Hyppää sisältöön
Kesäisessä maisemassa sininen taivas ja joen ylittävä silta
Kuva: Réka Bencsik, Kajaanin kesä.

Kotona kansainvälisessä Kainuussa

Kajaanin kansainvälisten palveluiden tehtävä on varmistaa eri syistä Kajaaniin ja Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten arjen sujuvuus, hyvinvointi ja turvallisuus sekä kotoutuminen moninaiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kajaanin kansainväliset palvelut – entiseltä nimeltään Maahanmuuttajapalvelut – tekee työtä Kainuun kansainvälisyyden edistämiseksi. Toiminta on siirtynyt vuoden vaihteessa Kajaanin kaupungin keskushallinnosta osaksi elinvoimapalveluita. Muutoksen taustalla tarve toiminnan monipuolistumiselle.

– Kajaani on kansainvälinen kaupunki, joka tarjoaa upeita mahdollisuuksia kansainvälisille osaajille, toteaa Kajaanin kansainvälisten palveluiden johtaja Jukka Piirainen.
Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut ja pakolaisten kotouttamispalvelut ovat saaneet rinnalleen kansainvälisille opiskelijoille sekä työn ja rakkauden maakuntaan tuomille asiakkaille suunnatut asettautumispalvelut. International Info tarjoaa monikanavaista neuvontaa, ohjausta ja tukea kaikille Kainuun ulkomaalaisille, heidän kanssaan työtä tekeville ja elämäänsä eläville.
– Asiakkaita kuunnellaan herkällä korvalla, toteaa Kajaanin kansainvälisten palveluiden sosiaalityöntekijä ja tiimipäällikkö Emma Juntunen. Pienen kaupungin palvelut ovat helposti tavoitettavissa, pieni ja sitoutunut henkilökunta tulee asiakkaille tutuksi ja turvalliseksi.
– Kajaani on perheiden kaupunki, Emma tietää ja toteaa, että työssä ollaan nyt hyvällä tavalla uuden äärellä. Hän uskoo tekemisessä yhteistyöhön ja vuoropuheluun.
Arjen asiakastilanteissa yhteistyötä ja vuoropuhelua vahvistetaan tarpeen mukaan – Suomen lain mukaisesti – tulkkiavusteisella työskentelyllä.
– Tulkkaus on työkalu, kiteyttää Kajaanin kansainvälisten palveluiden terveydenhoitaja Karimi Ngui rohkaisten ihmisiä tulkkiavusteiseen työskentelyyn. Hän muistuttaa, että tulkkiavusteinen työskentely on ammattilaisten käytettävissä eri asiakastilanteissa. Se on tapa varmistaa, että asiat tulevat puolin ja toisin ymmärretyksi. Ymmärretyksi tuleminen on tärkeä osa ihmisten välistä luottamusta.

Kajaani on kansainvälinen kaupunki, joka tarjoaa upeita mahdollisuuksia kansainvälisille osaajille.

