Hyppää sisältöön
Ryhmä kotoutumiskoulutuksen opiskelijoita luokkahuoneessa
Kuva: kotoutumiskoulutuksen ryhmä, Suomussalmi (Ylä-Kainuun arkisto).

Maahanmuuton monet kasvot

Riia Mantsinen hymyilee luontomaisema taustallaan
Riia Mantsinen

Maahanmuuttoa käsitellään helposti yksinomaan pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden maahan tulon kautta. Tätä mielikuvaa ovat omiaan vahvistamaan Eurooppaan pyrkivien, kotimaistaan hädän vuoksi pakenevien siirtolaisten värittämät surulliset uutiskuvat.
Kokonaan toinen näkökulma maahanmuuttoon on tarveharkintainen koulutus- ja työperäinen osaajien houkuttelu tänne Pohjolaan. Suomessa on valtakunnallisesti havaittu se tosiasia, ettei väkilukumme kasva kotimaisin voimin, emmekä pysty ylläpitämään hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteita huoltosuhteen taipuessa pakkaselle väestömme ikääntyessä. Lisäksi osaavan työvoiman puute on muodostunut esteeksi Suomen elinkeinoelämän kestävälle kasvulle. Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus on todella suuri varsinkin Kainuussa, mutta se heijastelee myös sitä, että työpaikkoja on paljon tarjolla.

Riia Mantsinen
Maahanmuuttoasiantuntija, Kainuun ELY-keskus

Lue kesäkuussa julkaistu kirjoitus kokonaisuudessaan Kaikuja Kainuusta-blogisarjan verkkosivulta

Many faces of immigration

Immigration is easily viewed solely in terms of refugees or asylum seekers entering the country. This image is reinforced by the sad news of migrants fleeing their countries of origin in distress and seeking to reach Europe.
A completely different view of immigration is recruitment of skilled people to the Nordic countries for training and work. It is a recognised fact in Finland that our population is not growing by domestically, and that we are unable to maintain the structures of our welfare society as the dependency ratio tends to fall below zero as our population ages. In addition, the lack of skilled labour has become an obstacle to sustainable growth of Finnish industry. A lot of Finnish companies and employers have recruitment problems, especially in Kainuu, but it also reflects the fact that there are plenty of jobs available

Riia Mantsinen
Immigration Specialist, Kainuu ELY Centre

Read the full text published in June on the Kaikuja Kainuusta blog (in Finnish)

Многоликая иммиграция

Иммиграцию легко рассматривать исключительно с точки зрения беженцев или лиц, ищущих убежища, въезжающих в страну. Этот образ подкрепляется печальными новостями о мигрантах, покидающих свои страны в бедственном положении и стремящихся попасть в Европу.
Совсем другой взгляд на иммиграцию – это привлечение квалифицированных специалистов в страны Северной Европы для обучения и работы. В Финляндии признано, что наше население не растет за счет внутреннего прироста, и что мы не в состоянии поддерживать структуры нашего общества благосостояния, поскольку коэффициент обеспеченности имеет тенденцию к снижению ниже нуля по мере старения населения. Кроме того, нехватка квалифицированной рабочей силы стала препятствием для устойчивого роста финской промышленности. Многие финские компании и работодатели испытывают проблемы с набором персонала, особенно в Кайнуу, но это также отражает тот факт, что в стране много свободных рабочих мест

Рийя Мантсинен,
специалист по иммиграции, Центр ELY Kainuu

Читайте полный текст статьи, опубликованной в июне на сайте серии блогов Kaikuja Kainuusta ((по-фински)