Olet täällä

28.7.2020 - 12:50

Kainuussa yksi uusi koronavirustapaus

Kainuun sote
Kainuussa on todettu 28.7. yksi (1) uusi koronavirustapaus ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä. Tartuntaketjua selvitetään ja mahdollisesti koronavirukselle altistuneisiin ollaan yhteydessä.

Kainuun sote 28.7.2020

Kainuussa yksi uusi koronavirustapaus

Kainuussa on todettu 28.7. yksi (1) uusi koronavirustapaus ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä. Tartuntaketjua selvitetään ja mahdollisesti koronavirukselle altistuneisiin ollaan yhteydessä.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Tes­tau­sa­jan saa soit­ta­mal­la 116 117. 

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa koronavirustilanteesta mi­kä­li ti­lan­tees­sa ta­pah­tuu muu­tok­sia.  Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne päi­vit­tyy edel­leen THLn ko­ro­na­kart­taan: https://thl.fi/ko­ro­na­kart­ta

///////////

Kainuun sote 1.7.2020

Kainuun sote - drive-in testauspaikan toiminnan keskeytyminen 1.7.2020

Yöllinen myrsky on tuhonnut pandemiateltan Kainuun keskussairaalassa, jonka vuoksi drive-in toiminta on keskeytynyt. Drive-in testauspaikasta luovutaan nyt toistaiseksi.

Laajaa matalan kynnyksen testaamista jatketaan kuitenkin päivystyksen tiloissa.

/////////

Kainuun sote - koronatiedote 5.6.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on 5.6.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Viimeisin koronavirustartunta on todettu Kainuussa 14.5.2020. Kainuussa ei ole enää yhtään tartuttavaa todettua koronaviruspotilasta; kaikkien eristykset tai karanteenit on purettu.

Meneillään oleva rajoitusten purkaminen ja lieventäminen korostaa entisestään yksilön vastuuta infektioturvallisesta toiminnasta. Kainuun sote kehottaa huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Pandemiavastaanotto siirtyy 8.6. alkaen muun päivystyksen yhteyteen. Drive In näytteenotto Kainuun keskussairaalan pihassa toimii edelleen. Aika testiin varataan soittamalla 116 117.

Hammaspäivystys aloittaa uudessa sairaalassa 12.6.

Kajaanin arkipäivien suun terveydenhuollon päivystys on väliaikaisesti toiminut Lohtajan hammashoitolassa. Samoin Kainuun viikonloppu -ja arkipyhäpäivystys. Päivystys palaa Kaks:lle 12.6.

Kiireelliseen hammashoitoon pääsee soittamalla arkipäivisin klo 7.30-10.00 oman asuinpaikan hammashoitolaan tai 08 6156 7850. Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9.00-10.00 numeroon 040 651 46 96. Klo 10 jälkeen yhteydenotto vain akuutissa tapauksessa päivystävään sairaanhoitajaan puh. 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta kun tilanteessa tapahtuu muutoksia. Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta 

Kaikki tiedotteet: https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - koronatiedote 1.6.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on 1.6.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Viimeisin positiivinen löydös on todettu 14.5.2020. Testejä on tehty yhteensä noin 2500. Meneillään oleva rajoitusten purkaminen ja lieventäminen korostaa entisestään yksilön vastuuta infektioturvallisesta toiminnasta. Kainuun sote kehottaa huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Testiin pääsee soittamalla 116 117.

Hoivakotien ja vuodeosastojen vierailukielto päättyi, vierailurajoitukset ovat voimassa

Omaisvierailut pitkäaikaishoito- ja hoivalaitoksissa on rajoitettu. Vierailuissa omaisten on oltava täysin vailla kuumetta, hengitystie- tai vatsaoireita tai muita infektio-oireita. Vierailuissa noudatetaan kahden metrin turvavälejä ja vieraillessa samassa tilassa ilman väliseinää tai mekaanista rajoitetta, omaisilla on oltava kirurginen suu-nenäsuojus. Vierailuista on aina ensin sovittava hoivakodin/vuodeosaston henkilökunnan kanssa, heiltä saa tarkemmat ohjeet suojautumisesta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta kun tilanteessa tapahtuu muutoksia. Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta

Kaikki tiedotteet: https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - koronatiedote 26.5.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on 26.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60.  Viimeisin positiivinen löydös on todettu 14.5.  Näin ollen COVID-19 pandemian osalta Kainuun alueella ei ole epidemiaa tällä hetkellä. Vaikka tilanne on rauhallinen, Kainuun sote kehottaa huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä lähikontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Testiin pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka on edelleen käytössä.

Kainuun sote on palauttamassa ja osittain jo palauttanut kiireettömän toiminnan normaalitilanteen mukaiseksi, noudattaen edelleen varotoimia suojainten käytöstä, turvaetäisyydestä ja sairaana asioinnista. Tartunnanjäljitys toimii edelleen ja vierailurajoitteet hoivakoteihin sekä vuodeosastoille ovat voimassa. Mahdolliseen toiseen korona-aaltoon on varauduttu ja valmiuteen päästään hyvin nopealla aikataululla. Nykytilaa vastaava valmius ylläpidetään toistaiseksi.

Tiedotus

Kainuun sote ei enää tiedota koronatilanteesta päivittäin, vaan tiedottaa asiasta mikäli tilanteessa tapahtuu muutoksia.  Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta

Kaikki tiedotteet: https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - koronatiedote 22.5.2020

Kainuussa on 22.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Tilanne on pysynyt samanlaisena toista viikkoa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on tehty viidenneksi eniten testejä Suomessa, suhteutettuna asukasmäärään. Koronaviruksen ilmaantuvuus on maan kolmanneksi suurin, mutta viimeisen kolmen viikon aikana on ollut vain yksittäistapauksia, jotka ovat kaikki jäljitettävissä. Näin ollen COVID-19 pandemian osalta Kainuun alueella ei ole epidemiaa tällä hetkellä.

Kainuun sote kehottaa tilanteen rauhoittumisesta huolimatta huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Testiin pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117.

Tiedotus

HUOM: Kainuun sote muuttaa tiedotuskäytäntöään koronatilanteesta. Tiedotamme kun tilanne muuttuu, päivittäistä tiedotetta asiasta ei enää tule. Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta

//////////

Kainuun sote - koronatiedote 20.5.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on tehty viidenneksi eniten testejä Suomessa, suhteutettuna asukasmäärään. Koronaviruksen ilmaantuvuus on maan kolmanneksi suurin, mutta viimeisen kolmen viikon aikana on ollut vain yksittäistapauksia, jotka ovat kaikki jäljitettävissä. Näin ollen COVID-19 pandemian osalta Kainuun alueella ei ole epidemiaa tällä hetkellä.

Kainuussa on 20.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Testit tehdään pääsääntöisesti Kajaanissa ja niitä tehdään noin 100 päivässä. Kajaanin oma testauskapasiteetti riittää hyvin tämän hetken tartuntamääriin Kainuussa. Tarkemmat testimäärät näkyvät THLn koronakartta –palvelussa.

Kainuun sote kehottaa tilanteen rauhoittumisesta huolimatta huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 19.5.2020

Kainuussa on 19.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Testejä on tehty noin 2050. Testit tehdään pääsääntöisesti Kajaanissa ja päivässä testataan tyypillisesti 20-100 potilasta.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin. Turvavälit ja hyvä käsihygienia tulee muistaa edelleenkin.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 18.5.2020

Kainuussa on 18.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Testejä on tehty noin 2000. Testit tehdään pääsääntöisesti Kajaanissa ja päivässä testataan tyypillisesti 20-100 potilasta. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin. Turvavälit ja hyvä käsihygienia tulee muistaa edelleenkin.

