Hyppää sisältöön

Keskustaajama 2035 osayleiskaava

Keskustaajama 2035 osayleiskaavan suunnittelualue

Keskustaajama 2035, osayleiskaavan muutos

Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavan tarkistus tuli vireille 2011. Kaavatyö on järjestetty uudelleen vuonna 2016. Kaavamuutoksella tarkistetaan Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava keskustaajaman kaupunginosien ja niiden laajennus- ja lähialueiden osalta. Kaava-alue on keskustaajama 2015 aluerajausta pienempi.

Kaavaluonnos oli nähtävänä keväällä 2017. Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja vastineet on koottu samaan raporttiin (kaavaluonnoksen palaute ja vastineet, 10.7.2017) ja liitetty osayleiskaavan keskeisiin selvityksiin. HARAVA-asukaskyselyyn saatiin noin 150 vastausta.

Alustava kaavaehdotus laadittiin palautteen ja vastineiden pohjalta. Alustavasta kaavaehdotuksesta valmistui kokonaisvaikutusten arviointi alkuvuodesta 2018. Kaavaprosessin rinnalla haettiin poikkeamista luonnonsuojelulain direktiivilajien suojelusäännöksistä Kruununpuodinmäen siltalinjauksen kohdalle sijoittuvien liito-oravan ja lepakon elinalueiden osalta. Kainuun ELY-keskus ei myöntänyt poikkeamislupaa ja kaupunginhallitus valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Kaavaehdotukseen on tämän vuoksi lisätty ehdollinen kaavamääräys, ettei alueen ympäristöä saa muuttaa ennen kuin poikkeamislupa saa lainvoiman.

Kaavaehdotus laadittiin tavoitteiden mukaisesti palautteiden, vastineiden ja selvitysten pohjalta, tehtyihin päätöksiin perustuen. Kaavaehdotusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.1.2019 §14 . Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.2.–17.3.2019. Kaavan yleisötilaisuus pidettiin 13.2.2019 Kaukametsän opiston auditoriossa. Kaavaehdotukseen saatiin 17 lausuntoa ja 7 muistutusta, joihin laadittiin vastineet. Palaute ja vastineet koottiin yhteen raportiksi. Löydät palauteraportin tältä verkkosivulta Osayleiskaavan keskeisiä selvityksiä -otsikon alta. Kaavaehdotusta ja saatua palautetta käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 23.9.2019. Kaavaehdotusta ja syksyllä 2019 valmistunutta sillan havainnollistavaa aineistoa esiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa 30.9.2019. Kaavaa tarkistettiin vielä vähäisesti palautteen ja vastineiden pohjalta. Selostusta täsmennettiin ja päivitettiin. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä 22.10.2019 § 190.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 48) Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan 4.11.2019. Sillan ja hautausmaan laajennoksen säilyttämisestä kaavakartalla äänestettiin. Samoin Pöllyvaaran, Vesakon, Kaukaveden ja Pyörteen asuinaluevarausten osalta äänestettiin. Silta, hautausmaan laajennos ja asuinaluevaraukset säilyivät kaavakartalla. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi lausunnon valitusten johdosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 31.3.2020 § 56.

Kaupunginhallitus päätti 31.3.2020 § 57 keskustaajama 2035 osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Voimaantulon ulkopuolelle jäävät Kruununpuodinmäen siltavaraus, hautausmaan laajennuksen aluevaraus sekä Kaukametsän, Pyörteen, Pöllyvaaran, Vesakon ja Ensilän asuinaluevaraukset. Täytäntöönpanokartta, johon voimaantulon ulkopuolelle jäävät osat on merkitty keltaisella aluerajauksella ja ruksilla, on alla tällä verkkosivulla.

Kaavakartta, selostus liitteineen ja liitekartat sekä keskeisiä selvityksiä on esillä alla, tällä verkkosivulla.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty alkuvuodesta 2019 aikataulun osalta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PDF) (päivitetty 28.1.2019) ja luettelo erillisliitteistä (PDF).

Vuoden 2016 alussa päivitetyssä työohjelmassa avataan yleiskaavatyön taustoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laajemmin ja esitetään yleiskaavan tavoiteaikataulu. Erillinen tavoiteaikataulu on päivitetty alkuvuodesta 2019.
Työohjelma, Tavoiteaikataulu (PDF) (päivitetty 7.10.2019)

KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2035 OSAYLEISKAAVA:
Täytäntöönpanokartta (PDF) (31.3.2020 § 57) eli voimaantuleva Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaava
Kaavakartta (PDF) 25.9.2019 (Kaupunginvaltuuston 4.11.2019 § 48 hyväksymä kaavakartta)
Selostus (PDF)  9.10.2019
Liitteet (PDF) 11.10.2019
Liitekartat 1-7 (PDF) Kaavatilanne ja luonnonympäristö
Liitekartat 8-14 (PDF)  Kulttuuriympäristö ja palvelut
Liitekartat 15-19 (PDF) Liikenneverkko, tekninen verkko ja merkittäviä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia kohteita
Liitekartat 20-21 (PDF)  Melu nykytilanne
Liitekartat 22-32 (PDF)  Melu ennustetilanne 2040, maaomaisuus sekä väestö ja työpaikat

Osayleiskaavan keskeisiä selvityksiä
Seuranta ja arviointi (PDF)
Kajaanin seudun liikenejärjestelmäsuunnitelma (PDF).
Kajaanin ydinkeskustan liittyminen kaupunkiin/Yleissuunnitelmaraportti (PDF)
Kajaanin kaupan palveluverkkkoselvitys (PDF)
Kajaanin keskustaajaman rakenteen kehitys 1985-2010 (PDF)
Kajaanin meluselvitys (PDF)
Liite_A1_liikennemäärät (PDF)
Liite_B_Ajonopeudet ja kovat pinnat (PDF)
Liite_F_Meluvyöhykekuvat
Kaavaehdotuksen liitekarttoina 20-23 ovat meluselvityksen kokonaismelu nykytilanteessa päivällä ja yöllä sekä ennustetilanteessa vuonna 2040.
Luontoselvitys (PDF)
Liite 1A Luontoselvitys (PDF)
Liite  1B Luontoselvitys (PDF)
Liite 2 Liito-oravakartta (PDF)
Liite 3 Viherverkkokartta (PDF)
Keskustaajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi (PDF)
Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten (PDF)
Selvitys Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista (PDF)
Siltavaihtoehdoista kirjattu yhteenveto lausunnoista, kannanotoista ja mielipiteistä (PDF)
Harava-kyselyn raportti (PDF)
Kajaani-Sotkamo Rakennemalli (PDF) (KV 29.5.2017 §29)
Kaavaluonnoksen palaute ja vastineet (PDF)
Osayleiskaavaehdotuksen vaikutusten kokonaisarviointi (PDF)
Kaavaehdotuksen palaute ja vastineet (PDF)