Olet täällä

Yritysrahoitus

Kainuun ELY-keskus on alueen julkisen yritystukirahoituksen tarjoaja. ELY-keskukset rahoittavat yritysten kasvua, teknologiaa, kansainvälistymistä, tuottavuutta ja liiketoimintaosaamista. Yrityksen kehittämisavustuksen kohteena ovat erityisesti pk-yritykset. Avustus on tarkoitettu yrityksen normaalista toiminnasta erottuviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Tukea voi saada sekä toiminnan, palvelujen ja osaamisen kehittämiseen että kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Tuen maksimimäärä on 50 % hankkeen kustannuksista, mutta useimmiten tukiprosentti on pienempi.

Finnvera  on toinen keskeinen julkinen yritystoiminnan rahoittaja. ELY-keskuksista eroten se ei myönnä yritysasiakkailleen tukea vaan lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia sekä vienninrahoituspalveluja. Finnveran suora lainoitus sekä pankkilainojen takaukset ovat yritysten haettavissa sekä yrityksen perustamisvaiheessa että toimintavaiheessa. Finnveran rahoitusjärjestelyt kytkeytyvät yleensä tavalla tai toisella pankkien yrityksille myöntämiin lainoihin ja yrityksen omaan pääomarahoitukseen muodostaen yrityksen toiminnan rahoituskokonaisuuden.

TEKES rahoittaa yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia sekä julkisten palvelujen tuottajia edistäen elinkeinoelämän ja palvelujen uudistumista. TEKES rahoittaa yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. TEKES on tärkein julkinen teknologiarahoittaja, mutta on laajentanut rahoitustaan myös palvelujen kehittämiseen ja organisaatioiden uusiutumiseen. TEKES:n rahoituksen saamisessa olennaista on uutuusarvo ja innovatiivisuus. Paikallisesti TEKES:n rahoitusneuvontaa antaa Kainuun ELY-keskus, mutta hankkeen edistyessä yhteyshenkilöinä toimivat TEKES:n valtakunnallisen organisaation asiantuntijat.

Kainuun Liitto  ei myönnä suoria yritystukia, niiden myöntäminen kuuluu ELY-keskuksen tehtäviin. Kainuun liiton rahoitusta kuitenkin kanavoituu yrityksiä hyödyttäen mm. kehitysyhtiöiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten vetämien hankkeiden kautta elinkeinoelämän toimintaympäristöä parantaviin, osaamista ja innovaatiotoimintaa edistäviin hankkeisiin, matkailuhankkeisiin ja markkinointihankkeisiin.

Kajaanin kaupunki ei myönnä suoria yritystukia eikä subventoi yritystoimintaa. Kaupungin rahoitus kuitenkin hyödyttää paikallista yritystoimintaa, kun sitä ohjautuu toiminta-avustuksina kehitysyhtiöille, oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille, jotka käyttävät kuntarahoitusta hanketoimintansa osarahoituksena. Edelleen kaupungin resurssit luovat lisäarvoa elinkeinoelämälle mm. yritystonttien kaavoituksessa ja tonttien luovuttamisessa yrityskäyttöön sekä yritysalueiden kunnallistekniikan, katujen ja vesihuoltoverkostojen rakentamisessa.

Viimeksi muokattu

15.7.2016