Kainuun soten ”Koronainfo” tiedotuslehti jaetaan 22.5. perjantain ja seuraavan viikon aikana kainuulaisiin talouksiin Kainuun Sanomien peittojakelun mukana. Lehti on luettavissa perjantaista alkaen myös sähköisenä Kainuun soten verkkosivuilta. Liitelehdessä on ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja toimista voimassaolevien rajoitustoimien mukaisesti. 

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 17.5.2020

Kainuussa on 17.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1950. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.​

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 16.5.2020

Kainuussa on 16.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1900. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.​

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 15.5.2020

Kainuussa on 15.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1800. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin. Turvavälit ja hyvä käsihygienia tulee muistaa edelleenkin. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Kainuun sote käynnistää lähiviikkoina elektiivistä toimintaansa, jota on supistettu koronan vuoksi. Terveydenhuollossa ei ole kohonnutta tartuntavaaraa, sovittuja aikoja ja kontrollikäyntejä ei ole syytä perua koronan vuoksi.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 14.5.2020

Kainuussa on 14.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1700. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia.

Kevään ja koulujen avautumisen riemussakin tulee noudattaa turvavälejä ja pitää kädet puhtaina. Myös koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin.

Kainuun sote käynnistää lähiviikkoina elektiivistä toimintaansa, jota on supistettu koronan vuoksi. Terveydenhuollossa ei ole kohonnutta tartuntavaaraa, sovittuja aikoja ja kontrollikäyntejä ei ole syytä perua koronan vuoksi.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 13.5.2020

Kainuussa on 13.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1650. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Suomessa varmistettuja tautitapauksia on 6054, joista parantuneita noin 4300.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 12.5.2020

Kainuussa on 12.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1600. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Ohjeita yli 70-vuotiaille sekä karanteenissa oleville ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Toimintaohjeena on suositus, että yli 70-vuotiaat pysyvät erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään kahden metrin verran. Ulkoilu ja liikkuminen ovat mahdollisia, kun ne tehdään sosiaalisia kontakteja välttäen.

Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Kaikkien velvollisuus on omalla toiminnalla estää tautia leviämästä.

Lapsia ei pidä viedä yli 70-vuotiaille hoitoon. Huolenpitoa voi puolin ja toisin osoittaa nyt muilla keinoilla. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse. Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua. Vierailulla pitää käyttää suun ja nenän edessä esimerkiksi huivia.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet
 

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 11.5.2020

Kainuussa on 11.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1500. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drive In testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117. 

Ohjeita yli 70-vuotiaille sekä karanteenissa oleville ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Toimintaohjeena on suositus, että yli 70-vuotiaat pysyvät erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään kahden metrin verran. Ulkoilu ja liikkuminen ovat mahdollisia, kun ne tehdään sosiaalisia kontakteja välttäen.

Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Kaikkien velvollisuus on omalla toiminnalla estää tautia leviämästä.

Lapsia ei pidä viedä yli 70-vuotiaille hoitoon. Huolenpitoa voi puolin ja toisin osoittaa nyt muilla keinoilla. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse. Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua. Vierailulla pitää käyttää suun ja nenän edessä esimerkiksi huivia.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 8.5.2020

Kainuussa on 8.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Viime päivinä ei ole ollut uusia koronalöydöksiä.  Testejä on tehty noin 1420. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drive In testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 7.5.2020

Kainuussa on 7.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1350. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 60. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Valtakunnallisesti koronatartuntoja on 5573, toipuneita on noin 3500.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drive In testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117. 

Yh­tey­de­no­tot hoi­va­ko­tei­hin äi­tien­päi­vä­nä

Kai­nuun so­ten van­hus­pal­ve­lui­den yk­si­köis­sä on edel­leen voi­mas­sa maa­lis­kuus­sa al­ka­nut vie­rai­lu­kiel­to. Lä­hio­mai­sia on tie­do­tet­tu kuin­ka yh­tey­den­pi­to lä­hei­seen on­nis­tuu vie­rai­lu­kiel­lon ai­ka­na.  Kun omai­nen ha­luaa ol­la vi­deoyh­tey­des­sä hoi­to­ko­dis­sa asu­van lä­hei­sen kans­sa, kan­nat­taa hoi­to­ko­tiin ol­la yh­tey­des­sä jo ennen viikonloppua ja so­pia tar­kem­pi ajan­koh­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 6.5.2020

Kainuussa on 6.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1300. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.  Valtakunnallisesti koronatartuntoja on 5412, toipuneita on noin 3500.

Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drivein testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117.  Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa.

Yhteydenotot hoivakoteihin äitienpäivänä

Kainuun soten vanhuspalveluiden yksiköissä on edelleen voimassa maaliskuussa alkanut vierailukielto. Lähiomaisia on tiedotettu kuinka yhteydenpito läheiseen onnistuu vierailukiellon aikana. Jos omainen haluaa olla videoyhteydessä hoitokodissa asuvan läheisen kanssa, kannattaa hoitokotiin olla yhteydessä jo lähipäivinä ja sopia tarkempi ajankohta.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoi­toon on ha­keu­dut­ta­va myös ko­ro­nae­pi­de­mian ai­ka­na. Hyö­dyt ovat suu­rem­mat kuin sai­ras­tu­mis­ris­ki.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on jär­jes­tet­ty kai­kis­sa kun­nis­sa niin et­tä tes­tiin tu­le­vat käyt­tä­vät eril­li­siä ti­lo­ja, ei­vät­kä ole mis­sään kon­tak­tis­sa mui­ta ter­veys­pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien kans­sa. Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 5.5.2020

Kainuussa on 5.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1230. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Hallitus on tiedottanut tiettyjen rajoitusten joko osittaisesta, tai kokonaan purkamisesta 4.5.2020.

Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka on toiminut hyvin. Drive In testauspaikka mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 4.5.2020

Kainuussa on 4.5.2020 mennessä 69 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1200. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Hallitus käsittelee tänään rajoitusten asteittaista purkamista, mutta fyysistä etäisyyttä on edelleenkin syytä pitää.  Koulujen avaaminen 14.5. on jo päätetty, muista mahdollisista rajoitusten purkamisista hallitus tiedottaa tänään.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 30.4.2020

Kainuussa on 30.4.2020 mennessä 68 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1100. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa viettämään vappua perhepiirissä. Julkiset kokoontumiset on valtioneuvoston linjauksella rajattu kymmeneen henkilöön ja suositeltu välttämään tarpeetonta oleskelua yleisellä paikalla. On tärkeää, että annettuja suosituksia noudatetaan ja vältetään sosiaalisia kontakteja. Vanhempien on syytä seurata myös lasten ja nuorten tekemisiä ja ohjeistaa heitä tarpeen mukaan.

Koulujen alkaminen

Hallitus neuvotteli keskiviikkona opetusjärjestelyjen rajoituksista ja niiden mahdollisista purkamisista. Hallitus päätyi siihen, että koulut aukaisevat ovensa 14. toukokuuta. Kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle, kertoo hallitus tiedotteessaan. Koulujen henkilökunnan riskiryhmässä olevien kannattaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon, mikäli on kysymyksiä työhön paluusta ja siihen liittyvistä asioista.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 29.4.2020

Kainuussa on 29.4.2020 mennessä 68 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty n. 1000. Parantuneita on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa edelleenkin välttämään matkustamista Kainuuseen maakunnan ulkopuolelta.

