Hyppää sisältöön

Äkälänniemi osayleiskaava

Äkälänniemi osayleiskaavan suunnittelualue
Äkälänniemi osayleiskaavan suunnittelualue

Keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutos

Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Yleiskaavan muutos käsittää Äkälänniemen alueen ja sen ympäristön Särämäntien (valtatie 5) itäpuolella, noin 3 kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen.

Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi osoitetaan Särämäntien varteen alue ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuus- ja varastotoiminnalle. Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä (MRL 72 §, 44 §).

Ajankohtaista:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (§ 58) Äkälänniemi osayleiskaavan 9.12.2019. Kaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi 31.3.2020 § 54 lausunnon valituksen johdosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä valituslupahakemus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä.

Kaupunginhallitus päätti 31.3.2020 § 55 Äkälänniemi osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Voimaantulon ulkopuolelle jäävät osa olemassa olevasta pientalovaltaisesta asuntoalueesta Kuurnantien eteläpuolella, osa lähivirkistysalueesta Kuurnantien etelä-puolella sekä venevalkama-aluevaraus ja Kuurnantien uusi kevyen liikenteen reitti. Voimaantulon ulkopuolelle jäävät kaavan osat on merkitty täytäntöönpanokarttaan keltaisella katkoviivalla ja ruksilla. Täytäntöönpanokartta on alla kaavan asiakirjoissa.

 

Nähtävänä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Täytäntöönpanokartta (31.3.2020 § 55) eli voimaantuleva Äkälänniemi osayleiskaava

Kaavakartta (PDF) 11.11.2019 (Kaupunginvaltuuston 9.12. 2019 § 58 hyväksymä kaavakartta)

Kaavaselostus liitteineen (PDF) 12.11.2019

– Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 12.11.2019

– Liite 2. Viranomaisneuvottelun muistio 24.10.2017

– Liite 3. Äkälänniemen kaava-alueen tilat

– Liite 4. Äkälänniemen osayleiskaavan luontoselvitys

– Liite 5. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet

– Liite 6. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet

Vireilletuloilmoitus