Hyppää sisältöön
Haukiperän silta Suomussalmella: silta kivikkoisessa maisemassa
Kuva: Elena Junttila, Haukiperän silta, Suomussalmi.

Syyriasta suomussalmelaisen jalkapallon historiaan

Abdulaziz Azeeza harjoittelee jalkapallokentällä.
Abdulaziz Azeza (kuva: Juhani Eskola).

Kainuulaisessa lehdessä kirjoitettiin suomussalmelaisen jalkapallon ”hypestä” ja historiallisesta hetkestä, kun Syyriasta Turkin kautta Suomussalmelle tullut Abdulaziz Azeza, 19, pelasi ensimmäisen virallisen ottelunsa aikuisten sarjassa. Edellisen kerran aikuisten sarjan ottelussa on pelannut suomussalmelainen viime vuosituhannella.

Abdulaziz pelasi historiallisen ottelun pudasjärveläisen Kurenpoikien joukkueessa täydellä peliajalla ja vastassa oli kemiläinen joukkue.
– Äiti on ylpeä ja tukee minua, pelaajalupaus sanoo. Samalla hän toteaa, ettei paikallisesti historiallinen asia ole herättänyt arjessa sen suurempaa huomiota.
Abdulaziz pelasi puolitoista vuotta syyrialaisessa joukkueessa, mutta Turkissa pelaamiselle ei työn vuoksi ollut aikaa. Hän palasi palloilun pariin muutettuaan Suomussalmelle loppukesästä 2019. Paikallisessa joukkueessa pelaamisen lisäksi hän on käynyt harjoituksissa myös Kajaanissa. Tällä hetkellä hän harjoittelee Suomussalmella sekä kolmesti viikossa joukkueen kanssa Pudasjärvellä.
Suomussalmelaisen hotellin töistä saatu palkka on tarpeen, sillä kuluja kertyy. Kylän jalkapalloporukka tukee pelaajalupausta – siitä hyvänä esimerkkinä on bensatili, joka auttaa treenimatkoissa.
Jalkapallo ja muu liikunta – futsal, lentopallo ja punttitreeni – ovat iso osa Abdulazizin arkea. Hänen koko Suomussalmella asuva perheensä – isoveli, pikkusisko ja äiti – on liikunnallinen.
Paikka Kurenpoikien riveissä on askel eteenpäin, kun pelaajalupaus suuntaa tulevaisuuteen liikunnan parissa. Abdulaziz Azeza kertoo, että hänet on otettu joukkueessa hyvin vastaan.

Tämä teksti on julkaistu Kotona kansainvälisessä Kainuussa-lehdessä 25.8.2021.

From Syria to the history of football in Suomussalmi

Kainuu newspapers wrote about the ”great leap” in Suomussalmi football and the historic moment when Abdulaziz Azeza, 19, who came to Suomussalmi from Syria via Turkey, played his first official match in the adult football league. The last time a Suomussalmi player played in a Finnish League match was in the last millennium.

Abdulaziz played a historic match for Kurenpojat from Pudasjärvi in full time against a team from Kemi.
– My mother is proud and supports me, says the youngster. At the same time, he says that the historic event has not attracted much attention locally.
Abdulaziz played for a year and a half for a Syrian team but did not have time to play in Turkey because he had to go to work. He returned to football after moving to Suomussalmi in late summer 2019, and in addition to playing for the local team, he has also trained in Kajaani. Currently, he trains in Suomussalmi and three times a week with the team in Pudasjärvi.
The wage from working in a hotel in Suomussalmi is necessary, as expenses are accumulating. The football team of the town supports the player’s promise – a good example of this is the petrol account that helps with training trips.
Football and other sports – futsal, volleyball and weight training – are a big part of Abdulaziz’s daily life. His whole family in Suomussalmi – his older brother, younger sister and mother – are sporty.
A place in the Kurenpojat ranks is a step forward as the young player looks to a future in sport. Abdulaziz says he has been well received by the team.

This text has been published in Kotona kansainvälisessä Kainuussa magazine on 25.8.2021.

Из Сирии в историю футбола в Суомуссалми

Газета Kainuu написала о ”большом скачке” в футболе Суомуссалми и историческом моменте, когда 19-летний Абдулазиз Азеза, приехавший в Суомуссалми из Сирии через Турцию, сыграл свой первый официальный матч во взрослой футбольной лиге. Последний раз игрок ”Суомуссалми” играл в матче финской лиги в прошлом тысячелетии.

Абдулазиз сыграл исторический матч за ”Куренпоят” из Пудасъярви в полном составе против команды из Кеми.
– Моя мама гордится мной и поддерживает меня, – говорит юноша. В то же время он говорит, что это историческое событие не привлекло особого внимания на местном уровне.
Абдулазиз полтора года играл за сирийскую команду, но у него не было времени играть в Турции, – не позволяла работа. Он вернулся в футбол после переезда в Суомуссалми в конце лета 2019 года, и помимо игры за местную команду, также тренировался в Каяани. В настоящее время он тренируется в Суомуссалми и три раза в неделю с командой в Пудасъярви.
Заработок от работы в гостинице в Суомуссалми необходим, так как расходы накапливаются. Футбольная команда поддерживает игроков – хорошим примером этого является заправочный счет, который помогает покрывать расходы от разъездов на тренировки.
Футбол и другие виды спорта – футзал, волейбол и силовой тренажер – составляют большую часть повседневной жизни Абдулазиза. Вся его семья в Суомуссалми – старший брат, младшая сестра и мать – спортивны.
Место в рядах Куренпоят – это шаг вперед, так как молодой игрок надеется на спортивное будущее. Абдулазиз говорит, что его хорошо приняли в команде.

Этот текст был опубликован в газете ”В международном Кайнуу – как дома” от 25.8.2021 года.