pukuhuoneessa rajoitetaan henkilömäärää pukutilassa ja tarvittaessa käyttäjät saavat ylimääräisen pukutilan.
  • Joukkueet ja ryhmät eivät saa kohdata vuorojen vaihtuessa. Uusi ryhmä odottaa ulkona, että edellinen ryhmä poistuu tilasta.
  • Katsojat, vanhemmat ja muut henkilöt eivät tule tiloihin sisälle.
  • Kaukaveden saunoissa rajoitetaan asiakasmääriä ja huolehditaan etäisyyksistä.

Lisätiedot: Aleksi Nyström aleksi.nystrom@kajaani.fi, p. 044 421 4378.

Pelastustoimi

Pelastustoimessa on keskeytetty turvallisuusviestintätapahtumat ja ryhmien vierailut paloasemille jo tammikuun ajaksi ja keskeytystä jatketaan 19.2.2022 saakka.

Kaupungin palveluja voidaan joutua rajoittamaan

Koronatilanteen aiheuttamasta resurssivajeesta johtuen kaupungin palveluja saatetaan joutua rajoittamaan. Palvelujen mahdollisista rajoituksista tiedotetaan asiakkaita erikseen.

Koronasivustot