Hyppää sisältöön
Pikkupoika pelaamassa jalkapalloa

Järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen avustukset

Kajaanin kaupunki avustaa kajaanilaisia järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä toiminta-avustuksilla. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Avustushakulomakkeet ovat käytettävissä hakuaikana. Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, avustuksen tiedoista löytyy tulostettava pdf-hakulomake kirjallisen hakemuksen tekemistä varten.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Yhteisöjen hakemuksissa on ehdottomasti oltava mukana edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä muut hakemuslomakkeessa mainitut liitteet. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä. Joillakin avustuksilla voi olla myös erillisehtoja.

Haettavissa olevat avustukset

Avustukset ovat haettavissa eri aikoihin. Hakuajoista ilmoitetaan erikseen kaupungin verkkosivuilla ja lehti-ilmoituksilla.

Liikuntaseurojen avustukset ja palkitsemiset

Kaupunki avustaa kajaanilaisia liikuntaseuroja, joiden toiminnan tarkoituksena on liikunnan järjestäminen.

Liikuntaseurojen avustuksista saa lisätietoa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnuselta.

Nuorisoyhdistysten avustukset

Kaupunki avustaa kajaanilaisia nuorisoyhdistyksiä toiminta-, kohde- ja kerhoavustuksin.

Nuorisoyhdistysten avustuksista saa lisätietoa vt. nuorisosihteeri Sanna Oikarinen.

 • Toiminta-avustusta myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja ohjaajien palkkaamiseen. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä. Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten kajaanilaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään kalenterivuotena. Toiminta-avustuksen hakemisesta ja avustuksen jakoperusteista löytyy tietoa tästä linkistä.

  Avustusta voivat saada:

  a) valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva paikallisyhdistys, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita

  b) muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-jaostot, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.

  Täytä toiminta-avustuksen sähköinen hakemus.

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

   

  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan nuorisoyhdistysten toiminta-avustushakemuksen (pdf) ja lähettää sen liitteineen kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

 • Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustusta myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Kohdeavustusta myönnetään sellaisille nuorten toimintaryhmille, jotka eivät saa vuosiavustusta. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

  Kirjallinen kohdeavustushakemus (pdf) liitteineen tulee lähettää kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

 • Kerhoavustusta myönnetään kajaanilaisille yhdistyksille ja toimijatahoille säännölliseen, suunnitelmalliseen sekä ohjattuun lasten ja nuorten kerhotoimintaan. Kerhoavustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset jätettävä 31.5.mennessä ja 15.12.mennessä. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

  Toiminnan tulee olla avointa kaikille kajaanilaisille lapsille ja nuorille. Kerhotoiminta katsotaan säännölliseksi, kun kokoontumiskertoja on vähintään 10 kertaa vuodessa. Kerhoavustusta saava hakijayhdistys ei voi saada toiminta-avustusta.

  Kerhoavustusta myönnetään nuorisotiloissa tai muissa vakituisissa kerhotiloissa toimeenpannuista kerhoista, mutta ei esimerkiksi leireillä tai kodeissa järjestetyistä kerhotilaisuuksista.

  Kerhossa tulee olla yli 18-vuotias vastuuhenkilö. Kerhoavustuksen saaminen edellyttää vähintään viittä (5) kerholaista / kerhokerta säännöllisesti kokoontuvissa kerhoissa. Avustusta voi saada materiaalikuluihin.

  Kerhoavustusta myönnetään enintään 13€/ kerhokerta ja yhteensä enintään 500€ hakijayhdistys/ vuosi. Kerhokerran tulee olla vähintään 1,5 tuntia. Kerhoavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneista kerhokerroista ja kustannuksista kuitteja vastaan. Jokainen kerho raportoidaan erillisellä osallistujapäiväkirjalla. Tulosalueen johtaja päättää kerhoavustuksen myöntämisestä.

  Kirjallinen kerhoavustushakemus (pdf) liitteineen tulee lähettää kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

Kulttuuritoimen kohde- ja yleisavustukset

Kulttuuritoimen avustukset myönnetään yleisavustuksina tai kohdeavustuksina yhteisöille ja kohdeavustuksina yksityisille.

