Olet täällä

Ympäristölupa

Ympäristölupakäsittely kestää 3-5 kuukautta. Käsittelyaika riippuu siitä, joudutaanko hakemukseen pyytämään täydennystä hakijalta sekä kuulemisen aikana mahdollisesti esille tulevista, hankkeeseen vaikuttavista seikoista. Rekisteröintimenettelyä sovelletaan mm. asfalttiasemille ja polttonesteiden jakeluasemille.

Jokimaisema. Kuva: Jonna Kallunki

Ympäristölupaa haetaan kirjallisesti kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta eli Kajaanissa ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolta. Ympäristölupahakemuksesta kuulutetaan ilmoitustaululla ja tarvittaessa myös Koti-Kajaani -lehdessä. Kuulutukset ovat nähtävillä myös kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä vähintään 30 vuorokauden ajan Kajaani Infossa. Lupakäsittelyyn liittyy aina asianosaisten kuuleminen kirjeitse. Kajaanissa ympäristöluvista päätetään ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostossa. Lupakäsittely kestää 3-5 kuukautta. Päätöksen antamisesta kuulutetaan ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan kirjeellä asianosaisille, joilla on valitusmahdollisuus päätöksestä. Valitukset ympäristöluvasta  tehdään Vaasan hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antamisesta.  

Niihin toimintoihin, joiden ympäristönsuojeluasetukset on säädetty valtioneuvoston asetuksella, ei pääsääntöisesti tarvitse hakea ympäristölupaa, vaan toiminta rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröintimenettelyä sovelletaan asfalttiasemille, polttonesteiden jakeluasemille, pienille energiantuotantoyksiköille sekä tietyt vaatimukset täyttäville kemiallisille pesuloille ja orgaanisia liuottimia käyttäville toiminnoille ja laitoksille. Rekisteröinti-ilmoitus tehdään 90 vrk ennen toiminnan aloittamista kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojelulain 1.2.2019 voimaan tulleella muutoksella eräät aiemmin ympäristöluvan vaatineet toiminnot (mm. tietynkokoiset eläinsuojat, varikot, sahat ja vähäiset ampumaradat) siirtyivät ilmoitusmenettelyyn. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksesta annettavassa päätöksessä voidaan antaa toimintaa koskevia määräyksiä. 

Ympäristölupahakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä sekä rekisteröinnistä peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu.

Ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja valvotaan ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston valvontasuunnitelmaan vuosille 2016-2020 perustuvan valvontaohjelman mukaisesti. Vuosittain laadittava valvontaohjelma on suunnitelma toimintojen määräaikaistarkastuksista, joista peritään taksan mukainen maksu.  

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2019

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

6.11.2019