Drive in -näytteenotto on avattu pandemiapäivystyksen eteen keskussairaalalla. Toimintamalli soveltuu pelkkään testaukseen milloin oirekuva ei edellytä muuta tutkimista. Aika varataan soittamalla 116 117 päivystysapuun.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 28.4.2020

Kainuussa on 28.4.2020 mennessä 65 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 950. Parantuneita on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa edelleenkin välttämään matkustamista Kainuuseen maakunnan ulkopuolelta.

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä koronaepidemia vuoksi 28.4.2020 alkaen

Koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi osa Kainuun soten palvelupisteistä ja toiminnoista suljetaan. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja muutetaan. Toimintoja on suljettu 20.3.2020 alkaen (yhtymähallitus 20.3.2020 § 79, kuntayhtymän johtaja 8.4.2020 § 12).

Aikaisemmin on suljettu seuraavat palvelut:

 • vanhusten päivätoiminta
 • muistineuvola
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • työ-ja toimintakeskukset
 • vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.
 • perhevalmennuksia ei järjestetä ryhmämuotoisesti
 • kiireettömiä terveystarkastuksia voidaan perua tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä muissa avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa
 • palvelu-ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia
 • kunnallisten eläinlääkäripalveluiden ja eläinlääkintähuollon tarkastusten järjestäminen keskusviraston ohjeen mukaisesti
  • eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa ja eläinten hyvinvointia
  • ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet
  • kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläinlääkäreille. Jos tämä ei ole mahdollista, ne hoidetaan kiireellisten tuotantoeläinkäyntien jälkeen.
  • kiireettömät tuotanto-ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.
  • lähtökohtaisesti tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit. Erityisesti maatiloille kohdistuvia tarkastuskäyntejä rajoitetaan
 • Terveysvalvonnan toimintaa rajataan keskusvirastojen ohjeiden mukaisesti
  • Tarkastustoiminta keskeytetty; keskeytyspäätös koskee sekä suunnitelmallisia että muita pääosin muitakin tarkastuksia (poikkeuksena esim. ruokamyrkytysepäily).
  • Yhteydenpito asiakkaisiin pyritään hoitamaan muuten kuin fyysisen tapaamisen kautta

Edellä mainittujen lisäksi seuraavat muutokset ja täsmennykset astuvat voimaan tällä päätöksellä:

 • kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää poikkeusjärjestelyin noudattamalla STM:n 8.4.2020 antaman ohjeen VN/8313/2020 mukaisia toteutustapoja
 • myöhemmin, tilanteen niin vaatiessa, toimeenpannaan seuraava käytäntö: ikääntyneiden palvelutarpeen arviointeja sekä aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain 36 §:n 2. mom. mukaisia palvelutarpeen tehdään supistetusti luopumalla arvioinnin aloittamisen määräajasta, turvaten kuitenkin kiireellinen avun tarpeen arviointi ja kansalaisten välttämätön huolenpito ja toimeentulo
 • aikuissosiaalityössä ei järjestetä eläkeselvittelyjä, koska lääkäriaikoja ei ole mahdollista saada. Lisäksi tilanteen niin vaatiessa keskeytetään sosiaalisen luoton hakemusten käsittely ja päätösten teko.

Muut palvelut toimivat pääsääntöisesti normaalisti.

Kainuun soten hallinnon toimitilat Kajaanissa osoitteessa Pohjolankatu 13 on suljettu ja asiointi siellä tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Lisäksi vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Päätös on voimassa ajalla 27.4.2020–25.5.2020 kello 24 saakka.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuussa on 27.4.2020 mennessä 62 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 900. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa edelleenkin välttämään matkustamista Kainuuseen maakunnan ulkopuolelta.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuussa on 26.4.2020 mennessä 61 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 900. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Valtakunnallisessa päivystysnumerossa 116 117 olleet toimintahäiriöt on korjattu lauantai-illan aikana. Numerot toimivat nyt normaalisti. Vika johtui Telian valtakunnallisesta tietoliikennehäiriöstä.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

Lisätiedot:
Maire Ahopelto, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi
Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi ​

//////

Kainuussa on 25.4.2020 mennessä 61 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 850. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

Lisätiedot:
Maire Ahopelto, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi
Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi​

/////

Kainuussa on 24.4.2020 mennessä 54 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 800. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Kainuun soten hoitokodin tilapäispaikalla olleella kainuulaisella on todettu koronavirustartunta 23.4.2020. Tämän seurauksena hoitokodissa on altistunut enintään noin 40 asukasta ja henkilökuntaan kuuluvaa koronavirusinfektiolle. Tartuntareitti on jäljitetty, altistuneet määrätty karanteeniin sekä hoitokodin asukkaiden omaisia informoitu. Kaikki altistuneet on testattu ja kaikki tulokset olivat negatiivisia. Karanteenitoimia kuitenkin jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Kainuun sote kiittää yrityksiä suojainlahjoituksista

Kainuulaiset yritykset ovat osoittaneet yhteiskuntavastuutaan. Tokmanni on lahjoittanut 15 000 monikäyttöistä kankaista kasvomaskia, Koneistamo Alm on lahjoittanut valmistamiaan muovisia suojavisiirejä, sekä Kainuun Osuuspankki ilmoitti lahjoittavansa 10 000 kirurgista suu-nenäsuojainta. Kainuun sote kiittää kaikkia lahjoittajia.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

Lisätiedot:
Maire Ahopelto, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi
Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi

 

/////

Sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti epidemiatilanne on rajoitustoimien myötä vakiintunut eikä epidemian laajenemisesta ole viitteitä.  Tilanteen rauhoittumisesta huolimatta sosiaalisia kontakteja on edelleen syytä välttää ja olla yhteydessä terveydenhuoltoon mikäli hengitystieinfektion oireita ilmenee.

Kainuun soten hoitokotien asukkaiden hoitosuunnitelmat ovat ajan tasalla

Kun henkilö päätyy pysyvästi hoitokotiin tai hän tarvitsee jatkuvasti kotona asumista tukevia palveluja, tehdään hoitosuunnitelma. Kaikki hoitosuunnitelmaan liittyvät päätökset tehdään ensisijaisesti potilaan itsensä kanssa ja niissä kuullaan myös omaisia. Päätökset tehdään rauhallisessa tilanteessa, eikä vasta tilan huonotessa. Päätöksen tekee viimekädessä aina lääkäri. Ensisijaista on aina potilaan hyvinvointi ja oireiden hoitaminen. Kainuun soten hoitokodeissa asukkaiden hoitosuunnitelmat on tehty ja ajan tasalla.

Hoitosuunnitelmaan kuuluu lääkitysten tarkastaminen, arvio pitkäaikaissairauksien seurannasta, mahdollisesta kuntoutuksen tarpeesta, sekä myös arvio siitä miten hoidetaan, jos tilanne heikkenee. Monista sairauksista kärsivän mahdollisuus selviytyä elvytystilanteesta on huono ja siksi on usein perusteltua päättää pidättäytyä elvytyksestä. Samoin tehohoito on erittäin raskasta ja ennestään monisairas ei yleensä toivu tehohoitojakson jälkeen edes sitä edeltäneeseen kuntoon. Vaikeasti muistisairaan hoitolaitoksessa asuva kohdalla voi olla perusteltua pitäytyä sairaalahoidosta, koska hoitopaikan vaihtaminen pahentaa sekavuutta ja ahdistuneisuutta eikä sairaalahoidolla todennäköisesti saavuteta merkittävää elämänlaadun parantamista. Kaikissa tilanteissa potilaalle taataan hyvä oireiden hoito.

