Hyppää sisältöön

Talousneuvola palvelee kaikkia kainuulaisia

On­ko si­nul­la ta­lous­huo­lia? Ta­lous­neu­vo­la aut­taa rat­ko­maan ti­lan­net­ta, tu­le käy­mään tai soi­ta.

Ta­lou­del­lis­ten huo­lien kans­sa ei tar­vit­se jää­dä yk­sin, näi­tä asioi­ta voi­daan sel­vit­tää yh­des­sä am­mat­ti­lais­ten kans­sa. Ta­lous­neu­vo­las­sa asian­tun­ti­joi­na ovat Ke­lan vir­kai­li­ja, so­siaa­li­työn­te­ki­jä, ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­ja se­kä ulo­sot­to­vi­ra­no­mai­nen. Asiois­ta voi ha­lu­tes­saan kes­kus­tel­la ni­met­tö­mäs­ti ja pal­ve­lu on mak­su­ton­ta.

Ta­lous­neu­vo­la pal­ve­lee il­man ajan­va­raus­ta ja asioi­da voi pai­kan pääl­lä Ka­jaa­nin pää­kir­jas­tol­la tai soit­ta­mal­la. Pal­ve­lu on suun­nat­tu kai­kil­le kai­nuu­lai­sil­le.

Pu­he­lin­nu­me­ro 040 676 3771 (vas­taa au­kio­loai­koi­na).

Ta­lous­neu­vo­la on avoin­na seu­raa­vas­ti:

  • 25.8. klo 12–15
  • 29.9. klo 12–15
  • 27.10. klo 12–15
  • 24.11. klo 12–15
  • 15.12. klo 12–15

Tu­le roh­keas­ti pie­nen tai suu­ren ta­lous­ky­sy­myk­sen kans­sa­­­ – et­si­tään rat­kai­su­ja yh­des­sä!

Aihealueet