Jukka Piirainen, Kajaanin kansainvälisten palveluiden johtaja

Kajaanin kansainvälisissä palveluissa tehdään kehittämistyötä kainuulaisen elämänmenon edistämiseksi.
Kajaanin vastaanottokeskus on ollut muutaman muun vastaanottokeskuksen kanssa pilotoimassa Maahanmuuttoviraston etäpuhutteluiden konseptia. Keväällä alkaneesta kokeilusta on hyviä kokemuksia.
– Turvapaikanhakijalapsille suunnattu Kotokolo-kerho on saanut kiitosta sekä lasten vanhemmilta, että Maahanmuuttovirastolta, kertoo perheohjaaja Minna Leinonen.
Työllisyyden kuntakokeilun myötä Kajaanin vieraskielisten TE-palvelut ovat kansainvälisten palveluiden yhteydessä.
Hankkeet ovat työkaluja paikallisten palveluiden kehittämiselle. Hankkeiden voi sanoa olevan toisiaan tukeva kokonaisuus. Kainuun työvoimapulaan haetaan ratkaisuja tukemalla ulkomaalaisten osaajien rekrytointia ja maakuntaan juurtumista pidempiaikaisilla työsuhteilla. TÄSMÄ-hankkeella mallinnetaan täsmäosaajien polkua Kainuuseen ja sitä konkretisoidaan paikallisten metallialan yrittäjien kanssa. KAUSI-hanke pilotoi toimintamallia maakunnassa kausi- ja vuokratyösuhteissa työskentelevien ulkomaalaisten osaamisen pitämiseksi Kainuussa.
Kajaanin asettautumispalveluita kehittävän TOPPA-hankkeen ja Kajaanin kaupungin asiakaspalvelun ohjaus- ja neuvontatyötä kehittävän KASPA-hankkeen koordinaattori Réka Bencsik nostaa esiin Kajaanin kansainvälisten palveluiden hanketiimin yhteisen ydinajatuksen: kansainvälisyys on Kainuulle voimavara  ja ihmisten asenteilla on tässä olennainen merkitys.
– Kainuu voi olla kaikille koti, hän kiteyttää.

Tutustu Kajaanin kansainvälisiin palveluihin 


Tämä teksti on julkaistu Kotona kansainvälisessä Kainuussa-lehdessä 25.8.2021.

At home in international Kainuu

The mission of International Services of City of Kajaani is to ensure the smooth everyday life, well-being and safety of foreigners who have moved to Kajaani and Kainuu for various reasons, as well as their integration into the diverse Finnish society.

Kajaani International Services – formerly known as Immigration Services – works to promote internationality in Kainuu. At the turn of the year, these activities were transferred from the central administration of the City of Kajaani to the Business Development services. The change was prompted by the need to diversify the activities.
– Kajaani is an international city that offers great opportunities for international talent, says Jukka Piirainen, Director of Kajaani International Services.
Reception services for asylum seekers and integration services for refugees have been completed by settling in services for international students and clients who move due to love or work. International Info offers multi-channel advice, guidance and support to all foreigners in Kainuu, those working with them and those living with them.
– We listen to our clients with a sensitive ear, says Emma Juntunen, social worker and team leader of Kajaani International Services. Services in a small city are easily accessible, and the small and committed staff become familiar and safe for clients.
– Kajaani is a city of families, Emma knows, and says that the work is now well on the verge of something new. She believes in cooperation and dialogue.
In everyday client situations, cooperation and dialogue are strengthened by working with interpreters where necessary – in accordance with Finnish law.
– Interpreting is a tool, says Karimi Ngui, a nurse at Kajaani International Services, encouraging people to work with interpreters. Karimi points out that interpreting assistance is available to professionals in different client situations. It is a way of ensuring that things are understood from both sides. Being understood is an important element of trust between people.

Kajaani is an international city that offers great opportunities for international talent.

Jukka Piirainen, Director of Kajaani International Services

Kajaani International Services works to improve the way of life in Kajaani.
Kajaani Reception Centre has been piloting the concept of remote calls with other reception centres in the Finnish Immigration Service. The pilot, which started in the spring, has been well received.
– The Kotokolo club for asylum seeker children has received praise from both the parents and the Immigration Service, says family counsellor Minna Leinonen.
With the local government pilots on employment,  Kajaani’s TE services for foreign-language speakers are now linked to International services.
The projects are tools for developing local services. The projects can be said to be a mutually supportive as a whole. Solutions to Kainuu’s labour shortage are sought by supporting the recruitment of foreign skilled workers and their integration into the region through longer-term employment contracts. The TÄSMÄ project will model a pathway for skilled workers to Kainuu and will be implemented with local metal and mechanics companies. The KAUSI project is piloting a model for retaining the skills of foreigners working in the region on seasonal and temporary contracts to a permanent basis.
Réka Bencsik, coordinator of the TOPPA project, which develops settling in services in Kajaani, and the KASPA project, which develops customer service guidance and counselling in the City of Kajaani, highlights the common core idea of Kajaani International Services project team: internationalisation is an asset for Kainuu and people’s attitudes are essential to this.
– Kainuu can be a home for everyone, she sums up.

