Hyppää sisältöön
Ihmisiä festareilla kädet ilmassa

Kajaanin aluekehityksen tietopalvelu

Väestö

Väestö Ohita upotus: Väestö

Vetovoima

Vetovoima Ohita upotus: Vetovoima

Työllisyys

Työllisyys Ohita upotus: Työllisyys
Ohita upotus

Yritystoiminta

Yritystoiminta Ohita upotus: Yritystoiminta
Ohita upotus

Koulutus ja hyvinvointi

Koulutus ja hyvinvointi Ohita upotus: Koulutus ja hyvinvointi

Talous

Talous Ohita upotus: Talous

Käsitteet ja määritelmät

Väestödynamiikka

 • Väkiluku. Tieto kunnassa vakinaisesti asuvasta väestöstä vuoden lopussa (31.12.).
 • Väestöennuste. Tilastokeskuksen väestöennuste on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena.
 • Väestöllinen huoltosuhde. Alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrän suhde sataa työikäistä kohti.
 • Taloudellinen huoltosuhde. Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien suhde sataa työllistä kohden.
 • Vieraskielisten osuus. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Vetodynamiikka

 • Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lkm. Vanhalla asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka ei ole valmistunut tarkasteluvuonna tai sitä edeltävänä vuonna.
 • Valmistuneet asunnot. Vuoden aikana valmistuneet asumiseen käytettävät rakennukset, joissa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta.
 • Väestönlisäys. Väestönlisäys kuvaa kokonaisuutena muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönlisäyksen summaa.
 • Nettomaahanmuutto. Maahanmuuton ja maastamuuton erotus.
 • Kuntien välinen nettomuutto. Kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.
 • Luonnollinen väestönlisäys. Syntyneiden enemmyys eli elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus.
 • Väestönmuutos aluetyypin mukaan.  Kuvaajassa hyödynnetään ruututietoihin perustuvaa 7-luokkaista kaupunki-maaseutu-luokitusta, jolla voidaan korvata kuntarajoihin perustuva kaupungin ja maaseudun erottelu sekä maaseudun kolmijako. Luokituksen on laatinut Suomen ympäristökeskus yhdessä Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen kanssa.

Työllisyysdynamiikka

 • Työttömät. Työtön on TE-toimistossa työnhakijaksi rekisteröitynyt henkilö, joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään.
 • Pitkäaikaistyöttömät. Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet. Pitkäaikaistyöttömien osuus on esitetty prosentteina työttömistä.
 • Nuorisotyöttömät (sotkanet). Nuorisotyötön on 15-24-vuotias työtön. Nuorisotyöttömyysaste tarkoittaa 15-24 -vuotiaiden työttömien %-osuutta 18-24-vuotiaasta työvoimasta.
 • Pendelöinti. Pendelöinnillä tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella.
 • Työllisyysaste. Työllisyysaste on laskettu työssäkäyntitilastosta 18-64-vuotiaiden työllisten osuudesta suhteessa saman ikäiseen väestöön.

Yritysdynamiikka

 • Aloittaneet- ja lopettaneet yritykset (Tilastokeskus). Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista.
 • Yritysten toimipaikkojen liikevaihto. Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa).
 • Kaikkien toimialojen suhdannekehitys (ks. toimialaluokitus tarkemmin sivun lopussa). Kainuun liiton tilaaman Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100). Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynnetään. Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suoraa tiedonkeruuta sekä vuositilastoja.

Koulutus- ja hyvinvointidynamiikka

 • Koulutusrakenne. Väestön koulutusrakenne kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön jakautumista perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet jaetaan tarkemmin alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneisiin.
 • Perustoimeentulotukea saaneet. Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajat ja saajien osuus väestöstä. Saajaksi tilastoidaan henkilö, jonka kotitaloudelle on tilastointijaksolla maksettu nollaa suurempi maksu. Saajien osuus väestöstä alueittain ja ikäryhmittäin on laskettu Kelan väestötietojen perusteella.
 • THL:n sairastavuusindeksi. Indeksi kuvaa kuntien väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksi on sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.

