Hyppää sisältöön
Ihmisiä festareilla kädet ilmassa

Kajaanin aluekehityksen tietopalvelu

Väestö

Ohita upotus

Vetovoima

Ohita upotus

Työllisyys

Ohita upotus
Ohita upotus

Yritystoiminta

Ohita upotus
Ohita upotus

Koulutus ja hyvinvointi

Ohita upotus

Talous

Ohita upotus

Käsitteet ja määritelmät

Väestödynamiikka

Väkiluku. Tieto kunnassa vakinaisesti asuvasta väestöstä vuoden lopussa (31.12.).

Väestöennuste. Tilastokeskuksen väestöennuste on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena.

Väestöllinen huoltosuhde. Alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrän suhde sataa työikäistä kohti.

Taloudellinen huoltosuhde. Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien suhde sataa työllistä kohden.

Vieraskielisten osuus. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Vetodynamiikka

Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lkm. Vanhalla asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka ei ole valmistunut tarkasteluvuonna tai sitä edeltävänä vuonna.

Valmistuneet asunnot. Vuoden aikana valmistuneet asumiseen käytettävät rakennukset, joissa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta.

Väestönlisäys. Väestönlisäys kuvaa kokonaisuutena muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönlisäyksen summaa.

Nettomaahanmuutto. Maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

Kuntien välinen nettomuutto. Kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.

Luonnollinen väestönlisäys. Syntyneiden enemmyys eli elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus.

Väestönmuutos aluetyypin mukaan. Väestönmuutos Kajaanin taajama-alueella ja taajama-alueen ulkopuolella. Väestö on laskettu 1 km x 1 km Tilastokeskuksen ruutuaineistosta. Jos 1km ruudun keskipiste on keskustataajama-rajauksen sisällä tai rajalla niin ruutu kuuluu sillon keskustataajamaan ja jos ulkopuolella ni sillon muuta aluetta. Keskustaajama-alue näkyy alla olevassa kuvassa.

Työllisyysdynamiikka

Työttömät. Työtön on TE-toimistossa työnhakijaksi rekisteröitynyt henkilö, joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään.

Pitkäaikaistyöttömät. Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet. Pitkäaikaistyöttömien osuus on esitetty prosentteina työttömistä.

Nuorisotyöttömät (sotkanet). Nuorisotyötön on 15-24-vuotias työtön. Nuorisotyöttömyysaste tarkoittaa 15-24 -vuotiaiden työttömien %-osuutta 18-24-vuotiaasta työvoimasta.

Pendelöinti. Pendelöinnillä tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Nettopendelöinnillä tarkoitetaan alueen ulkopuolella työssäkäyvien ja alueelle muualta töihin tulevien henkilöiden välistä erotusta.

Työllisyysaste. Työllisyysaste on laskettu työssäkäyntitilastosta 18-64-vuotiaiden työllisten osuudesta suhteessa samanikäiseen väestöön.

Yritysdynamiikka

Aloittaneet- ja lopettaneet yritykset (Tilastokeskus). Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista.

Aloittaneet- ja lopettaneet yritykset (PRH). PRH:n tiedoissa aloittaneista ja lopettaneista yrityksissä on huomioitu yritykset, jotka ovat kaupparekisterissä (vrt. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat Verohallinnon rekisteriin). Kerätyt tiedot perustuvat rekisteripoimintaan, jolloin mukana ovat ne yritykset, jotka ovat rekisterissä poiminnan tekohetkellä.

Yritysten toimipaikkojen liikevaihto. Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa).

Kaikkien toimialojen suhdannekehitys (ks. toimialaluokitus tarkemmin sivun lopussa). Kainuun liiton tilaaman Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100). Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suoraa tiedonkeruuta sekä vuositilastoja.

Koulutus- ja hyvinvointidynamiikka

Koulutusrakenne. Väestön koulutusrakenne kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön jakautumista perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet jaetaan tarkemmin alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneisiin.

