Hyppää sisältöön

Suojaa itseäsi ja muita – käytä kasvomaskia, pidä turvaetäisyydet ja noudata ohjeita.

Koko Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­tie­to, tiedotteet, ohjeet ja suositukset löytyvät Kainuun soten verkkosivulta.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan, tee oi­rear­vio omao­lo-pal­ve­lus­sa tai ole yh­tey­des­sä Kainuun soten päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117, hätätilanteessa soita 112.

Ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin varaamalla aika KAKS:n tes­taus­pis­tee­seen:
Puhelimitse 040 165 0020  (nu­me­ros­sa vain ajan­va­raus) tai Oma­so­te-pal­ve­lus­ta.

Ro­ko­te­jär­jes­tyk­ses­tä tu­lee run­saas­ti ky­sy­myk­siä – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malt­tia:
Yk­sit­täis­ten li­sä­tie­dus­te­lu­jen si­jaan kun­ta­lai­sia pyy­de­tään seu­raa­maan Kai­nuun so­ten tie­do­tus­ta ro­ko­tus­jär­jes­tyk­seen tai ai­ka­tau­luun liit­tyen. Ajan­ta­sai­set tie­dot Linkki Kai­nuun alueel­la to­teu­tet­ta­vis­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta koo­ttuun Kainuun soten koronarokotukset sivustoon.