Olet täällä

15.3.2020 - 13:21

THLn suositus: Sairasta lievät oireet kotona - terveydenhuolto auttaa vakavista oireista kärsiviä

Jos si­nul­la on lie­vän hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta, ku­ten nu­haa, ys­kää, kurk­ku­ki­pua, li­has­sär­kyä tai kuu­met­ta, le­pää ja sai­ras­ta rau­has­sa ko­to­na. Py­syt­te­le ko­to­na, kun­nes oi­reet lop­pu­vat.

Kainuun soten verkkosivut (https://sote.kainuu.fi) tiedote 14.3.2020

Tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa, et­tä va­ka­vis­ta oi­reis­ta kär­si­vät saa­vat hoi­toa. Ota yh­teyt­tä ter­vey­den­huol­toon vain, jos si­nul­le tu­lee va­ka­via oi­rei­ta, ku­ten hen­ge­nah­dis­tus­ta tai yleis­ti­la­si las­kee. Ota yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se, jot­ta tau­ti ei le­viä mui­hin.

”Väl­tä lä­hi­kon­tak­tia mui­hin, jos si­nul­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Älä me­ne töi­hin tai kou­luun sai­raa­na, älä myös­kään vie sai­ras­ta las­ta päi­vä­hoi­toon tai iso­van­hem­mil­le. Näin suo­jaat eri­tyi­ses­ti ikään­ty­nei­tä ja pe­rus­sai­rau­ten­sa joh­dos­ta ko­ro­na­vi­ruk­sel­le alt­tii­ta”, sa­noo joh­ta­ja Mi­ka Sal­mi­nen.
  
THL seu­raa ja ar­vioi ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta Eu­roo­pan tau­ti­vi­ras­to ECDC:n ja Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n kans­sa. THL tie­dot­taa ja an­taa toi­min­taoh­jei­ta ti­lan­teen muut­tues­sa.

Ajan­koh­tais­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta CO­VID-19

Li­sä­tie­to­ja

Tie­toa tau­dis­ta: Uu­si ko­ro­na­vi­rus 2019 

Usein ky­syt­tyä ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta CO­VID-19

https://thl.fi/fi/-/sai­ras­ta-lie­vat-oi­reet-ko­to­na-ter­vey­den­huol­to-aut­taa-va­ka­vis­ta-oi­reis­ta-kar­si­via?re­di­rect=%2Ffi%2F

Uusimmat