Perustoimeentulotukea saaneet. Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajat ja saajien osuus väestöstä. Saajaksi tilastoidaan henkilö, jonka kotitaloudelle on tilastointijaksolla maksettu nollaa suurempi maksu. Saajien osuus väestöstä alueittain ja ikäryhmittäin on laskettu Kelan väestötietojen perusteella.

THL:n sairastavuusindeksi. Indeksi kuvaa kuntien väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia.  Indeksi on sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.

Tulodynamiikka

Kunnallisvero. Kunnallisvero on ansiotulosta kunnalle suoritettava tulovero. Tässä luku on ilmoitettu jaettuna tilinpäätösvuoden asukasmäärällä.

Tuloveroprosentti. Keskimääräiset tuloveroprosentit (veroäyrin hinnat) eri aluesummille on laskettu edellisen vuoden veroäyrimäärillä (ansiotulosta määrätyt äyrit) painotettuina.

Lainakanta. Lainakanta on: Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) kunnan taseesta. Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.  Väestötietona on käytetty alueella asuvan väestön määrää kunkin vuoden lopussa

BKT. Bruttokansantuote käypiin hintoihin mittaa kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Luku saadaan Tilastokeskuksen aluetilinpidosta vain seututasolla.

Toimialaluokitus

Katso toimialatiedot tarkemmin Kainuun liiton sivulta

 • 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  27 Sähkölaitteiden valmistus
  2931 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
  58 Kustannustoiminta
  59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
  60 Radio- ja televisiotoiminta
  61 Televiestintä
  62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
  63 Tietopalvelutoiminta
  71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

 • 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
  28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
  30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

 • 017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
  491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
  493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
  503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
  511 Matkustajalentoliikenne
  55 Majoitus
  56 Ravitsemistoiminta
  7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
  7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
  7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
  79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
  9311 Urheilulaitosten toiminta
  9313 Kuntokeskukset
  9319 Muu urheilutoiminta
  932 Huvi- ja virkistystoiminta
  9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

 • 011_016 Maatalous
  017 Metsästys
  021 Metsänhoito
  022Puunkorjuu
  023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
  024 Metsätaloutta palveleva toiminta
  025 Metsien nettokasvu
  03 Kalatalous
  0892 Turpeen nosto
  101Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
  102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
  103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
  104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
  105 Maitotaloustuotteiden valmistus
  106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
  107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
  108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
  109 Eläinten ruokien valmistus
  110 Juomien valmistus
  131 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
  132 Kankaiden kudonta
  133 Tekstiilien viimeistely
  139 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
  141 Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
  142 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
  143 Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
  151 Nahan parkitseminen ja muokkaus; laukkujen ja satuloiden valmistus; turkisten muokkaus
  152 Jalkineiden valmistus
  161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
  162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
  171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus
  172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
  181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
  212 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
  310 Huonekalujen valmistus
  351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu
  352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
  353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
  360 Veden otto, puhdistus ja jakelu

 • 0145 Lampaiden ja vuohien kasvatus
  0146 Sikojen kasvatus
  0147 Siipikarjan kasvatus
  0149 Muiden eläinten kasvatus
  01492 Poronhoito
  01499 Muu eläinten hoito
  015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
  016 Maataloutta palveleva toiminta
  023 Luonnontuotteiden keruu (pl. polttopuu)
  03 Kalastus ja vesiviljely
  10 Elintarvikkeiden valmistus
  11 Juomien valmistus

 • 021 Metsänhoito
  022 Puunkorjuu
  024 Metsätaloutta palveleva toiminta
  16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
  17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
  31 Huonekalujen valmistus

 • 07 Metallimalmien louhinta
  081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
  0891 Kemiallisten ja lannoitemateriaalien louhinta
  0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
  09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
  237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
  2399 Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus (uusi)

 • 0892 Turpeen nosto
  35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta