Hyppää sisältöön
Sabrina Logeais luontomaisemassa
Kuva: Sabrinan kotialbumi.

Lentiiralainen Sabrina vie kansainväliset kävijät Kainuun lumoavaan luontoon

Kainuu on tunnettu luomavan upeasta luonnostaan.
Millaisia ajatuksia ja kokemuksia kainuulainen luonto on antanut Ranskasta Kuhmon Lentiiraan kotoutuneelle luontoalan yrittäjälle?

– Luonto on vahva, se on kaikkialla, toteaa Sabrina Logeais pohtiessaan kuhmolaisia maisemia metsineen, järvineen ja villieläimineen. Hän toteaa lapsuuden maalaismaisemansa Ranskassa olevan ihmisen tekemää.
Sabrina tuli Suomeen vuonna 1998 Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) kautta, koska hän halusi oppia englantia. Hän toimi Rautavaaran Metsäkartanossa nuorten kanssa, luonnon parissa. Myöhemmin hän opiskeli luonto-oppaaksi, teki töitä eri paikoissa ja perusti lopulta oman yrityksen, joka sai nimen Taiga Spirit. Suuri osa Sabrinan asiakkaista on ranskankielisiä: Ranskasta, Belgiasta ja Sveitsistä.
– Usein he tulevat nähdäkseen karhun ja vaikuttuvat luonnon hiljaisuudesta, tilasta olla, yrittäjä kertoo asiakkaistaan. Samalla hän toteaa, että noista asioista on tullut hänelle tietyllä tapaa tavallisia – mutta henkilökohtainen luontosuhde on hänelle elintärkeä. Se merkitsee rauhoittumista ja oman itsensä kanssa olemista.
– Luonto on opettanut minulle joustavuutta, hän toteaa. Luonnon olosuhteisiin sopeutuminen ja varautuminen sekä luonnossa liikkumisen suunnitelmallisuus ovat kaiken lähtökohta. Tämä on hänen vinkkinsä myös ensimmäisiä kertoja luontoon lähtevälle.
– Suomalainen luonto on turvallinen, hän kiteyttää kokemuksensa.

Tämä teksti on julkaistu Kotona kansainvälisessä Kainuussa-lehdessä 25.8.2021.

Sabrina from Lentiira takes international visitors out to the enchanting nature of Kainuu

Kainuu is known for its creatively stunning nature.
What kind of thoughts and experiences has Kainuu given to the nature entrepreneur who has moved and settled in Kuhmo Lentiira from France?

– Nature is strong, it is everywhere, says Sabrina Logeais, reflecting on the landscapes of Kuhmo with its forests, lakes and wildlife. She says her childhood countryside in France is all but pristine.
Sabrina came to Finland in 1998 through the European Voluntary Service (EVS) because she wanted to learn English. She worked in the Rautavaara Forest Estate with young people, working with nature. Later she studied to become a nature guide, worked in different places and finally started her own company called Taiga Spirit. Most of Sabrina’s clients are French-speaking: from France, Belgium and Switzerland.
– They often come to see a bear and are impressed by the silence of nature, the vast peaceful space, Sabrina says about her clients. At the same time, she says, those things have become commonplace for me in a way – but a personal relationship with nature is still vital to me. It means calming down and being with yourself.
– Nature has taught me how to be flexible, she says. Adapting to and preparing for natural conditions, and planning for the outdoors, is the starting point. This is also her advice for those who step out to nature for the first time.
– Finnish nature is safe, she says, summing up her experience.

This text has been published in Kotona kansainvälisessä Kainuussa magazine on 25.8.2021.

Сабрина из Лентииры привозит иностранных гостей на очаровательную природу Кайнуу

Регион Кайнуу известен своей потрясающей природой.
Какие мысли и опыт Кайнуу подарил предпринимательнице, которая переехала и поселилась в Кухмо-Лентиира из Франции?

– Природа сильна, она повсюду, говорит Сабрина Ложэ, размышляя о пейзажах Кухмо с его лесами, озерами и дикой природой. Она говорит, что в ее детстве сельская местность во Франции уже не отличалась близостью к природе, ландшафт был весь обработанный.
Сабрина приехала в Финляндию в 1998 году по линии Европейской добровольной службы (EVS), потому что хотела выучить английский язык. Она работала в лесном поместье Раутаваара с молодежью, на природе. Позже выучилась на гида, работала в разных местах и, наконец, основала свою собственную компанию под названием Taiga Spirit. Большинство клиентов Сабрины – франкоговорящие: из Франции, Бельгии и Швейцарии.
– Они часто приезжают, чтобы увидеть медведя, и их впечатляет тишина природы, огромное спокойное пространство, говорит Сабрина о своих клиентах. В то же время, говорит она, эти вещи стали для меня в некотором роде обыденностью – но личные отношения с природой по-прежнему жизненно важны. Это значит успокоиться и побыть с собой.
– Природа научила меня гибкости, – говорит Сабрина. Адаптация к природным условиям и подготовка к ним, а также планирование работы на природе – это отправная точка. Это также ее совет тем, кто впервые выходит на природу.
– Финская природа безопасна, говорит она, подводя итог своему опыту.

Этот текст был опубликован в газете ”В международном Кайнуу – как дома” от 25.8.2021 года.