Olet täällä

8.5.2020 - 16:48

Kajaanin kaupungin toimintaohjeet turvalliseen koulunkäyntiin 14.5. alkaen

Kajaani sininen 2019
Maan hallitus linjasi toukokuun alussa voimassa olevien palvelurajoitteiden asteittaisesta purkamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on velvoittanut kunnat laatimaan toimintaohjeet opetuksen järjestämiseksi ajalle 14.–30.5.2020.

Vaikka lähiopetus alkaa perusopetuksessa 14.5.2020, on tärkeää muistaa, että koronapandemia ei ole ohi ja palveluja avataan tiukoin rajoituksin ja suosituksin.

Seuraavassa ovat ohjeet perusopetuksen perheille ja sidosryhmille lähiopetuksen aloitusta koskien 14.5.2020 alkaen. Koulukuljetuksia koskevat tarkennetut ohjeet jaetaan erikseen liikennöitsijöille sekä kuljetusoikeuden omaavien lasten perheille.

Ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin

1. Kouluun tullaan terveenä

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Kunnan järjestämissä koululaiskuljetuksissa matkustetaan vain terveenä ja kuljetuskaluston kosketuspinnat puhdistetaan viruksia ja bakteereita tuhoavilla puhdistusaineilla jokaisen kuljetuksen jälkeen. Koululaisen perheenjäsenen sairastuessa tulee perheenjäsenen koronainfektion mahdollisuus selvittää viivytyksettä. Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla omalle terveysasemalle tai numeroon 116 117.

2. Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. (THL:n ja OKM:n ohje 4.5.2020.)

Lapsi, jolla on jokin seuraavista sairauksista, on oikeutettu etäopetukseen:

1. Keuhkosairaudet
• Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet
• Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet
• Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio)
• Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma

2. Sydänsairaudet
• vaikea sydämen vajaatoiminta
• keuhkoverenpainetauti
• lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)
• leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)

3. Immunosuppressoidut ja muut potilaat
• solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat)
• vaikeat synnynnäiset immuunipuutokset

4. Lastenneurologiset potilaat
• lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys

Listauksen mukaisten sairauksien hoitovastuu on aina keskus- tai yliopistosairaalassa. Kainuun keskussairaalan lastentautien poliklinikan hoidossa olevien lasten osalta etäopetusperusteet on käsitelty ja ohjeistettu valmiiksi. Mikäli lapsen hoitovastuu em. sairauden osalta on muussa sairaalassa, tulee vanhemman pyytää todistus hoitovastuullisesta yksiköstä.

3. Lähikontaktien välttäminen ja käsihygienia

Kahden metrin turvaetäisyys vähentää pisaratartuntavaaraa kaikkien hengitystieinfektioiden osalta. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin niin luokassa, jonossa kuin välitunnillakin minimoi tartuntariskin. Kasvokkain saman pöydän ääressä istumista tulee välttää samoin kun kasvojen tai nenän koskettelua. Kädet tulee pestä vedellä ja saippualla aina luokkaan tullessa, luokasta poistuessa, nenän tai kasvojen koskettamisen tai niistämisen jälkeen. Ruokailun yhteydessä tulee käyttää käsihuuhdetta ennen linjastolle menemistä. Ruoan annostelussa suositellaan palvelulinjastoa mutta myös itsepalvelulinjasto on mahdollinen.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

4. Pysy omassa ryhmässäsi

Mitä useamman ihmisen kanssa on tekemisissä, sitä suuremmaksi tartuntariski kasvaa. Koulupäivän aikana saa olla oman ryhmän ja opettajan kanssa tekemisissä mutta ei muiden oppilaiden kanssa. Mikäli opetustoiminnan kannalta on välttämätöntä, voi opetusryhmä ja/tai opettaja vaihtua koulupäivän aikana. Tällöin noudatetaan samoja varomenettelyjä, kuin oman ryhmän kanssa.

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.

5. Oppilaan sairastuminen koulupäivän aikana

Jos oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Oireinen oppilas ja aikuinen odottavat vanhempaa maskisuojat kasvoillaan noudattaen riittävää etäisyyttä. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin.

