Olet täällä

29.11.2017 - 14:50

Rakennus- ja huoneistorekisterin toimivuutta parannetaan

Rakennus- ja huoneistorekisteri tiedote 29112017 kuva
Kajaanin kaupunki aloitti vuoden 2017 alussa kiinteistö- ja huoneistorekisterin perusparannusprojektin, jonka tarkoituksena on saattaa olemassa olevien rakennusten pinta-alat rekisteriin oikean suuruisina sekä luvattomat rakennukset mahdollisuuksien rajoissa lupajärjestelmän piiriin.

Projektia varten kaupungille on palkattu projekti-insinööriksi maanmittausinsinööri (AMK) Jani Mölläri, jonka tehtävänä on viedä projekti kolmessa vuodessa tyydyttävään päätökseen. Työ tehdään rekisteritietojen sekä paikkatietoanalyysien avulla hyödyntäen kaukokartoitusmenetelmiä, joilla voidaan luotettavasti havaita rekistereistä puuttuvat rakennukset.

Kunnan ja valtion viranomaisten rekisterien luotettavuus kasvaa, mikä osaltaan parantaa veronmaksajien tasapuolista kohtelua kiinteistöverotuksessa. Kajaanin kaupungin osalta kiinteistöverotuksen tuoton odotetaan kasvavan kolmen vuoden aikana siten, että projektin päätyttyä vuosituotto olisi noin 400 000 – 500 000 euroa aiempaa suurempi. Arvio perustuu tähän mennessä tarkastetussa aineistossa havaittuihin virheisiin. Verotuksen tuotto kasvaa, kun verotuksen piirissä olevien rakennusten pinta-alat korjataan ja aiemmin verottajalle tai rakennusvalvontaan ilmoittamattomat rakennukset ilmoitetaan verottajalle.

Projektin myötä kiinteistöjen omistajille tarjotaan mahdollisuutta ilmoittaa luvattomasta rakentamisesta rakennusvalvontaan, jotta rakennukset voidaan tarpeen mukaan saattaa lupajärjestelmän piiriin. Luvattoman rakennuksen omatoimisesta ilmoittamisesta ei seuraa sanktioita, ellei kyseessä ole törkeä tuottamuksellinen luvaton rakentaminen. Rakennusvalvonnan oman toiminnan yhteydessä havaitsemat luvattomat rakennukset tullaan mahdollisuuksien rajoissa luvittamaan työmäärän mukaan tuntiveloituksella. Mikäli rakennuksen luvittaminen ei ole mahdollista, velvoitetaan niiden omistaja viimekädessä purkamaan rakennus uhkasakon uhalla.

Kiinteistöjen ja rakennusten omistajia muistutetaan velvollisuudesta tarkastaa kiinteistöverotuksen perusteena olevien rakennusten ja kiinteistöjen tiedot sekä ilmoittamaan muuttuneista tiedoista verottajalle. Lisätietoja rakennusluvan tarpeesta ja lupien hakemisesta voi tiedustella Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnan lupasihteereiltä sekä kaupungin verkkosivuilta. Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja muita lisätietoja löytyy täältä. (www.kajaani.fi > Palvelut > Tontit ja rakentaminen > Rakennusvalvonta)

Lisätietoja Jari Säkkinen kiinteistöinsinööri, p.044 4214 112 (jari.sakkinen@kajaani.fi) ja Jani Mölläri projekti-insinööri, p. 044 4214067 (jani.mollari@kajaani.fi)    

Uusimmat