Olet täällä

27.10.2016 - 9:59

Yhdyskuntatekniset palvelut 2016 –kyselytutkimuksen tulokset

Lumenajoa
Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi –liikelaitos osallistuivat kyselytutkimukseen huhti-toukokuun aikana, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiä palveluja kohtaan Tutkimukseen osallistui yhteensä 27 kuntaa.

Kajaanissa kysely lähetettiin 600:lle satunnaisesti valitulle yli 18-vuotiaalle henkilölle. Vastausprosentti on 32 %, joka on kyselyn keskiarvoa parempi.

Kysymykset koskivat katualueiden kunnossapitoa, katuvalaistusta, puistojen hoitoa, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa, palo- ja pelastustoimea sekä kuntalaisten näkemystä asioinnin sujuvuudesta ja tiedottamisesta teknisen toimen kanssa. Uutena asiana tutkittiin kuntalaisten tyytyväisyyttä liikuntapaikkojen hoitoon. Kyselytutkimuksen tuloksia verrattiin muiden kyselyyn osallistuneiden kuntien tuloksiin.

Kajaanilaisten vastaajien tyytyväisyys yhdyskuntateknisiä palveluja kohtaan on säilynyt pääosin ennallaan

Tutkimustuloksista voidaan todeta, että Kajaanin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi-liikelaitos ovat tuottaneet kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluja siten, että he ovat olleet niihin pääosin tyytyväisiä.

Kajaanin Vesi –liikelaitoksen toimittaman talousveden laatu ja toimitusvarmuus koettiin koko vertailun parhaiksi ja näiden lisäksi myös viemäröinnin toiminnan koettiin hieman parantuneen vuodesta 2014. Jätevedenpuhdistamon toiminnan, asiakaspalvelun ja tiedotuksen on koettu hieman huonontuneen vuodesta 2014. Talousveden laatuun ja toimitusvarmuuteen oltiin selvästi kyselyn keskiarvoa tyytyväisempiä, asiakaspalveluun hieman keskiarvoa vähemmän tyytyväisiä ja loppuihin vertailtuihin ominaisuuksiin tyytyväisyys oli kyselyn kes-kiarvon tasolla.

Keskustan, puistojen sekä leikkipaikkojen siisteyden ja varusteiden kunnon osalta palvelutyytyväisyys pysyi lähes ennallaan (-0,7 %) verrattuna edelliseen tehtyyn tutkimukseen vuonna 2014. Keskustan sekä keskustan ulkopuoleisilla kaduilla puhtaus ja siisteys säilyivät lähes ennallaan (-0,4 %).

Katujen kunto koettiin heikompana kuin aiemmin. Asuinkatujen kunnon tyytyväisyys laski 4,7 prosenttiyksikköä sekä jalankulku- ja pyöräteiden kunnon osalta palvelutyytyväisyys laski 6,0 prosenttiyksikköä. Keskustaan johtavien pääkatujen kunnon palvelutyytyväisyys laski kyselyssä eniten eli 15,8 prosenttiyksikköä.

Lumenaurauksen ja liukkauden torjunnan osalta palvelutyytyväisyys laski keskimäärin 5,0 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen mukaan vastaajat olivat katuvalaistuksen hoitoon tyytyväisiä, vaikka laskua edelliseen tehtyyn tutkimukseen oli noin 5,1 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2016 tutkimustuloksen mukaan palvelutyytyväisyys laski 4,0 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2014 kyselyn tuloksiin. Vastaajat saivat tietoa yhdyskuntateknisistä palveluista internetistä, sanoma- ja ilmaisjakelulehdistä sekä lehti-ilmoituksista.

Kyselyn tulokset huomioidaan palveluja kehitettäessä.

Lisätietoja Matti Nousiainen kaupungininsinööri puh. 044 7100 176, matti.nousiainen@kajaani.fi ja Juha Nurminen johtaja Kajaanin Vesi -liikelaitos puh. 044 7100 258 juha.nurminen@kajaani.fi

 

Uusimmat