Hyppää sisältöön
Suomen ja Venäjäyhteistyön alueisiin kuulvia lippuja
Kuva: Kainuun liitto.

Kainuun liitto kutsuu Venäjä-yhteistyöhön

”Porukassa on voimaa!”
Kainuun liitto kutsuu yhteistyökumppaneita ideoimaan ja toteuttamaan Kainuun Venäjä-yhteistyötä

Kainuu on osa laajaa kansainvälistä toimintakenttää, jossa Kainuun liitto aluekehitysviranomaisen tehtävässä toteuttaa jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja edunajamista. Keskeisiä yhteistyön suuntia ovat EU ja Venäjän lähialueet, mutta myös Barentsin jäsenalueet Luoteis-Venäjällä, Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

-Kainuulla on Venäjän kanssa pitkästi yhteistä rajaa. Rajat ylittävällä kanssakäymisellä ja yhteistyöllä on pitkät perinteet ja vakiintuneet toimintamuodot. Kostamuksen ja Karjalan tasavallan suuntaan yhteistyö on käytännönläheistä ja mutkatonta, kuvailee aluekehityspäällikkö Katja Sukuvaara.

Venäjä-yhteisyön edistämiseksi on kesäkuussa hyväksytty Kainuun Venäjä strategia 2021-2027. Se tähtää aktiiviseen, elinvoimaa vahvistavaan yhteistyöhön kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Venäjä- yhteistyö nähdään voimavarana ja rajan läheisyys mahdollisena valttikorttina. Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sitoutuneita toimijoita ja laaja-alaista yhteistyötä – maakunnassa ja kansainvälisesti. Yhteistyön kehittämisessä korostetaan ajantasaisen tiedon saatavuutta, kaksikielistä viestintää ja vuoropuhelun merkitystä. Kainuun venäjänkielisillä asukkailla on työhön paljon annettavaa.
Kainuun liitto toivottaa kansainvälisistä asioista – ja etenkin Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneet – tervetulleeksi mukaan ideoimaan ja toteuttamaan uutta strategiaa.

-Toivomme, että tulevaisuudessa yhä useampi kainuulainen organisaatio ja raja-alueyhteistyöstä kiinnostunut toimija tulisi mukaan kehittämään ja toteuttamaan Venäjä-yhteistyötä, Sukuvaara sanoo.

Tutustu Kainuun liiton Venäjä-yhteistyöhön
Tutustu Kainuun liiton Venäjä strategiaan 2021-2027


Tämä teksti on julkaistu Kotona kansainvälisessä Kainuussa-lehdessä 25.8.2021.

”Наша сила в команде!”
Региональный Союз Кайнуу приглашает партнеров для мозгового штурма и реализации сотрудничества Кайнуу с Россией

Кайнуу является частью широкого международного поля деятельности, где Региональный Союз Кайнуу, выступая в качестве официальной структуры регионального развития, отвечает за постоянное международное сотрудничество и обеспечение интересов. Ключевыми направлениями международного сотрудничества являются ЕС и соседние российские регионы, а также субъекты Северо-Запада России в составе Баренцева региона, северная Норвегия и северная Швеция.

– Кайнуу имеет протяженную границу с Россией. Трансграничное взаимодействие и сотрудничество имеет давние традиции и устоявшиеся формы. Сотрудничество с Костомукшей и Республикой Карелия отличается конкретностью и предметностью, – говорит Катя Сукуваара, директор по региональному развитию.

Для развития сотрудничества с Россией в июне была принята Стратегия Кайнуу по России на 2021-2027 гг., направленная на активное сотрудничество, укрепляющее жизненные силы и учитывающее принципы устойчивого развития. Сотрудничество с Россией рассматривается как преимущество, а близость границы – как потенциальный козырь. Для достижения целей стратегии необходимы заинтересованные участники и широкое взаимодействие – как внутри региона, так и на международном уровне. Развитие сотрудничества будет предполагать значение доступа к актуальной информации, двуязычной коммуникации и диалога. Русскоязычные жители Кайнуу могут внести свой вклад.

Региональный Союз Кайнуу приглашает тех, кто интересуется международными делами – и особенно сотрудничеством с Россией – присоединиться к мозговому штурму и реализации новой стратегии.

– Мы надеемся, что в будущем все больше организаций и субъектов региона Кайнуу, заинтересованных в приграничном сотрудничестве, будут присоединяться к нам в развитии и осуществлении сотрудничества с Россией, – говорит К.Сукуваара.

Стратегию сотрудничества Регионального союза Кайнуу с Россией на 2021-2027 гг. можно найти в Интернете


This text has been published in Kotona kansainvälisessä Kainuussa magazine on 25.8.2021.

”There is power in the team!”
The Regional Counsil of Kainuu invites partners to brainstorm and implement Kainuu’s Co-operation with Russia

Kainuu is part of a broad international field of activity, where the Kainuu Regional Development Authority, The Regional Counsil of Kainuu, is responsible for ongoing international cooperation and lobbying. Key areas of cooperation are the EU and Russia’s neighbouring regions, but the Barents cooperation member in north-west Russia, northern Norway and northern Sweden are also important partners.

– Kainuu shares a long border with Russia. Cross-border interaction and cooperation has a long tradition and well-established forms. Cooperation with Kostamuksha and the Republic of Karelia is practical and straightforward, says Katja Sukuvaara, Regional Development Manager.

To promote cooperation with Russia, the Kainuu Russia Strategy 2021-2027 was adopted in June, aiming at active cooperation that strengthens vitality and takes into account the principles of sustainable development. Cooperation with Russia is seen as an asset and the proximity of the border as a potential advantage. To achieve the objectives of the strategy, committed actors and broad cooperation are needed – both within the region and internationally. The development of cooperation will emphasise the importance of access to up-to-date information, bilingual communication and dialogue. The Russian-speaking residents of Kainuu have much to contribute.

The Kainuu Regional Council welcomes those interested in international affairs – and especially in cooperation with Russia – to join in the brainstorming and implementation of the new strategy.

– We hope that in the future, more and more Kainuu organisations and actors interested in cross-border cooperation will join us in developing and implementing cooperation with Russia, Sukuvaara says.

Read more information about Co-operation with Russia and Russia Strategy 2021-2027 at Regional Counsil of Kainuu


This text has been published in Kotona kansainvälisessä Kainuussa magazine on 25.8.2021.