Kainuun Osuuspankki lahjoittaa suojaimia soten käyttöön

Kainuun Osuuspankki lahjoittaa koronapandemian torjuntaan 10 000 kpl kirurgista suu-nenäsuojusta ja haluaa näin ilmaista tukeaan tärkeää työtä tekevälle henkilöstölle ja kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta. Lahjoitus on erittäin merkittävä ja mahdollistaa suojainten käytön vastaamaan kattavammin STM:n määräyksiä.

Hoitokoteihin saa toimittaa lähetyksiä omaisille

Läheiset ja omaiset voivat toimittaa lähetyksiä omaisille hoitokoteihin, ehtona on että lähetyksen toimittaja on täysin oireeton. Lähetykset tulee toimittaa itse, ei lähettipalvelun kautta. Asiasta tulee sopia ennen toimitusta hoivakodin kanssa. Vierailukielto on edelleen voimassa kaikissa hoitokodeissa ja hoivayksiköissä.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun soten hoitokodin tilapäispaikalla olleella kainuulaisella on todettu koronavirustartunta. Tämän seurauksena hoitokodissa on altistunut enintään noin 40 asukasta ja henkilökuntaan kuuluvaa koronavirusinfektiolle. Tartuntareitti on jäljitetty, altistuneet määrätty karanteeniin sekä hoitokodin asukkaiden omaisia informoitu. Yksityisyyden turvaamiseksi sairastuneen tai hoitokodin tietoja ei kerrota julkisuuteen.

Lisätiedot: Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi

 

////

Kainuussa on 22.4.2020 mennessä 51 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty yli 650.

Sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti epidemiatilanne on rajoitustoimien myötä vakiintunut eikä epidemian laajenemisesta ole viitteitä. Valtioneuvoston linjauksia rajoitusten osalta odotetaan vielä tämän päivän aikana.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus mah­dol­lis­ta useassa eri pisteessä Kainuussa

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 113,50€ alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet
 

////////
 

Kai­nuus­sa on 21.4.2020 men­nes­sä 51 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 600.

Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ja krii­sia­pua

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa. Etu­si­vun pan­de­miain­fo -pai­nik­kees­ta löy­tyy kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet, se­kä krii­sia­vun yh­teys­tie­dot.

Muis­tu­tus ylei­sis­tä oh­jeis­ta

Hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt erit­täin tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ky­läi­lyä, ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta. Huo­lel­li­sen kä­si­hy­gie­nian li­säk­si kaik­kia kos­ke­tus­pin­to­ja ku­ten oven kah­vo­ja ja vas­taa­via kä­si­tel­täes­sä on tar­tun­ta­ris­ki. Tä­män vuok­si te­hos­tet­tu sii­vous eri­tyi­ses­ti kos­ke­tus­pin­to­jen osal­ta on tär­keää.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin klo 14 men­nes­sä. So­ten kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta:
https://so­te.kai­nuu.fi/pan­de­miain­fo-kaik­ki-kai­nuun-so­ten-ko­ro­na­vi­rus­ta-ka­sit­te­le­vat-tie­dot­teet

///////

Kainuussa on 20.4.2020 mennessä 50 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 550.

Koronavirustestaus Kainuussa mahdollista Kainuun soten lisäksi myös Mehiläisessä ja Terveystalossa

Näyte COVID-19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla lääkärin arvion perusteella on aihetta epäillä koronavirustartuntaa. Kohdentamatonta oireettoman väestön testausta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tehdä.

Kainuun soten näytteenotto Kajaanin alueella tapahtuu KAKSn pandemiavastaanotolla ja muissa kunnissa terveysasemilla. Hengitystieinfektio-oireisen tulee olla yhteydessä puhelimitse omaan terveysasemaan tai 116 117 päästäkseen näytteenottoon. Kainuun sote kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on potilaalle tartuntatautilain nojalla maksuton.

Kainuulainen voi halutessaan käyttää myös Terveystalon tai Mehiläisen testipalvelua THL:n COVID-19 testaamiskriteeristön täyttyessä.  Testaamiskriteeristön täyttyessä Kainuun SOTE-kuntayhtymä kompensoi oman testikustannuksensa suuruuden suoraan testin suorittajalle. Kompensaation suuruus alkaen on 113,50€ alv 0% / testi ylimenevän osuuden jäädessä itse maksettavaksi. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Terveydenhuoltopalveluissa ja sairaalassa ei ole kohonnutta koronatartuntariskiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edelleen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai laboratorioaikaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jättää väliin ko­ro­navirus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit tulee hoitaa entiseen malliin, joissakin tapauksissa kontrollikäynti on mahdollista hoitaa myös etäkäynnillä.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä virusta kantavat tai hei­tä hoi­ta­va henkilökunta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää asia­kas­kon­tak­teis­sa suojaimia. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hätätilanteissa nu­me­ro 112.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 17.4.2020

Kainuussa on 17.4.2020 mennessä 49 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 450.

Koronavirustestaus Kainuussa

Kainuun SOTE-kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on potilaalle tartuntatautilain nojalla maksuton. COVID-19 testausta suoritetaan omakustanteisesti Kajaanissa myös Mehiläisen ja Terveystalon toimipisteissä. Kainuun soten näytteenotto Kajaanin alueella tapahtuu KAKSn pandemiavastaanotolla ja muissa kunnissa terveysasemilla. Hengitystieinfektio-oireisen tulee olla yhteydessä puhelimitse omaan terveysasemaan tai 116 117 päästäkseen näytteenottoon.

20.4.2020 alkaen kainuulainen voi halutessaan käyttää myös Terveystalon tai Mehiläisen testipalvelua THL:n COVID-19 testaamiskriteeristön täyttyessä. Tällöin Kainuun SOTE-kuntayhtymä kompensoi oman testikustannuksensa suuruuden suoraan testin suorittajalle.

Kompensaation suuruus 20.4.20 alkaen on 113,50€ alv 0% / testi ylimenevän osuuden jäädessä itse maksettavaksi. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Terveydenhuoltopalveluissa ja sairaalassa ei ole kohonnutta koronatartuntariskiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edelleen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai laboratorioaikaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jättää väliin ko­ro­navirus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit tulee hoitaa entiseen malliin, joissakin tapauksissa kontrollikäynti on mahdollista hoitaa myös etäkäynnillä.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä virusta kantavat tai hei­tä hoi­ta­va henkilökunta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää tarvittavissa asia­kas­kon­tak­teis­sa suojaimia. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hätätilanteissa nu­me­ro 112.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.  Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 16.4.2020

Kainuussa on 16.4.2020 mennessä 49 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 400.

Terveydenhuoltopalveluissa ja sairaalassa ei ole kohonnutta koronatartuntariskiä

Kainuun sote muistuttaa että terveydenhuollon palveluihin ja sairaalaan on turvallista tulla, eikä sovittua hoitoa tule perua. Mikäli on tarvetta terveydenhuollon palveluille, hoitoon hakeutumista ei tule viivyttää koronatartunnan pelon vuoksi. Sairaalahoitoa tarvitsevat koronavirustapaukset on eristetty omaan osastoonsa, eivätkä tartunnan saaneet tai heitä hoitavat ole kontaktissa muiden potilaiden kanssa. Hoitohenkilökunnalla on tarkka ohjeistus siitä, ettei töihin tulla jos on hengitystieinfektion oireita. Terveydenhuollon henkilökunta käyttää suojaimia kaikissa asiakaskontakteissa. Päivystysnumero 116 117 palvelee kiireettömissä tapauksissa ja kiireellisissä soitto numeroon 112.

