Olet täällä

24.10.2018 - 16:23

Yhdyskuntatekniset palvelut 2018 Kajaanin kyselytutkimuksen tulokset

Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista.

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi-liikelaitos osallistuvat parillisina vuosina teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyyn, jonka toteuttaa FCG konsultointi Oy.

Tutkimuksessa oli tänä vuonna mukana 23 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2018 kyselyn vastaajiksi valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä 800 yli 18-vuotiasta henkilöä. Kyselylomake lähetettiin valituille postitse huhti-toukokuussa 2018. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös verkossa.

Kajaanilaisten vastausprosentti oli 30 %, joka oli 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko tutkimuksen keskimääräinen vastausprosentti.

Yhteenveto ympäristötekninen toimialan tuloksista

Edelliseen vuonna 2016 tehtyyn mittaukseen verrattuna puistoja koskevien mittareiden arvot ovat pysyneet kokonaisuutena samalla tasolla. Keskustan puistoihin ja asuntoalueiden läheisiin metsiin ollaan oltu aiempaa tyytyväisempiä, mutta tyytyväisyys leikkipaikkojen siisteyteen ja varusteiden kuntoon on laskenut.

Tyytyväisyys keskustan sekä keskustan ulkopuoleisien katujen puhtauteen ja siisteyteen on laskenut. Samoin kokonaistyytyväisyys katujen kuntoon, vaikka keskustaan johtavien pääkatujen kunnon koetaan parantuneen. Katuvalaistuksen tyytyväisyydessä käytettyjen mittareiden arvot ovat nousseet edellisen mittauksen tuloksista.Valtakunnallisten tulosten keskiarvoissa yleinen asukastyytyväisyys yhdyskuntateknisiin palveluihin on laskenut.

Yhteenveto Kajaanin Vesi-liikelaitoksen tuloksista

Kajaanin Vesi - liikelaitoksen toimittaman talousveden laatua ja toimitusvarmuutta koskevat mittarit olivat kyselyn parhaassa neljänneksessä, vaikka arvot olivat hieman laskeneet edellisestä vuoden 2016 mittauksesta. Jätevesiviemäröinnin ja -puhdistamon toimintaa koskevat mittarit sijoittuivat kyselyn parhaaseen kolmannekseen ja olivat hieman parantuneet edellisestä mittauksesta. Asiakaspalvelun mittari oli niin ikään parhaassa kolmanneksessa ja sen arvo oli parantunut eniten edellisestä mittauksesta. Vesihuollon tiedotusta koskevien mittareiden arvot olivat kyselyn kärkikolmikossa ja parantuneet selvästi edellisestä mittauksesta.

Asiointi teknisen toimen kanssa

Teknisen toimen (ml. Kajaanin Vesi) kanssa asiointia koskeviin kysymyksiin oli vastannut 80 - 127 henkilöä. Henkilökunnan käytöksen, asiantuntemuksen, aukioloaikojen, asioiden hoitoajan, tiedottamisen ymmärrettävyyden, kielenkäytön selkeyden ja tavoitettavuuden suhteen tyytyväisten osuus oli 49 - 69 %, yli kyselyn keskiarvon. Tiedonsaannin osalta tyytyväisten osuus oli 30 %, selvästi alle keskiarvon. Yhdyskuntateknisistä palveluista kajaanilaiset saavat tietoa selvästi keskiarvoa enemmän ilmaisjakelulehdistä ja selvästi keskiarvoa vähemmän internetistä.

Kyselyn historiaa

Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA -projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Kokonaisuudessaan kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta; kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi.

 

Uusimmat