Hyppää sisältöön

Kainuu on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – vaikutukset Kajaanin perusopetukseen

Kai­nuun alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ja Kai­nuun kun­nat ovat to­den­neet Kai­nuun ole­van ko­ro­na-e­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Edel­tä­vän vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon ai­ka­na uu­sia tar­tun­to­ja on to­det­tu 22, jois­ta suu­rin osa liit­tyy ka­jaa­ni­lai­sen kun­tou­tus­ko­din tar­tun­ta­ket­juun. Tä­män li­säk­si tar­tun­to­ja on to­det­tu ul­ko­mail­ta pa­lan­neil­la hen­ki­löil­lä. Il­maan­tu­vuus on 39 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk ja po­si­tii­vis­ten tu­los­ten osuus 1,2 % kai­kis­ta tes­ta­tuis­ta. Tar­tun­nois­ta pys­ty­tään edel­leen jäl­jit­tä­mään 100 %, ei­kä sai­raa­la­hoi­don tar­ve ole li­sään­ty­nyt ko­ro­na­po­ti­lai­den vuok­si.

Kiih­ty­mis­vai­hees­sa oh­jeet ja suo­si­tuk­set tiuk­ke­ne­vat. Kainuun sote on antanut päivitetyt ohjeet ja toimenpiteet koronaepidemian kiihtymisvaiheessa omassa tiedotteessaan 13.1.2021. Linkki Kainuun soten tiedotteeseen Kainuun on siirtynyt koroann kiihtymisvaiheeseen – voimassa edelleen 20 henkilön kokoontumisrajoitus

Kiih­ty­mis­vai­heen ohjeet ja suositukset perusopetuksessa

THL on päivittänyt maskisuosituksensa 8.1.2021. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.

Kiihtymisvaiheen ohjeistuksen mukaisesti maskisuositus on nyt voimassa kaikilla 6.-9.-luokkalaisilla perusopetuksessa sekä koulukuljetuksissa. Yhdysluokkaopetuksessa olevilla 6. luokan oppilailla ei edellytetä maskin käyttöä oppitunneilla. Maskia tulee käyttää joukkoliikenteessä, sisätiloissa sekä sellaisissa ulkotiloissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

Perusopetuksessa on varauduttu tähän tilanteeseen ja kaikille kyseisten luokkien oppilaille jaetaan viiden kappaleen kangasmaskipaketit. Maskien mukana tulee ohjeistus niiden käytöstä sekä puhdistamisesta. Ohjeistus käydään läpi luokittain opettajien johdolla.

Kiihtymisvaiheen ohjeistuksen mukaisesti maski-/visiirisuositus on voimassa myös koulun henkilökunnan osalta sisätiloissa ja sellaisissa ulkotiloissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa. Perusteena on työn luokittelu asiakasvierityöksi. Lisäksi maskisuositus on edelleen voimassa aikuisten perusopetuksessa.

Koska pandemiatilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, oppilaita ja henkilökuntaa ohjeistetaan säilyttämään kaikki oppimateriaalit ja työvälineet kotona.

Kaikkia ylimääräisiä kontakteja on nyt syytä välttää ja tästä syystä toivommekin, että huoltajat eivät tulisi koulun sisätiloihin muuten kuin ennalta sovittuihin tapaamisiin.

Lisätietoja antaa vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä, puh. 044 714 7621

Koronainfo sivustot

Kajaanin kaupungin verkkosivujen koronainfo sivustolle www.kajaani.fi/korona on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

Linkki Kajaanin kaupungin Facebook www.facebook.com/kajaaninkaupunki

Linkki koko Kainuun koronatilanteen ajantasainen tilannetieto, tiedotteet, ohjeet ja suositukset löytyvät https://sote.kainuu.fi/koronainfo