Testaaminen terveysasemilla ja pandemiavastaanotolla

THL 15.4.20 päivittämän linjauksen mukaisesti hengitystieinfektio-oireisilta testataan koronavirusinfektion mahdollisuus. Näytteitä otetaan Kajaanin alueella KAKSn pandemiavastaanotolla ja muissa kunnissa terveysasemilla. Hengitystieinfektio-oireisen tulee olla yhteydessä puhelimitse omaan terveysasemaan tai 116 117 päästäkseen näytteenottoon.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 15.4.2020

Kainuussa on 15.4.2020 mennessä 46 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Uusia tapauksia ei ole todettu kahteen päivään. Testejä on tehty noin 400.

Vaikka Uudenmaan matkustusrajoitteet poistuvat tänään, on edelleenkin syytä välttää matkailua Kainuuseen.

Kainuun sote muistuttaa myös että pitkäaikaissairauksien hoitotasapainosta tulee huolehtia myös poikkeusolojen aikana. Kontrollikäyntejä on mahdollista toteuttaa myös etävastaanottona puhelimitse.

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.  Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 14.4.2020

Kainuussa on 14.4.2020 mennessä 46 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 400.

www.thl.fi/koronakartta

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kainuun sote ennakoi THLn ennusteen mukaisesti ja lisää vainajien säilytyskapasiteettia

Koronaviruspandemiaan liittyen Suomessa on 13.4.2020 mennessä menehtynyt 59 henkilöä. Menehtyneiden mediaani-ikä on ollut 81 vuotta. THL 27.3.2020 laskelman olettamana Kainuussa koronavirusinfektioon menehtyy yhteensä 76 henkilöä. Kainuun keskussairaalan vainajien säilytyskapasiteettia on lisätty vastaamaan THL:n ennustetta.

Tokmannin ja Seppo Saastamoisen lahjoittamat hengityssuojaimet koekäytössä kotihoidossa

Tokmannin ja Seppo Saastamoisen lahjoittamat, R-Collectionin valmistamat hengityssuojaimet ovat olleet Kainuun soten kotihoidon koekäytössä pääsiäisen aikana. Tavoitteena on saada koko 15 000 kpl määrä suojainta käyttöön noin kahden viikon aikana.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kai­nuus­sa on 11.4.2020 men­nes­sä 43 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 300.

www.thl.fi/koronakartta

Muis­tu­tus val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta myös pää­siäis­py­hien ai­ka­na

Pää­siäi­nen ja py­hien viet­to ei tuo muu­tok­sia val­ta­kun­nal­li­siin oh­jei­siin so­siaa­lis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä. Pää­siäi­sen ai­kaa ke­ho­te­taan viet­tä­mään per­heen kes­ken omas­sa ko­dis­sa. Yli 10 hen­gen ko­koon­tu­mi­set on edel­leen kiel­let­ty.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ja krii­sia­pua

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä 116 117 päi­vys­tys­nu­me­roon tu­lee soit­taa vain ti­lan­tees­sa, jos voin­ti heik­ke­nee ja on saa­nut hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na. Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Päi­vys­tys­nu­me­ro ei ole tar­koi­tet­tu tie­dus­te­lui­hin ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, vaan si­tä var­ten on STM:n ”Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta” pu­he­lin­neu­von­ta 0295 535 535. 

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa. Etu­si­vun pan­de­miain­fo -pai­nik­kees­ta löy­tyy kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet, se­kä krii­sia­vun yh­teys­tie­dot.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin. So­ten kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 9.4.2020

Kainuussa on 9.4.2020 mennessä 39 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 300. thl.fi/koronakartta

Hengityssuojaimista on edelleen pulaa

Hengityssuojaimista on edelleenkin pulaa ja niiden saatavuus on heikkoa. Kainuun sote vetoaa kainuulaisiin yrityksiin, joiden varastoissa on hengityssuojaimia. Kainuun sote tarvitsee lisää suojaimia ja pyydämme olemaan yhteydessä Kainuun soten logistiikkakeskukseen, mikäli suojaimia yritysten varastoista vielä löytyy.

Hoitokodeissa asuvien omaisiin ollaan yhteydessä

Hoito- ja hoivakotien ja kotihoidon asukkaiden omaisilta on tullut huolestuneita yhteydenottoja koskien henkilökunnan liikkumista paikkakunnalta toiselle, suojaimien käytöstä ja omaisten yleisestä turvallisuudesta. Kainuun sote tekee kaiken mahdollisen turvatakseen iäkkäiden asiakkaiden hoidon parhaalla mahdollisella tavalla varsinkin näissä olosuhteissa. Omaisten huoli on suuri, ja vierailukielto tuo lisää epävarmuutta läheisten puolesta.

Kainuun soten hoitokodeissa ja hoivayksiköissä on Suomen hallituksen linjauksen mukainen 16.3.20 voimaan tullut vierailukielto. Vierailukielto koskee myös kaikkea asukkaille tulevia lähetyksiä ja toimituksia. Asukkaiden omahoitajat ovat viime aikoina olleet yksiköistä yhteydessä teihin omaisiin. Asukkaiden omahoitajat ovat viime aikoina olleet yksiköistä yhteydessä omaisiin. Yhteydenoton tarkoituksena on, että omaiset saavat sekä tietoa, kuinka omainen voi, sekä miten yhteyttä pidetään vierailukiellon ollessa voimassa. Omaisille postitetaan tämän viikon aikana kirje, missä on kerrottu mahdolliset yhteydenpitotavat, sekä yksiköiden lähiesimiesten ja palvelupäälliköiden yhteystiedot.

Sote on on päivittänyt henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen toimintaohjeita

Soten sivulta; sote.kainuu.fi -> pandemiainfo löytyy henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen päivitetyt toimintaohjeet koskien työtä poikkeusolojen aikana ja suojainten käyttöä.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta myös pääsiäispyhien aikana

Pääsiäinen ja pyhien vietto ei tuo muutoksia valtakunnallisiin ohjeisiin sosiaalisten kontaktien välttämisestä. Pääsiäisen aikaa kehotetaan viettämään perheen kesken omassa kodissa.

Yli 10 hengen kokoontumiset on edelleen kielletty, pyydämme ehdottomasti noudattamaan tätä kieltoa. Mökkien ja majoitusten vuokraajia pyydetään muistuttamaan asiakkaitaan kiellosta.

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535. 

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 8.4.2020

Uusia tartuntoja ei ole todettu. Kainuussa on 8.4.2020 mennessä 30 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty yli 250.

Ero Kainuun soten ja THL:n lukemissa johtuu siitä, että THL:n tilastossa huomioidaan tartunnan saaneen kotipaikka, kun taas soten luvussa ovat kaikki Kainuussa todetut sairastuneet. ( thl.fi/koronakartta )

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä jatkuvat koronaepidemian vuoksi

Muutoksia ja toiminnan rajauksia jatketaan16.5.2020 saakka.

Seuraavat palvelut on suljettu:

 • vanhusten päivätoiminta
 •  
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • työ -ja toimintakeskukset
 • vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia (ml. omaishoitovapaa) sekä perhehoidon lyhytaikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.

Edellisten lisäksi seuraavat muutokset astuvat voimaan 18.4.20 alkaen:

 • perhevalmennuksia ei järjestetä ryhmämuotoisesti
 • kiireettömiä terveystarkastuksia voidaan perua tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä muissa avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa
 • palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia
 • myöhemmin, tilanteen niin vaatiessa, toimeenpannaan seuraava käytäntö: ikääntyneiden palveluntarpeen arvioinnista voidaan luopua, lukuun ottamatta kiireellistä palveluntarpeen arviointia siten, että henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito kuitenkin varmistetaan
 • Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen ja eläinlääkintähuollon tarkastusten järjestäminen keskusviraston ohjeen mukaisesti.  Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa ja eläinten hyvinvointia. Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet. Kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläinlääkäreille. Kiireettömät tuotanto-ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan. Lähtökohtaisesti tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.
 • Terveysvalvonnan toimintaa rajataan keskusvirastojen ohjeiden mukaisesti. Tarkastustoiminta keskeytetty, poikkeuksena esim. ruokamyrkytysepäily. Yhteydenpito asiakkaisiin pyritään hoitamaan muutoin kuin fyysisen tapaamisen kautta.

Muut Kainuun soten palvelut toimivat pääsääntöisesti normaalisti.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Pääsiäinen ja pyhien vietto ei tuo muutoksia valtakunnallisiin ohjeisiin sosiaalisten kontaktien välttämisestä. Pääsiäisen aikaa kehotetaan viettämään perheen kesken omassa kodissa.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535. 

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - pandemiatiedote 7.4.2020

Kainuussa on 7.4.2020 mennessä 30 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. THLn palvelussa on edelleen viive, siksi todellinen tartuntojen ja testausten määrä Kainuussa on suurempi kuin THLn ilmoittama määrä.

Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset omilla kanavillaan, jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta http://www.thl.fi/koronakartta

Hengityssuojainten käyttö

Hengityssuojaimia on käytössä rajallinen määrä, minkä vuoksi niitä on käytettävä säästeliäästi. Kainuun sote on päivittänyt sivuilleen sote.kainuu.fi ohjeet hengityssuojainten käytöstä COVIS-19 pandemian aikana. Kainuun sote suosittaa myös yksityissektoria noudattamaan vähintään samaa tasoa suojainten käytössä.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Muistutamme että pääsiäinen ja pyhien vietto ei tuo muutoksia valtakunnallisiin ohjeisiin sosiaalisten kontaktien välttämisestä. Pääsiäisen aikaa kehotetaan viettämään perheen kesken omassa kodissa.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote – pandemiatiedote 6.4.2020

Kainuussa on 6.4.2020 mennessä 12 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset, sekä kuntakohtaiset tiedot omilla kanavillaan päivittäin, jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta http://www.thl.fi/koronakartta Tartuntojen osalta varmistetaan, että yksittäisen henkilön sairastumistiedot pysyvät lakien ja salassapitosäännösten mukaan suojassa.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kainuun soten ohjeistukset koronaviruksen varalle

Kainuun sote on julkaissut Koronainfo –liitelehden, joka on jaettu perjantaina 3.4. Kainuun Sanomien mukana ja jaetaan viikolla 15 Koti-Kajaanin, Ylä-Kainuun, Sotkamo –lehden ja Kuhmolaisen mukana. Liite sisältää ohjeita kuinka asioida Kainuun soten terveysasemilla ja päivystyksessä, tartuntaepäilyohjeet, ohjeita yli 70-vuotiaille, mistä hakea apua erilaisissa kriisitilanteissa, mistä kysyä neuvoa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä palveluiden sulut pandemian aikana. Lehti jaetaan 38 000 talouteen Kainuussa.

Lehti löytyy myös Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.  Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////

Kainuun sote - pandemiatiedote 3.4.2020

Kainuussa on 3.4.2020 mennessä 8 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset omilla kanavillaan päivittäin, jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta http://www.thl.fi/koronakartta Yksittäisten henkilöiden sairaustiedot ovat salassa pidettäviä.

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kainuun sote saa paljon palautetta toimistaan sekä tiedottamislinjastaan, palaute on pääosin asiallista, mutta sekaan mahtuu myös asiattomia viestejä. Pyydämme viestien lähettäjiä pysymään asialinjassa. Asiallisuus kannattaa muistaa myös eri sosiaalisen median kanavissa kirjoittelussa. Kainuun sote muistuttaa, ettei levitetä huhuja ja perättömiä puheita, jotka voivat pahimmassa tapauksessa jopa lisätä terveydenhuollon työtaakkaa.

Kainuun soten ohjeistukset koronaviruksen varalle

Kainuun sote on julkaissut Koronainfo –liitelehden, joka on jaettu perjantaina 3.4. Kainuun Sanomien mukana ja jaetaan viikolla 15 Koti-Kajaanin, Ylä-Kainuun, Sotkamo –lehden ja Kuhmolaisen mukana. Liite sisältää ohjeita kuinka asioida Kainuun soten terveysasemilla ja päivystyksessä, tartuntaepäilyohjeet, ohjeita yli 70-vuotiaille, mistä hakea apua erilaisissa kriisitilanteissa, mistä kysyä neuvoa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä palveluiden sulut pandemian aikana.

Lehti löytyy myös Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.  Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 2.4.2020

Kainuussa on laboratoriotesteissä todettuja koronavirustartuntoja. Linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta.

Kainuun sote muistuttaa, että pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntaa, vaan hyvä suojautuminen, sekä suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Korona ja elintarvikekuljetukset

Ra­vin­to­loit­si­ja tai muu elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jä voi har­joit­taa elin­tar­vik­kei­den ko­tiin kul­jet­ta­mis­ta asiak­kaal­le il­man, et­tä kul­je­tuk­ses­ta tar­vit­see teh­dä eril­lis­tä elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­moi­tus­ta. Al­ku­tuo­tan­non tuot­tei­den kul­je­tus ti­lal­ta myyn­tiin tai jat­ko­ja­los­tuk­seen al­ku­tuot­ta­jan toi­mes­ta kuu­luu al­ku­tuo­tan­non toi­min­taan.

Toi­min­nan hel­pot­ta­mi­sek­si myös muut kuin elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jät tai al­ku­tuot­ta­jat voi­vat nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti kul­jet­taa elin­tar­vik­kei­ta il­man elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­moi­tuk­sen tai al­ku­tuo­tan­toil­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä. Tä­mä hel­po­tus, et­tei kul­je­tus­toi­min­nas­ta tar­vit­se teh­dä il­moi­tus­ta, kos­kee poik­keus­ti­lan­net­ta, jo­ka on täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa 13.4.2020 as­ti.

Lisätietoja soten tiedotteesta: https://sote.kainuu.fi/uutiset/korona-ja-elintarvikekuljetukset

Ristijärven terveysaseman vastaanottotoiminta suljetaan resurssivajeen vuoksi 3.4.2020 alkaen toistaiseksi

Ristijärvellä asuvat potilaat hoidetaan Paltamon terveysasemalla. Vastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Terveysasemalle saa yhteyden soittamalla joko Paltamon tai Ristijärven takaisinsoittopalveluun. Hengitystieoireiset potilaat tulevat ajanvarauksen perusteella Paltamon terveysasemalle yläkerran pääovesta. Muiden potilaiden kulku tapahtuu alakerran (laboratorion ja hammashuollon) ovesta.

Ristijärven palvelukeskuksen muut toiminnot (esimerkiksi laboratoriopalvelut ja hammashoito) jatkuvat toistaiseksi aiempaan tapaan.

Ristijärven ja Paltamon terveysasemien yhteystiedot löytyvät sote.kainuu.fi sivulta.

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.  Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 1.4.2020

 
Valtakunnallisen linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta. Kainuun sote muistuttaa, että pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntaa, vaan hyvä suojautuminen, sekä suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kukkalähetykset ja muut lähettipalvelut

Ra­joit­ta­mis­toi­men­pi­tee­nä myös kuk­ka­lä­he­tyk­set tai muut lä­het­ti­pal­ve­lut yk­si­köi­den po­ti­lail­le on tois­tai­sek­si kiel­let­ty. Ra­joi­tus on voi­mas­sa val­mius­lain voi­mas­sao­loa­jan.

Matkustelu sukulaisten tai tuttavien luokse

Koronaviruspandemian vuoksi matkustelua mökille tai sukulaisten ja tuttavien luokse tulisi välttää. Rajoitukset ovat voimassa myös pääsiäisenä.

Kainuun soten koronaposti on avattu

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 31.3.2020

Valtakunnallisen linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta. Kainuun sote muistuttaa että pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntaa, vaan hyvä suojautuminen, sekä suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kainuun sote siirtyy tehostettuun valmiuteen 3.4.2020 Tehostetussa valmiudessa toimintavalmiutta tehostetaan ottamalla käyttöön tilanteessa tarvittavat lisätoimenpiteet sairaalassa. Sairaanhoidon tukipalveluyksiköiden toimintaa tehostetaan siten, että ympärivuorokautinen toiminta on mahdollinen ja täystehoinen toiminta voidaan aloittaa koska tahansa, jos tilanteen kehittyminen sitä vaatii.

Suojavarusteita luvassa myös henkilökohtaisille avustajille

Kainuun sote on tilannut henkilökohtaisten avustajien työnantajille suojavarusteita. Suojavarusteita toimitetaan henkilökohtaisen avun työnantajille kotiin tai postilaatikkoon myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Suojavarusteita on rajallisesti ja niitä toimitetaan saatavuuden mukaan.

Etäyhteyksien järjestäminen hoivakodeissa

Kainuun soten ympärivuorokautisten hoivapalvelujen yksiköissä on hankittu lisää älypuhelimia ja niitä on joka yksikössä. Omaisten yhteydenpito asukkaisiin onnistuu tällöin hoitajan avustuksella esim. whatsup – videopuhelun kautta. Yhteydenpidossa käytetään mahdollisuuksien mukaan myös Skype- yhteyksiä. Osalla asukkaista on omia älylaitteita, jolloin voidaan sopia erikseen yhteydenpidosta niin, että hoitaja on asukkaan apuna sovittuna ajankohtana. Omahoitajat ottavat yksiköistä omaisiin yhteyttä ja tällöin sovitaan, miten yhteyttä pidetään vierailukiellon aikana.

Kainuun soten koronaposti on avattu

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - pandemiatiedote 30.3.2020

Valtakunnallisen linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta. (https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26 )

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kainuun soten koronaposti on avattu

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta, tilanteesta Kainuussa, sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden laboratoriokäynteihin oma odotustila
 

NordLab on varannut riskiryhmille sekä yli 70-vuotiaille oman tilan laboratorioajan odotusta varten. Ohjeistus on että flunssaisena ei pidä tulla laboratorioon. Hoitajat käyttävät suojamaskia ja käsineitä näytteidenotossa. Näillä toimilla pyritään vähentämään erityisesti riskiryhmään kuuluvien tartuntariskiä.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote 28.3.2020

Kainuussa on 2 testeissä todettua koronatartuntaa. Kumpikaan tartunnan saaneista ei tarvitse tässä vaiheessa sairaalahoitoa.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta.

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa, se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa.

//////

Kainuun koronavirustilanne 27.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta, tilanteesta Kainuussa, sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana

Kaikki potilaat, joilla on hengitystieoireita (nuha, yskä, kuume, hengenahdistus) otetaan vastaan vain pandemiavastaanotolla.

Pandemiavastaanotto sijaitsee tällä hetkellä uuden sairaalan pohjoispäädyssä, sisäänkäynti F4. Punaiset opasteet ohjaavat sisäänkäynnille.

Tartuntavaaran vuoksi on ehdottoman tärkeää, että oireiset potilaat eivät liiku muissa sairaalan tiloissa!

Muut päivystyspotilaat tutkitaan normaalisti päivystyspoliklinikalla, sisäänkäynti F2.

Kansalaisia kehotetaan rajoittamaan päivystyskäyntejä vain ehdottoman välttämättömiin. Ennen päivystykseen saapumista tulee ottaa yhteys numeroon 116 117.

Karttakuva päivystykseen: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-keskussairaalan-paivystyksen-jarjestelyt-pandemian-aikana

Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Kainuun sote on julkaissut ohjeet yli 70-vuotiaiden tukemiseksi ja turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Kokonaisuudessaan ohjeet yhteystietoineen löytyvät Kainuun soten verkkosivuilta:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeita-yli-70-vuotiaille-ja-miten-voimme-tukea-heita-kainuussa

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnossa asioidaan puhelimitse ja sähköpostilla

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto on suljettuna asiakkailta koronavirusepidemian vuoksi perjantaista 27.3.2020 lähtien toistaiseksi valmiuslain voimassaoloajan.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnon työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Postia voi jättää Kajaanin kaupungintalon sisäänkäynnin läheisyydessä olevaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän postilaatikkoon.

Kokoukset, joita ei ole peruttu, hoidetaan pääasiassa etäyhteyksillä. Muuttuneista kokousjärjestelyistä ilmoitetaan sähköpostilla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tiloissa ei järjestetä yli 10 hengen kokouksia tai palavereita.

Terveydenhuollon asiakasmaksua ei tartuntatautiepäilyn vuoksi peritä

Tartuntatautilain mukaan yleisvaarallisen tartuntatautilain hoito sekä sen epäilyn suhteen tehdyt tutkimukset ovat asiakkaalle maksuttomia. Jos asiakas käy vastaanotolla tartuntatautiepäilyn vuoksi ja hän kotiutuu, käynti on maksuton.

Muussa hoidossa peritään pääsääntöisesti tavanomaiset maksut. Ensikäynti voidaan toteuttaa myös muuten kuin fyysisenä käyntinä ja siitä voidaan periä poliklinikka- tai vastaanottomaksu. Jos hoitosuunnitelman mukainen käynti muutetaan soitoksi, maksua ei voi periä. Jos vastaanotto toteutetaan suunnitellusti esimerkiksi videovälitteisesti, maksu peritään.

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen 116 117. Hätätilanteessa soita 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun koronavirustilanne 26.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi. Kainuun sote muistuttaa edelleen 70 vuotta täyttäneiden velvollisuudesta pitäytyä karanteenin omaisissa olosuhteissa.

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. Hätätilanteessa soita 112.

Ohjeet päivystyskäyntiin Kainuun keskussairaalassa

Kainuun keskussairaalan päivystykseen koronaviruspandemian aikana saapuvien tulee ehdottomasti noudattaa annettuja ohjeita.

Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen 116 117. Numeroon tulee ottaa yhteyttä ennen pandemiavastaanotolle saapumista.

Mikäli päivystyskäynti on välttämätöntä, toimi näin:

 • Kaikki hengitystieoireiset (nuha, yskä, hengenahdistus) tai kuumeiset potilaat ohjataan pandemiavastaanoton sisäänkäynnille F4. Vastaanotto sijaitsee uuden sairaalan pohjoispäädyssä (punaiset opasteet ohjaavat ovelle). Sisäänkäynnin kartta löytyy pandemiainfo sivulta:

https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

 • Muut päivystyspotilaat päivystyksen sisäänkäynnistä F2

Saapumisohjeet koskevat myös potilaita, jotka tulevat sairaalaan lähetteellä hengitystieinfektion vuoksi.

Pandemian aikana on voimassa vierailukielto, joka koskee kaikkea tarpeetonta liikkumista sairaalassa. Hengitystieoireisten ei tule saapua kiireettömille ajanvarauksille kuten näytteenottoon, kuvantamiseen tai vastaanotoille (aika peruttava).

