Olet täällä

25.7.2018 - 16:22

Helle ei hellitä - Kainuun soten ovet ovat avoinna helteestä kärsiville

Joki Jonna Kallunki aurinko
Kym­me­nen päi­vän sääen­nus­teen mu­kaan läm­pö­ti­la liik­kuu päi­vi­sin 25–30 as­tees­sa ja öi­sin 15–20 as­tees­sa. Helteiden jatkuminen on nostanut asuntojen lämpötiloja todella tukalaksi, joka voi olla terveysriski kenelle tahansa, varsinkin riskiryhmille. Jos olo­suh­teet ovat vai­keat ko­to­na pär­jää­mi­seen, ota yh­teyt­tä so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676.

Tiedote 25.7.2018 klo 16.00

Kai­nuun so­te ja Kai­nuun kun­nat ovat kartoittaneet ilmastoituja tiloja, joissa helteestä kärsivät ihmiset voivat käydä vilvoittelemassa. Kuntien terveysasemat ja niiden yhteydessä olevat hoito-ja hoivaosastot ovat pääsääntöisesti ilmastoituja ja ne ovat käytettävissä normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Myös Kainuun keskussairaalan pääaula on käytettävissä. Osoitetiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta (sote.kainuu.fi/terveysasemat ) tai alla olevista yhteysnumeroista.

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Naa­pu­rei­den ja lä­heis­ten olisi syytä huo­leh­tia ikäih­mi­sen ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien hy­vin­voin­nis­ta kuu­mal­la ke­sä­sääl­lä.

Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys puh. 08 6156 6000
Soi­ta en­nen päi­vys­tyk­seen läh­te­mis­tä ja sil­loin, kun tar­vit­set sai­raan­hoi­ta­jan neu­vo­ja. 

So­siaa­li­päi­vys­tys. Jos olo­suh­teet ovat vai­keat ko­to­na pär­jää­mi­seen, ota yh­teyt­tä so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676 

Päi­vys­tä­vä eläin­lää­kä­ri 0600 303 301

Hä­tä­nu­me­ro 112

Kainuun sote seuraa tilannetta aktiivisesti ja informoi tarvittaessa seuraavan kerran perjantaina 27.7.

************
Ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haitoille. Voimakkaat helteet voivat kuitenkin olla terveysriski kenelle tahansa, jos kuumuuden vaikutuksilta ei suojauduta riittävästi.

Helteen vaikutukset näkyvät jo ensihoidossa ja päivystyksessä. Kaikki potilaat saadaan tällä hetkellä asianmukaiseen jatkohoitoon. Lisäpaikkoja ei ole tarvinnut ottaa käyttöön.

Kainuun sote ja Kainuun kunnat kartoittavat ilmastoituja tiloja, joita voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön.

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, joten naapureiden ja läheisten olisi syytä huolehtia ikäihmisen ja riskiryhmiin kuuluvien hyvinvoinnista kuumalla kesäsäällä.

Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys puh. 08 6156 6000
Soi­ta en­nen päi­vys­tyk­seen läh­te­mis­tä ja sil­loin, kun tar­vit­set sai­raan­hoi­ta­jan neu­vo­ja. 

Sosiaalipäivystys, jos olosuhteet ovat vaikeat kotona pärjäämiseen, ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen puh. 044 797 0676 

Päivystävä eläinlääkäri 0600 303 301

Hätänumero 112

Kainuun sote seuraa tilannetta aktiivisesti ja informoi tarvittaessa seuraavan kerran keskiviikkona 25.7.

Uusimmat