Hyppää sisältöön

Talousneuvolassa tarjolla matalan kynnyksen moniammatillista palvelua

Ta­lous­neu­vo­lan ta­voit­tee­na on aut­taa ta­lou­del­li­sis­sa huo­lis­sa ja sel­vit­tää asioi­ta yh­des­sä am­mat­ti­lais­ten kans­sa en­nen vai­keuk­sien pa­he­ne­mis­ta.

Vuon­na 2023 pal­ve­lu­päi­vät ovat tors­tai­sin 16.3., 25.5., 14.9. ja 16.11. klo 14-17.

Ta­lous­neu­vo­la tar­joaa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä mo­niam­ma­til­lis­ta ta­lous­neu­von­taa il­man ajan­va­raus­ta, oli­pa ky­sy­myk­set iso­ja tai pie­niä. Yh­del­lä ker­taa voi saa­da apua useam­paan ky­sy­myk­seen ja näin asioin­ti hel­pot­tuu. Mi­tä aiem­min ta­lous­huo­let saa­daan hal­lin­taan, si­tä enem­män on kei­no­ja käy­tet­tä­vis­sä.

Mak­su­ton­ta ja il­man ajan­va­raus­ta

Ta­lous­neu­vo­las­sa voi asioi­da pai­kan pääl­lä Ka­jaa­nis­sa se­kä pu­he­li­mit­se myös muual­ta Kai­nuus­ta. Ajan­va­raus­ta ei tar­vi­ta ja pal­ve­lu on ai­na mak­su­ton­ta. Asioi­da voi ha­lu­tes­saan ni­met­tö­mäs­ti.

Ta­vat­ta­vis­sa ovat oi­keu­sa­pu­toi­mis­ton ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­ja, Ke­lan vir­kai­li­ja, ulo­sot­to­vi­ra­no­mai­nen se­kä Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen so­siaa­lioh­jaa­ja.

Ta­lous­neu­vo­la pal­ve­lee Ka­jaa­nin pää­kir­jas­tol­la (Se­mi­naa­ri­ka­tu 15) ja pu­he­li­mit­se au­kio­loai­koi­na 040 676 3771.

Aihealueet