Tulodynamiikka

 • Kunnallisvero. Kunnallisvero on ansiotulosta kunnalle suoritettava tulovero. Tässä luku on ilmoitettu jaettuna tilinpäätösvuoden asukasmäärällä.
 • Tuloveroprosentti. Keskimääräiset tuloveroprosentit (veroäyrin hinnat) eri aluesummille on laskettu edellisen vuoden veroäyrimäärillä (ansiotulosta määrätyt äyrit) painotettuina.
 • Lainakanta. Lainakanta on: Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) kunnan taseesta. Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Väestötietona on käytetty alueella asuvan väestön määrää kunkin vuoden lopussa
 • BKT. Bruttokansantuote käypiin hintoihin mittaa kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Luku saadaan Tilastokeskuksen aluetilinpidosta vain seututasolla.

Toimialaluokitus

Katso toimialatiedot tarkemmin Kainuun liiton sivulta

  • 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  • 27 Sähkölaitteiden valmistus
  • 2931 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
  • 58 Kustannustoiminta
  • 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
  • 60 Radio- ja televisiotoiminta
  • 61 Televiestintä
  • 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
  • 63 Tietopalvelutoiminta
  • 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
  • 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
  • 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
  • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
  • 017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
  • 491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
  • 493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
  • 503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
  • 511 Matkustajalentoliikenne
  • 55 Majoitus
  • 56 Ravitsemistoiminta
  • 7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
  • 7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
  • 7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
  • 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
  • 9311 Urheilulaitosten toiminta
  • 9313 Kuntokeskukset
  • 9319 Muu urheilutoiminta
  • 932 Huvi- ja virkistystoiminta
  • 9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut
  • 011_016 Maatalous
  • 017 Metsästys
  • 021 Metsänhoito
  • 022Puunkorjuu
  • 023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
  • 024 Metsätaloutta palveleva toiminta
  • 025 Metsien nettokasvu
  • 03 Kalatalous
  • 0892 Turpeen nosto
  • 101Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
  • 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
  • 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
  • 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
  • 105 Maitotaloustuotteiden valmistus
  • 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
  • 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
  • 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
  • 109 Eläinten ruokien valmistus
  • 110 Juomien valmistus
  • 131 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
  • 132 Kankaiden kudonta
  • 133 Tekstiilien viimeistely
  • 139 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
  • 141 Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
  • 142 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
  • 143 Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
  • 151 Nahan parkitseminen ja muokkaus; laukkujen ja satuloiden valmistus; turkisten muokkaus
  • 152 Jalkineiden valmistus
  • 161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
  • 162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
  • 171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus
  • 172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
  • 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
  • 212 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
  • 310 Huonekalujen valmistus
  • 351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu
  • 352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
  • 353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
  • 360 Veden otto, puhdistus ja jakelu
  • 0145 Lampaiden ja vuohien kasvatus
  • 0146 Sikojen kasvatus
  • 0147 Siipikarjan kasvatus
  • 0149 Muiden eläinten kasvatus
  • 01492 Poronhoito
  • 01499 Muu eläinten hoito
  • 015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
  • 016 Maataloutta palveleva toiminta
  • 023 Luonnontuotteiden keruu (pl. polttopuu)
  • 03 Kalastus ja vesiviljely
  • 10 Elintarvikkeiden valmistus
  • 11 Juomien valmistus
  • 021 Metsänhoito
  • 022 Puunkorjuu
  • 024 Metsätaloutta palveleva toiminta
  • 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
  • 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
  • 31 Huonekalujen valmistus
  • 07 Metallimalmien louhinta
  • 081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
  • 0891 Kemiallisten ja lannoitemateriaalien louhinta
  • 0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
  • 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
  • 237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
  • 2399 Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus (uusi)
  • 0892 Turpeen nosto
  • 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta