Olet täällä

27.3.2018 - 13:33

Tilinpäätös 2017 on ennakoitua parempi

tiedotepohja20kajaani20tiedottaa.jpg
Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 koko kaupungin osalta on noin miljoona euroa alijäämäinen. Myönteistä vuodessa 2017 oli se, että kaikilla sektoreilla taloudellisissa tavoitteissa onnistuttiin talousarviota paremmin.

Vuosi 2017 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyvin haasteellinen. Vuoteen sisältyneet epävarmuustekijät ja vaikeudet huomioon ottaen tulos on hyvä. Verotulot kasvoivat neljä miljoonaa euroa yli alkuperäisen talousarvion. Valtionosuudet sen sijaan jäivät yli kaksi miljoonaa euroa alle arvioidun. Henkilöstökulut toteutuivat neljä miljoonaa alle budjetoidun ja muutenkin toimialat ja liikelaitokset alittivat toimintakulunsa. Liikelaitokset ylsivät kokonaisuutena tarkastellen ylijäämäisiksi.

Koko Kajaanin kaupungin konsernin ylijäämä tytäryhteisöt mukaan lukien oli 1,8 miljoonaa euroa.

Investointitaso nousi jälleen huomattavan korkealle tasolle vaikka alenikin edellisvuodesta. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 21,5 miljoonaa euroa. Rakennusinvestoinnit muodostivat selkeästi suurimman osuuden kokonaisinvestoinneista. Suurimpana kohteena oli Lehtikankaan monitoimitalon loppuun saattaminen. Investoinnit tulevat jatkossakin kohdistumaan pääasiassa koulu- ja oppilaitoskiinteistöihin. Korjausvelkaa aiotaan vähentää investointien lisäksi myös luopumalla tarpeettomista kiinteistöistä.  Lisäksi kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin 4,1 miljoonaa euroa, josta pääpaino oli vanhojen teiden ja katujen korjauksissa sekä saneerauksissa.

Menneen tilikauden vuosikate oli 12,9 miljoonaa euroa eli 346 euroa/asukas. Vuosikate riitti kattamaan noin 82 prosenttia poistoista ja investointien tulorahoitusosuus oli noin 59 prosenttia. Lainamäärä Kajaanissa on 3 187 euroa/asukas, mikä on hieman yli valtakunnan keskiarvon. Kaupungin velkaantumisaste on suorassa suhteessa investointien määrään, syömävelkaa ei ole tarvittu. Peruskorjattavaa riittää myös lähivuosina, joten velkaantuminen jatkuu vielä joitakin vuosia.

Kaupungin tulokseen vaikuttivat merkittävästi erilaisten tase-erien kertaluonteiset muutokset. Käytöstä poistettujen rakennusten kirjanpitoarvojen alaskirjauksia tehtiin 1,4 miljoonaa euroa ja rakennusten purkamiseen varauduttiin noin 0,4 miljoonan eurolla. Käytöstä poistetun SAP HCM:n ohjelman osalta tehtiin 0,6 miljoonan alaskirjaus. Lisäksi pelastustoimessa varauduttiin mahdollisiin palkkausmuutoksiin 0,5 miljoonalla eurolla.

Kajaanin keskuskaupunkiaseman vahvistaminen ja yrittämisen edellytysten parantaminen olivat hyvin esillä viime vuonna. Peruspalveluita tukevaan infraan panostaminen (erityisesti koulu- ja päiväkotirakennukset ja oppimisympäristöt) onnistui hyvin ja kantaa hedelmää kauas tulevaisuuteen. Kaupunkikuvan, kaupungin tunnettavuuden ja positiivisen imagon kehittämiseen tarvitaan nykyistä enemmän panostuksia ja oikeita toimintatapoja. Asukasluvun lievä aleneminen, muuttohalukkuus kaupunkiimme ja yrittäjyyden vähäisyys valtakunnan keskiarvoon nähden olivat vuonna 2017 tunnistettuja heikkouksia kaupungissamme. On hyvä, että keskeisimmät heikkoudet on tunnistettu ja ne pyritään muuttamaan vahvuuksiksi kuluvan vuoden aikana valmistuvalla uudella kaupunkistrategialla

Kohtuullisesti onnistunut tilinpäätös antaa uskoa tulevaisuuteen. Kajaanin kaupunki on ollut jo 367 vuotta olemassa ja jatkaa tästä eteenpäin toivottavasti koko ajan parempaan suuntaan kehittyen.

Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, 044 7100 303 ja talousjohtaja Asta Tolonen, 044 7100 237.

 

Uusimmat