Hyppää sisältöön

Suojaa itseäsi ja muita – käytä kasvomaskia, pidä turvaetäisyydet ja noudata ohjeita.

Koko Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­tie­to, tiedotteet, ohjeet ja suositukset löytyvät Kainuun soten verkkosivulta.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan, tee oi­rear­vio omao­lo-pal­ve­lus­sa tai ole yh­tey­des­sä Kainuun soten päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117, hätätilanteessa soita 112.

Ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin varaamalla aika KAKS:n tes­taus­pis­tee­seen:
Puhelimitse 040 165 0020  (nu­me­ros­sa vain ajan­va­raus) tai Oma­so­te-pal­ve­lus­ta.

Ro­ko­te­jär­jes­tyk­ses­tä tu­lee run­saas­ti ky­sy­myk­siä – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malt­tia:
Yk­sit­täis­ten li­sä­tie­dus­te­lu­jen si­jaan kun­ta­lai­sia pyy­de­tään seu­raa­maan Kai­nuun so­ten tie­do­tus­ta ro­ko­tus­jär­jes­tyk­seen tai ai­ka­tau­luun liit­tyen. Ajan­ta­sai­set tie­dot Linkki Kai­nuun alueel­la to­teu­tet­ta­vis­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta koo­ttuun Kainuun soten koronarokotukset sivustoon.

Link Kainuun sote’s COVID-19 In­for­ma­tion on CO­VID-19 (Co­ro­na vi­rus) 
The vaccinations against corona disease are organised in Finland by local health authorities. The vaccination order is stated by the Finnish government and the Finnish Institute for Health and Welfare (THL). You will find more information on THL websites