6. Altistuminen koronavirusinfektiolle koulussa tai muualla

Kainuun keskussairaalan tartunnanjäljitystiimi ottaa viivytyksettä yhteyttä jokaiseen kainuulaiseen, jolla todetaan koronavirustartunta. Tartunnanjäljitystä tehdään sekä keskussairaalasta että terveyskeskuksista käsin. Todetulle tartunnalle altistuneisiin otetaan yhteyttä ja heidät määrätään karanteeniin. Koulussa, kotona tai luokassa ei määritetä karanteenitoimia vaan odotetaan yhteydenottoa toiminnan jatkuessa ennallaan yhteydenottoon saakka.

7. Poissaolot

Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §). 

  • Poissaoloon tulee aina hakea lupa koululta. Muuten poissaolo on luvaton.
  • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita
  • Sairauden tai muun ennakoimattoman syyn vuoksi lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen
  • Poissaoloihin liittyvissä menettelyissä hyvä yhteistyö ja pyrkimys yhteisen näkemyksen löytymiseen kotien ja koulun kesken on erityisen tärkeää
  • Kouluun ei saa tulla vähänkään sairaana. Huoltajat ilmoittavat opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa.
  • Jottei oppilas jäisi poissaolon aikana jälkeen opinnoissaan, on oppilaalle perusteltua antaa kotiin tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit. Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve tulee huomioida hänen palatessaan opetukseen (kouluun).

8. Koulussa käyttäytyminen

Kaikkien oppilaiden on otettava muut oppilaat ja aikuiset huomioon koulussa sekä sisätiloissa että ulkona ollessaan. Turvaetäisyyden noudattaminen on tärkeää. Samoin on tärkeää noudattaa tinkimättä aikuisten antamia ohjeita ja määräyksiä.

Jos oppilas uhmaa määräyksiä esim. turvaetäisyyksiä tai on piittaamaton ja vaarantaa siten toisten turvallisuuden, voidaan hänet poistaa koulusta esimerkiksi pyytämällä huoltajaa hakemaan lapsensa kotiin.

9. Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään samalla tavalla kuin ennen etäopetukseen siirtymistä. Kuljetusoppilaille on tarjolla maskit, joita suositellaan käytettävän, mikäli kulkuneuvossa ei ole riittävän väljää. Kouluautot on varustettu käsidesillä. Kuljetusoppilaan kuljettaminen on mahdollista myös huoltajan toimesta. Liikennöitsijöille, kouluautojen kuljettajille ja kuljetusoppilaille huoltajineen annetaan tarkennettuja ohjeita muun muassa autojen istumapaikoille sijoittumisesta.

10. Muut henkilöt koulussa

Vanhemmat eivät tule hakemaan lapsia koulun sisältä, vaan haku tapahtuu ulkona. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Koulut määrittävät omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistavat huoltajia toimimaan niiden mukaisesti.

11. Yhteiskäytössä olevat laitteet ja välineet

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

12. Kouluissa huomioitavia asioita

Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä. Tarpeen vaatiessa ja riittävän väljyyden aikaansaamiseksi opetusta järjestetään myös muissa kaupungin tiloissa. Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa tarvittaessa Korona-aikaan liittyvissä ja oppilaan tunteita mahdollisesti kuormittavissa asioissa. Koulun oppilashuolto on oppilaan ja perheiden käytössä tehostetusti. Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Hygieniakäytäntöihin ohjaamisessa huomioidaan oppilaiden ikätaso. Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa. Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana. Lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana on tärkeä keskittyä opetuksen järjestämisessä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä. Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Ohjeita voidaan tarkentaa tai muuttaa tilanteen mukaan perusopetuksen tulosalueen johtajan toimesta.

Lisätietoja perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, p. 044 7100 611.

Ohjeet turvalliseen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Kajaanin kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan perusopetuksen toimintaohjetta. Koulut tarkentavat omissa ohjeissaan aamu- ja iltapäivätoiminnan osuuden.

Uusimmat