Olet täällä

20.7.2018 - 10:08

Kainuun kunnat tiedottavat: neuvoja tukalaan helteeseen

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, jo­ten vaik­ka­pa yk­sin asu­van van­huk­sen kun­toa ja voin­tia voi käy­dä naa­pu­ri ky­säi­se­mäs­sä val­lan hy­vin.

Tiedote 20.7.2018 klo 16.00

Kainuun kunnat, pelastuslaitos ja Kainuun sote pitivät Skypen välityksellä kokouksen, jossa sovittiin toimenpiteistä helteen varalle ja tiedottamisesta. Kokous pidettiin perjantaina 20.7.2018. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 23.7.2018.

Kainuun kunnat tiedottavat: neuvoja tukalaan helteeseen

Pitkäaikainen helleaalto vaivaa Kainuussa. Terveyskeskusten ensiavut ovat ruuhkautuneet helteistä kärsivistä ja niitä pakenevista ihmisistä. Ilmatieteen laitoksen mukaan helle jatkuu edelleen. Kainuun sote on tiedottanut 19.7.2018 helteen vaikutuksista median kautta ja verkkosivuilla.

Pitkään jatkuva helle on kansanterveysriski. Kajaanin kaupunki haluaa painottaa omatoimisuuden merkitystä. Huolehtikaa omasta hyvinvoinnistanne ja läheisistänne. Erityisesti lasten, vanhusten ja kroonisista terveysongelmista kärsivien kunto voi heiketä kuumalla säällä yllättäen.

Helteisen sään muistilista (julk. Kuhmolaisessa tiistaina 17.7, lähde Ilmatieteen laitos):

  • vältä kuumalle altistumista
  • vähennä fyysistä rasitusta
  • pidä taukoja työssä
  • valitse säähän sopiva vaatetus
  • juo helteellä riittävästi, huolehti riittävästä energian ja suolojen saannista
  • huolehdi läheisistä, jotka eivät ehkä osaa huolehtia itsestään

Hyviä vinkkejä:

  • viilennä asunto öisin (ikkunat auki, tuulettimet päälle)
  • aseta tuulettimen taakse kylmäkalleja, jolloin viileys leviää puhalluksen mukana
  • asettele yllesi kosteita viileitä pyyhkeitä
  • juo kivennäisvesiä, joissa on paljon suoloja ja hivenaineita

Hätätilanteissa soita 112.

___________

Kainuun sote 19.7.2018

Hel­teil­le ei näy ai­na­kaan vie­lä lop­pua. Suu­res­sa osas­sa Suo­mea on täl­lä het­kel­lä jo­pa voi­mas­sa va­roi­tus tu­ka­las­ta hel­tees­tä. Va­roi­tus on suun­nat­tu ris­ki­ryh­mil­le, ku­ten van­huk­sil­le, lap­sil­le se­kä sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­te­ja sai­ras­ta­vil­le. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL ke­hot­taa ha­keu­tu­maan vii­lei­siin paik­koi­hin, vält­tä­mään ras­kas­ta fyy­sis­tä pon­nis­te­lua se­kä juo­maan riit­tä­väs­ti.

Kor­keat läm­pö­ti­lat ovat li­sän­neet myös päi­vys­tyk­seen saa­pu­vien van­hus­ten mää­rää. Suu­rin syy van­hus­ten päi­vys­tys­tar­pee­seen on nes­te­huk­ka ja sen ai­heut­ta­mat oi­reet. 

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, jo­ten vaik­ka­pa yk­sin asu­van van­huk­sen kun­toa ja voin­tia voi käy­dä naa­pu­ri ky­säi­se­mäs­sä val­lan hy­vin.

Hel­le on ra­si­te ke­hol­le, jo­ten ke­nen ta­han­sa on hy­vä na­pa­ta seu­raa­vat vin­kit tal­teen ja käyt­töön:

1.Riit­tä­vä mää­rä vet­tä on yleen­sä noin 1–1,5 lit­raa päi­väs­sä, mut­ta hel­teel­lä kan­nat­taa juo­da ai­na­kin muu­ta­ma la­sil­li­nen enem­män. Älä kui­ten­kaan juo ly­hyes­sä ajas­sa lit­ra­kau­pal­la vet­tä.
2. Al­ko­ho­li ja ko­feii­ni kui­vat­ta­vat eli­mis­töä, jo­ten nii­tä kan­nat­taa vält­tää.
3. Syö pie­niä ate­rioi­ta usein. Suo­si vii­lei­tä ja ve­si­pi­toi­sia ruo­kia, ku­ten sa­laat­te­ja ja he­del­miä.
4. Väl­tä ras­kas­ta fyy­sis­tä pon­nis­te­lua tai ajoi­ta se ai­kai­seen aa­muun tai myö­häi­seen il­taan, kun ul­ko­na on vii­leäm­pää.
5. Var­jos­ta au­rin­gon­puo­lei­set ik­ku­nat vaa­leil­la sä­le­kaih­ti­mil­la tai ver­hoil­la.
6. Sul­je ik­ku­nat päi­väl­lä, kun ul­koil­ma on si­säil­maa läm­pi­mäm­pää. Avaa ik­ku­nat yök­si ul­koil­man vii­len­tyes­sä ja tuu­le­ta si­sä­ti­lat lä­pi­ve­don avul­la.
7. Jos asun­toa ei saa riit­tä­vän vii­leäk­si, vie­tä muu­ta­ma tun­ti päi­väl­lä esi­mer­kik­si il­mas­toi­dus­sa jul­ki­ses­sa ra­ken­nuk­ses­sa.

(Läh­de: Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL)

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/helle/helteen-terveyshaittojen-torjunta-vaestolle

 

Uusimmat