This text has been published in Kotona kansainvälisessä Kainuussa magazine on 25.8.2021.

В международном Кайнуу – как дома

Миссия международной службы Каяани заключается в обеспечении нормальной повседневной жизни, благополучия и безопасности иностранцев, переехавших в Каяани и Кайнуу по разным причинам, а также в их интеграции в многообразное финское общество.

Международная служба Каяани – ранее известная как Иммиграционная служба – работает над продвижением интернациональности в Кайнуу. На рубеже этого года эта деятельность была передана из центрального управления города Каяани в ведение служб жизнеобеспечения. Это изменение было вызвано необходимостью диверсификации деятельности.
– Каяани – международный город, который предлагает большие возможности для иностранных талантов, говорит Юкка Пиирайнен, директор международной службы Каяани.
Услуги по приему лиц, ищущих убежище, и услуги по интеграции беженцев дополнены услугами по переселению иностранных студентов и клиентов, которые переезжают по причине любви или по работе. International Info предлагает многоканальные консультации, рекомендации и поддержку всем иностранцам в Кайнуу, тем, кто с ними работает, и тем, кто с ними живет.
– Мы чутко слушаем наших клиентов, говорит Эмма Юнтунен, социальный работник и руководитель группы международных услуг в Каяани. Услуги в маленьком городе легко доступны, а небольшой и преданный своему делу персонал – надежная опора для обращающихся к нам.
– Каяани – город семей, уверена Эмма, и говорит, что сейчас эта работа стоит на пороге чего-то нового. Она верит в сотрудничество и диалог.
В повседневных ситуациях сотрудничество и диалог укрепляются благодаря работе с переводчиками, когда это необходимо – в соответствии с финским законодательством.
– Устный перевод – это инструмент, говорит Карими Нгуи, медработник из Kajaani International Services, призывая работать с переводчиками. Карими отмечает, что помощь переводчика доступна специалистам в различных ситуациях с клиентами. Это способ обеспечить понимание ситуации с обеих сторон. Быть понятым – это важный элемент доверия между людьми.

Каяани – международный город, который предлагает большие возможности для иностранных талантов.

Юкка Пиирайнен, директор международной службы Каяани

Международные службы Каяани работают над улучшением жизни в Каяани.
Приемный центр Каяани вместе с другими приемными центрами Миграционной службы Финляндии опробовал концепцию удаленных встреч и интервью. Пилотный проект, начавшийся весной, был хорошо принят.
– По словам семейного консультанта Минны Лейнонен, клуб Kotokolo для детей – просителей убежища получил высокую оценку как со стороны родителей, так и со стороны Миграционной службы.
Благодаря муниципальному эксперименту по трудоустройству, службы занятости Каяани для лиц, говорящих на иностранных языках, теперь связаны с международными службами.
Проекты – это инструменты для развития местных служб. Можно сказать, что проекты в целом являются взаимодополняющими. Решение проблемы нехватки рабочей силы в Кайнуу осуществляется путем поддержки найма иностранных квалифицированных работников и их интеграции в регион посредством долгосрочных трудовых контрактов. Проект TÄSMÄ моделирует путь квалифицированных рабочих в Кайнуу и будет реализован совместно с местными компаниями технической отрасли. Проект KAUSI представляет собой пилотную модель сохранения навыков иностранцев, работающих в регионе по сезонным и временным контрактам, на постоянной основе.
Река Бенссик, координатор проекта TOPPA, – услуг по расселению в Каяани, и проекта KASPA – услуг по ориентированию и консультированию клиентов в городе Каяани, подчеркивает общую основную идею команды проекта Kajaani International Services: интернационализация – это актив для Кайнуу, и отношение людей к этому очень важно.
– Кайнуу может стать домом для всех, – подытоживает она.


Этот текст был опубликован в газете ”В международном Кайнуу – как дома” от 25.8.2021 года.