Olet täällä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ennen kaavan vireille tuloa ja siihen on mahdollista tutustua kaavaprosessin ajan vireille tulosta lähtien. Siitä ilmenee kaavan tarkoitus, tavoitteet, selvitystarpeet, arvioitavat vaihtoehdot, osalliset, milloin ja miten kaavoitukseen voi osallistua, aikataulu ja yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavaprosessin aikana.

Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käydään, jos osallinen pyytää neuvottelua ELY-keskukselta ja suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen. ELY-keskuksen on järjestettävä neuvottelu viivytyksettä suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy. Neuvotteluissa voidaan todeta täydennystarpeet ja muuttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sen mukaan. ELY-keskuksen kannanotot eivät sido kuntaa eikä neuvottelumenettelyssä synny oikeudellisesti velvoittavaa päätöstä, joten neuvottelu ei välttämättä johda OAS:n täydentämiseen. Puutteellinen OAS voi kuitenkin olla valitusperusteena kaavan hyväksymisen jälkeen.

Ennen kuin osallinen ottaa yhteyttä ELY-keskukseen, kannattaa osallisen olla yhteydessä suoraan kaavoittajaan. Yleensä OAS:ia koskevat erimielisyydet tai täydennystarpeet voidaan ratkaista ilman viranomaisneuvottelua osallisen ja kaavoittajan välisillä keskusteluilla.

 

MRL 8 luku. 63 §, 64 §

MRA 6 luku. 31 §

MRA 7 luku. 34§