Olet täällä

Talousveden kemialliset laatuvaatimukset

Kemialliset laatuvaatimukset

Kemialliset laatuvaatimukset

Talousvedelle on asetettu myös kemiallisia laatuvaatimuksia. Vaatimusten listalla on vesissä esiintyviä aineita sekä ihmisten toiminnasta peräisin olevia aineita. Pitkään juomavedestä saadut liialliset haitta-aineet aiheuttavat ihmiselle erilaisia terveyshaittoja.

Talousveden laatuvaatimukset ja suositukset

Talousveden laatusuosituksissa on otettu huomioon veden ominaisuuksia, joilla on vaikutusta veden käytettävyyteen sekä syövyttävyyteen ja saostumisherkkyyteen. Vesijohtoverkoston osissa, vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa ei saa aiheutua haittaa veden ominaisuuksien takia. Veden syövyttävyyttä on pyrittävä tarkkailemaan. Jos vesi on ominaisuuksiltaan liian syövyttävää, se aiheuttaa korroosiota verkoston laitteissa. Korroosio voi syövyttää putkien materiaaleja, sekä aiheuttaa verkostoon kertyneiden saostumien liikkeelle lähtöä. Veden syövyttävyyteen vaikuttaa myös veden suolapitoisuus ja happamuus (kloridi ja sulfaatti). (Karttunen 1999)

Happamuus eli veden alhainen pH-arvo vaikuttaa myös lisäten korroosiota. PH-arvo kertoo onko vesi hapanta, emäksistä vai neutraalia. Neutraalin veden pH on 7, happaman alle 7 ja emäksisen yli 7. Talousveden pH pyritään pitämään riittävän korkeana, jotta vesi ei olisi syövyttävää. Toisaalta veden pH ei saa olla myöskään liian korkea, koska liian emäksinen (pH yli 10,5) vesi on ihmiselle haitallista. (STM 461/2001, 442/2014)

Rauta ja mangaani muodostavat helposti muiden veden sisältämien aineiden kanssa saostumia, jotka kiinnittyvät verkoston putkien sisäseinämille. Raudan ja mangaanin saostuminen on herkkä reaktio, johon vaikuttaa mm. veden pH-arvo. Rauta- ja mangaanisakka on tyypillisesti sellaisia, että ne sakkautuvat ja liukenevat ja sakkautuvat uudelleen pienistäkin olosuhteen muutoksesta; vistaussuuntien muutos, putkirikon yhteydessä putkeen päässyt ilmakupla tai kahden erilaisen vedenottamon veden sekoittuminen. (Karttunen 1999)