Hyppää sisältöön
Ajankohtaista | Korona - Covid-19

Kainuun koronatilanne rauhallinen – tehosterokotuksia porrastetusti

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on ta­sai­sen rau­hal­li­nen. Val­tao­sa ko­ro­nan sai­ras­ta­vis­ta jää­vät ny­ky­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti lie­väoi­rei­se­na tes­taa­mat­ta ja il­man eri­tyi­siä toi­mia. Tar­tun­to­ja so­ten tes­taus­pis­teis­sä to­de­taan edel­leen usei­ta kym­me­niä päi­väs­sä ja in­fek­tio­ta on liik­keel­lä myös hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa.

”Osas­toil­la hoi­de­taan ko­ro­na­po­ti­lai­ta jon­kin ver­ran, mut­ta suu­ria epi­de­mia­ryp­päi­tä ole. Tau­tia to­de­taan myös van­hem­mis­sa ikä­luo­kis­sa, mut­ta hy­vän ro­ko­te­suo­jan an­sios­ta oi­reet ovat usein lie­viä. Käyn­nis­täm­me Kai­nuus­sa te­hos­te­ro­ko­tuk­set nyt saa­ta­vil­la ole­val­la va­riant­ti­ro­kot­teel­la”, ker­too joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Rit­va Ka­ner­vo Kai­nuun so­tes­ta.

”Kes­kei­set oh­jeet ei­vät ole muut­tu­neet: Edel­leen suo­sit­te­lem­me ro­kot­tei­den ot­ta­mis­ta, kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mis­ta se­kä tar­vit­taes­sa mas­kien käyt­töä ja oi­rei­se­na kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ku­ten tä­hän­kin as­ti”, muis­tut­taa Ka­ner­vo.

Te­hos­te­ro­ko­tuk­set va­riant­ti­ro­kot­teil­la al­ka­vat

Kai­nuus­sa te­hos­te­ro­ko­tuk­set ns. omik­ron-va­riant­ti­ro­kot­teil­la aloi­te­taan por­ras­te­tus­ti. Maa­nan­tais­ta 26.9.2022 al­kaen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen te­hos­tean­nok­sen voi saa­da 75 vuot­ta täyt­tä­neet tai voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set yli 12-vuo­tiaat. Te­hos­te­ro­kot­teen voi ot­taa, kun vii­mei­sim­mäs­tä ro­ko­tean­nok­ses­ta tai ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­mi­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 3 kuu­kaut­ta.

Enää ei las­ke­ta mon­ta­ko ro­ko­tet­ta hen­ki­lö on aiem­min saa­nut tai kuin­ka mon­ta ker­taa hän on mah­dol­li­ses­ti sai­ras­ta­nut ko­ro­nan. Te­hos­tean­nos voi­daan poik­keuk­sel­li­sesti an­taa myös muil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le yk­si­löl­li­sen har­kin­nan ja ris­ki­nar­vion pe­rus­teel­la, esi­mer­kik­si mat­kus­tus­koh­teen vaa­ti­mus­ten vuok­si.

Mui­den ris­ki­ryh­mien va­riant­ti­ro­ko­tuk­sis­ta il­moi­te­taan myö­hem­min. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan te­hos­te­ro­ko­tuk­sia suun­na­taan syys­tal­vel­la 2022 kai­kil­le 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le se­kä 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa pää­sään­töi­ses­ti il­man ajan­va­raus­ta kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­tä. Ro­ko­tu­sa­jan­koh­dat il­moi­te­taan se­kä Kai­nuun so­ten in­ter­net­si­vuil­la et­tä pai­kal­lis­leh­tien viik­koil­moi­tuk­sis­sa.

Lähde: Kainuun sote 26.9.2022

Kainuun soten koronainfo – Lisätiedot koronarokotuksista ja -testauksesta