Yleisavustusta voidaan myöntää niille paikallisille yhdistyksille, joiden toiminta sääntöjen mukaan kuuluu pääasiallisesti Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin: “Kuntien kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.” Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

Kohdeavustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille sekä sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa. Kysymykseen voi tulla myös yhteisöt, jotka harjoittavat muuta kulttuuritoimintaa kuin lain 1 §:ssä määritellään.

Yksityisiä ammattitaiteilijoita tuetaan vain siinä tapauksessa, että samalla lisätään ja monipuolistetaan paikallista kulttuuritarjontaa, esim. järjestämällä taiteilijoille julkisia esiintymisiä ja muita työtilaisuuksia. Avustusta voidaan myöntää myös taiteellisen uran luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taiteilijoille.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää avustusten myöntämisestä. Avustushakemuksia arvioidaan toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden mukaan. Päätökset lähetetään pelkästään sähköisesti hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Avustukset maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustusta saaneiden yksityisten henkilöiden ja yhdistysten on annettava selvitys avustusten käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kulttuuritoimen avustuksista saa tietoa museonjohtaja Antti Mäkiseltä.

 

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset

Kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä avustetaan kylien ja asuinalueiden elinolojen ja palvelujen kehittämisessä. Perusteena on kylä- ja kaupunginosayhdistysten poikkeava asema toiminta-alueensa kaikkia asukkaita edustavana organisaationa. Avustuksia ei myönnetä yhdistysten jäsenten palkkioihin eikä kokouskuluihin.

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustuksista saa lisätietoja kehitysjohtaja Risto Hämäläiseltä ja maaseutu- ja aluesihteeri Sirpa Pöppöseltä.

Tapahtuma-avustukset

Tapahtuma-avustusta voidaan hakea Kajaanissa järjestettävään merkittävään tapahtumaan järjestäjän taloudellisen riskin pienentämiseksi. Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden.

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea sekä suorituspaikkojen kunnostusta, ja toissijaisesti markkinointitukea.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä ilmoittaa tapahtuma tapahtumienkainuu.fi -tapahtumakalenteriin. Tapahtumien ilmoittaminen on maksutonta.

Tapahtuma-avustuksista saa lisätietoa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnuselta.

 

Työllisyysavustukset

Työllisyysavustusta voi hakea yhdistys, jonka toimipaikka on Kajaani tai yhdistys, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Kajaaniin. Avustettavan toiminnan tulee edistää kajaanilaisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen vahvistamista. Erityisenä painopisteenä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten tukeminen työhön ja koulutukseen. Työllisyysavustuksen myöntämiselle on määritelty myöntämisperusteet.

Työllisyysavustuksista saa lisätietoa työllisyyspäällikkö Milla Tikkaselta ja työllisyysohjaaja Teija Kettuselta.

 • Kajaanin kaupungin työllisyysavustusten hakuaika on 10.12.2020 – 4.1.2021 klo.15.00 mennessä.

  Täytä toiminta-avustuksen sähköinen hakemus. Linkki hakemukseen.

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

  Päätös lähetetään pelkästään sähköisesti hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yksityistieavustukset

Kajaanin kaupunki avustaa Kuntalain 7 §:n nojalla Kajaanin kaupungin alueella olevien yksityisteiden osakkaita vuosittain erikseen päätettävän määrärahan puitteissa.

Kaupunki avustaa tieyksikköjen mukaisessa suhteessa tieosakasta, joka on Kajaanin kaupungin asukas, tai yritys tai yhteisö, jonka kotipaikka on Kajaani. Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi kaupunki avustaa myös vapaa-ajan asunnon vuoksi tien osakkaana olevia ulkopaikkakuntalaisia.

Kaupunki voi vuosittain hakemuksesta myöntää avustusta yksityiselle tielle sen kunnossapitoon, hyväksytyn kustannusarvion perusteella. Avustuksen suuruus määräytyy tien kunnossapitoluokan mukaan.

Yksityistieavustuksista saa lisätietoja metsätalousinsinööri Alpo Härköseltä.