Kysyttävää koronaviruksesta

Koronavirus aiheisiin kysymyksiin vastaa Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat

Kainuun soten www-sivun oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

https://sote.kainuu.fi

Tarjolla keskusteluapua kriisitilanteessa

Epävarma tilanne aiheuttaa ihmisissä paljon huolta ja epävarmuutta. Apua ja keskustelukumppani löytyy verkon kautta useasta eri paikasta.

Kainuun kriisikeskus palvelee numerossa 044 782 6030

Valtakunnallinen 24/7 kriisipuhelin 09 252 50111

Chat alle 29 vuotiaille:
https://sekasin247.fi/

Palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen
https://tukinet.net/

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja: 
https://www.mielenterveystalo.fi/

SPR: Koronavirus – henkisen tuen ohjeita:
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/akilliseen-onnettomuuteen/koronavirus-henkisen-tuen-ohjeita

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun koronavirustilanne 25.3.2020 klo 12

Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Testauskapasiteettia on lisännyt NordLabin oman testauksen käynnistäminen Oulussa, jonka ansiosta testitulokset saadaan nyt viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta.

Ohjeistusta kuntalaisille terveysasemilla asiointiin pandemian aikana
Kainuun sote on 25.3. julkaissut ohjeistuksen kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana. Ohjeet koskevat laboratoriossa käyntiä, kulkua terveysasemille, sekä toimintaohjeita terveyspalveluissa asioiville. https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeistus-kuntalaisille-terveysasemalla-asiointiin-pandemian-aikana

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa
Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. Hätätilanteessa soita 112

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kainuun soten www-sivun (sote.kainuu.fi) oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus
Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Lisätiedot:
Pyydämme median edustajia käyttämään tiedottamisessa tämän tiedotteen sisältöä ja antamaan Kainuun soten henkilökunnalle työrauhan.

//////

Kainuun sote 24.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 24.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämiselle, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Muistutus matkailijoille ja ulkopaikkakuntalaisille Kainuussa

Kainuun sote muistuttaa edelleen vapaa-ajan matkailijoita sekä mökkiläisiä, että on erityisen tärkeää varautua mahdolliseen sairastumiseen omalla kotipaikkakunnalla. Sairaanhoitopiirit ovat mitoittaneet pandemiaan varautumisensa kuntien asukasmäärän mukaan.  Kainuun sote pyytää keskeyttämään vapaa-ajan matkailun Kainuuseen pandemian ajaksi.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Chat-ja puhelinpalvelu: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat

Kainuun soten www-sivun https://sote.kainuu.fi   oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote 23.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 23.3.2020 klo 12

Testejä tehdään päivittäin ja niitä on tähän mennessä tehty noin 100 kpl. Todettuja tartuntoja ei Kainuussa ole yhtään kappaletta. Kaikkien testien tuloksia ei ole vielä saatu. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Kainuun sote on varautunut kainuulaisten koronaepidemian hoitoon, mutta lähipäivinä Kainuuseen suurissa määrin saapuneiden matkailijoiden ja mökkiläisten hoitoon ei ole valmiutta, eikä siihen voida varautua. On myös vaarana että muualta tulevien henkilöiden ja matkailijoiden saapuessa myös koronavirustartunnat lisääntyvät. Kainuun sote pyytää keskeyttämään vapaa-ajan matkailun Kainuuseen pandemian ajaksi.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Kainuun soten www-sivun (sote.kainuu.fi) oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote 20.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 20.3.2020 klo 12

Jatkossa otetaan näytteet kaikista sairaalahoitoon jäävistä potilaista, joilla on akuutti hengitystieinfektio-oireista. Tämän lisäksi näytteet tullaan ottamaan kaikilta hengitystieinfektio potilaiden parissa työskentelevistä hoitohenkilöistä, joilla on itsellään kuumetta yli 38 astetta ja akuutti hengitystieoire.

Valtioneuvoston julkaiseman arvion mukaan tehtyjen rajoitustoimien myötä R0 on 1,8, eli jokainen tartunnan saanut tartuttaa 1,8 henkilöä. Tämän myötä epidemian kesto on tämän arvion mukaan 129 päivää, ja johtaa 51% sairastuvuuteen. Arvion mukaan siis noin puolet suomalaisista sairastaisi viruksen seuraavan neljän kuukauden aikana. Epidemian huipun lasketaan olevan toukokuussa.

Muutoksia Kainuun soten toimintoihin
Koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi Kainuun soten palvelupisteet suljetaan valtioneuvoston linjausten mukaisesti vanhusten päivätoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan sekä työkeskusten osalta.

Toimintoja on jo osittain supistettu kuluvalla viikolla. Asiakkaiden kiireellinen ja välttämätön hoito ja huolenpito varmistetaan paremmin palvelujen sulkemisella.

Seuraavat palvelut suljetaan 20.3.2020 alkaen:
- vanhusten päivätoiminta
- muistineuvola
- kuntouttava työtoiminta
- sosiaalinen kuntoutus
- työ- ja toimintakeskukset
- vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
- vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhyt-aikaisia (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.

Lisäksi valtioneuvoston linjausten mukaisesti vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksi-köissä on kielletty. Päätös on voimassa 17.4.2020 kello 24:00 saakka. Palvelujen uudelleen käynnistämisestä tiedotetaan asiakkaita. Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 § 1 momentin nojalla.

Kollektiivinen vastuu
Kainuun sote kehottaa 70 vuotta täyttäneitä ottamaan vakavasti valtioneuvoston ohjeet ja toimimaan niiden mukaan.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa
Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Kainuun soten www-sivun (sote.kainuu.fi) oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus
Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Lisätiedot
Pyydämme median edustajia käyttämään tiedottamisessa tämän tiedotteen sisältöä ja antamaan Kainuun soten henkilökunnalle työrauhan.

////

Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne 19.3.2020 klo 12

Testejä tehdään päivittäin. Torstaihin 19.3.2020 mennessä on otettu 70 testiä, todettuja tartuntoja ei Kainuussa ole yhtään kappaletta. Testien tuloksissa on tällä hetkellä 2-3 vuorokauden viive. Otettujen koronanäytteiden tulokset voi tarkastaa omasote-palvelusta (omasote.kainuu.fi). Kainuun sotesta ollaan yhteydessä, mikäli tulos on positiivinen.

Näytteet otetaan kaikista sairaalahoitoon jäävistä potilaista, joilla on akuutti hengitystieinfektio-oireista. Tämän lisäksi näytteet tullaan ottamaan kaikilta hengitystieinfektio potilaiden parissa työskentelevistä hoitohenkilöistä, joilla on itsellään kuumetta yli 38 astetta ja akuutti hengitystieinfektio.

Kollektiivinen vastuu
Kuten hallituksen tämän päiväisessä tiedotustilaisuudessa todettiin, kansalaisten tulee ottaa huomioon kollektiivinen vastuu tilanteesta. Kainuun sote muistuttaa että nyt on erityisen tärkeää pidättäytyä muiden ihmisten tapaamisesta, sikäli kun se on mahdollista. Yli 70-vuotiaiden tulee edelleen välttää kontakteja ja olla erillään muista ihmisistä karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Hallitukselta on tulossa tähän tarkemmat ohjeet. Myös lasten ja nuorten tulisi välttää kavereiden tapaamista.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa
Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona.

Jos olet ollut tai epäilet olleesi tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voit elää normaalia elämää. Jos saa selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, tulee soittaa päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.  Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Uusimmat