Olet täällä

18.3.2020 - 15:59

Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne 18.3.2020 klo 12

Kainuun sote
Tes­te­jä teh­dään päi­vit­täin ja nii­tä on tä­hän men­nes­sä teh­ty 59 kpl. To­det­tu­ja tar­tun­to­ja ei Kai­nuus­sa ole yh­tään kap­pa­let­ta. Kaik­kien tes­tien tu­lok­sia ei ole vie­lä saa­tu.

Jat­kos­sa ote­taan näyt­teet kai­kis­ta sai­raa­la­hoi­toon jää­vis­tä po­ti­lais­ta, joil­la on akuut­ti hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­reis­ta. Tä­män li­säk­si näyt­teet tul­laan ot­ta­maan kai­kil­ta hen­gi­tys­tiein­fek­tio po­ti­lai­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­vis­tä hoi­to­hen­ki­löis­tä, joil­la on it­sel­lään kuu­met­ta yli 38 as­tet­ta ja akuut­ti hen­gi­tys­tieoi­re.

Val­mius­la­ki ja työ­hön­mää­rää­mi­soi­keus

Val­mius­lain tul­tua voi­maan, se mah­dol­lis­taa sen et­tä kai­kis­sa ti­lan­teis­sa ter­vey­den­huol­lon am­mat­tiin kou­lu­tet­tu, suo­mes­sa asu­va hen­ki­lös­tö on jul­kis­toi­mi­joi­den käy­tös­sä. Kai­nuun so­te on pyy­tä­nyt Kai­nuun alueen yk­si­tyi­sil­tä ter­veys­pal­ve­lui­ta tar­joa­vil­ta yri­tyk­sil­tä, se­kä op­pi­lai­tok­sil­ta tie­dot kou­lu­te­tus­ta ter­vey­den­huol­toa­lan hen­ki­lös­tös­tä, sil­tä va­ral­ta et­tä so­ten oma hen­ki­lös­tö ei rii­tä. Myös työai­ka­sää­dök­sis­tä voi­daan val­mius­lain puit­teis­sa poi­ke­ta.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si. Päi­vys­tyk­sen 116 117 nu­me­roon tu­lee soit­taa vain, jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na.

Jos olet ol­lut tai epäi­let ol­lee­si te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen hen­ki­lön kans­sa, ei tar­vit­se rea­goi­da, vaan voit elää nor­maa­lia elä­mää. Jos saa sel­keän hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, tu­lee soit­taa päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen.

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.

Pu­he­lin- ja teks­ti­vies­ti­neu­von­nas­ta saa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta yleis­tä tie­toa, jo­ka pe­rus­tuu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen verk­ko­si­vu­jen tie­toi­hin. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin. So­ten tie­dot­teet ai­hees­ta koos­te­tus­ti: https://so­te.kai­nuu.fi/pan­de­miain­fo-kaik­ki-kai­nuun-so­ten-ko­ro­na­vi­rus­ta-ka­sit­te­le­vat-tie­dot­teet

 

Uusimmat