Olet täällä

28.3.2020 - 16:10

Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana

Kainuun sote
Kaik­ki po­ti­laat, joil­la on hen­gi­tys­tieoi­rei­ta (nu­ha, ys­kä, kuu­me, hen­ge­nah­dis­tus) ote­taan vas­taan vain pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Pan­de­mia­vas­taa­not­to si­jait­see täl­lä het­kel­lä uu­den sai­raa­lan poh­jois­pää­dys­sä, si­sään­käyn­ti F4. Pu­nai­set opas­teet oh­jaa­vat si­sään­käyn­nil­le.

Kainuun sote 27.3.2020

Kaik­ki po­ti­laat, joil­la on hen­gi­tys­tieoi­rei­ta (nu­ha, ys­kä, kuu­me, hen­ge­nah­dis­tus) ote­taan vas­taan vain pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Pan­de­mia­vas­taa­not­to si­jait­see täl­lä het­kel­lä uu­den sai­raa­lan poh­jois­pää­dys­sä, si­sään­käyn­ti F4. Pu­nai­set opas­teet oh­jaa­vat si­sään­käyn­nil­le.

Tar­tun­ta­vaa­ran vuok­si on eh­dot­to­man tär­keää, et­tä oi­rei­set po­ti­laat ei­vät lii­ku muis­sa sai­raa­lan ti­lois­sa!

Muut päi­vys­tys­po­ti­laat tut­ki­taan nor­maa­lis­ti päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­la, si­sään­käyn­ti F2.

Kan­sa­lai­sia ke­ho­te­taan ra­joit­ta­maan päi­vys­tys­käyn­te­jä vain eh­dot­to­man vält­tä­mät­tö­miin. En­nen päi­vys­tyk­seen saa­pu­mis­ta tu­lee ot­taa yh­teys nu­me­roon 116 117.

Linkki Kainuun soten verkkosivuston tiedotteeseen, josta löytyy alueen kartta
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-keskussairaalan-paivystyksen-jarjestelyt-pandemian-aikana

 

Uusimmat