Hyppää sisältöön
Ihmiset kävelävät yhdessä pitäen kädestä

Apu ja tuki koronavirustilanteessa

Hyvistä arjen rutiineista kiinni pitäminen auttaa jaksamaan myös poikkeustilanteessa. On tärkeää syödä terveellisesti ja säännöllisesti, huolehtia riittävästä unen saannista ja yllä pitää hyvää kuntoa. Myös luonnossa liikkuminen auttaa jaksamaan ja tuo hyvää energiaa.

Yksin ei kuitenkaan tarvitse jaksaa, sillä apua ja tukea on saatavilla.

Kysy koronaviruksesta

  • Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta –pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535.

    Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.Pu­he­lin- ja teks­ti­vies­ti­neu­von­nas­ta saa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta yleis­tä tie­toa, jo­ka pe­rus­tuu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen verk­ko­si­vu­jen tie­toi­hin. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

  • Kai­nuun so­ten säh­kö­pos­tio­soit­e korona@kainuu.fi on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa.

    Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, niin silloin ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117 tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­jol­la kes­kus­te­lua­pua krii­si­ti­lan­tees­sa

Epä­var­ma ti­lan­ne ai­heut­taa ih­mi­sis­sä pal­jon huol­ta ja epä­var­muut­ta. Apua ja kes­kus­te­lu­kump­pa­ni löy­tyy ver­kon kaut­ta useas­ta eri pai­kas­ta.

Pal­ve­lut ih­mi­sten aut­ta­miseksi, tueksi ja ko­ke­mus­ten ja­ka­miseen

  • Tukinet | Siirry Tukinet verkkosivulle
  • Mie­len­ter­veys­ta­lo | Siirry Mielenterveystalon verkkosivulle
  • Val­ta­kun­nal­li­nen Kir­kon kes­kus­te­lua­pu p. 0400 2211 80 (avoin­na jo­ka il­ta 18-24) | Siirry Kirkon keskusteluapua verkkosivulle
  • Ka­jaa­nin ja Sot­ka­mon seu­ra­kun­nil­la on vies­ti­pal­ve­lu (Tu­Pu-vies­ti­pal­ve­lu tekstiviesti/What­sApp: p. 044 744 4484), avoinna kou­lun au­kio­loai­ko­jen mu­kaan, osin myös vii­kon­lop­pui­sin (la-su).

Tukea lapsiperheille ja nuorille