Olet täällä

Yleiskaavoitus

Yleiskaava muodostaa monitasoisen kaavajärjestelmän toiseksi alimman portaan. Yleiskaava on maakuntakaavaa tarkempi mutta asemakaavaa yleispiirteisempi. Yleiskaavoituksen tehtävä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa osoitetaan kunnan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavoituksen tehtävä on kunnan tai sen osan (osayleiskaava) yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa osoitetaan kunnan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut. Siinä osoitetaan aluevaraukset mm. tuleville asuntoalueille, palveluille, yritystoiminnalle, liikenteelle ja maankäyttöä rajoittavat seikat, kuten virkistys- ja suojelualueet sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta ja lupamenettelyä haja-asutusalueella.

Yleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asiakirja, johon kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen. Kaavakartta on juridinen asiakirja, jolla on oikeusvaikutuksia. Yleiskaavan selostuksessa esitetään kaavan tavoitteet, perustelut ja vaikutusten arviointi sekä muut kaavan ratkaisujen perusteluksi tarpeelliset tiedot.

Oikeusvaikutteinen yleiskaava voi olla rakennusluvan perusteena ranta-alueilla sekä kylä- ja muilla maaseutualueilla. Yleiskaava voi olla koko tai osalla aluetta myös oikeusvaikutukseton, mistä mainitaan erikseen.

Kuinka kauan kaavoitus kestää? Yleiskaavaprosessi kestää yleensä vähintään kaksi vuotta. Vaativa ja selvityksiä edellyttävä osayleiskaavaprosessi voi kuitenkin viedä useita vuosia. Tarkemmin kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu kohdassa Kaavoituksen kulku ja osallistuminen.

Yleiskaavojen laatimisesta vastaa Kajaanin kaupungin kaavoitus. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Haja-asutusalueen rantayleiskaavoituksesta ja ranta-asemakaavoituksesta kerrotaan omilla sivuillaan.

YLEISKAAVASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Ranta-alueen yleiskaava: Jos rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan enintään puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta heidän saamansa hyödyn suhteessa.

Maanomistajan tai hankkeenhaltijan laatima tuulivoimayleiskaava: Jos 77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Hankkeenhaltija/maanomistaja vastaa konsultti- ja selvityskuluista.

Kajaanin kaupungissa kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävät maksut

Maksut määräytyvät ympäristöteknisen lautakunnan 30.9.2015 § 71 hyväksymän taksan mukaan ja ovat voimassa 23.10.2015 alkaen.

Rakennuskiellosta kerrotaan omalla sivullaan.
 

MRL 5 luku. Yleiskaava, 6 luku. Kuntien yhteinen yleiskaava

MRA 3 luku. Yleiskaava, 4 luku. Kuntien yhteinen yleiskaava

 

 

Viimeksi muokattu

30.6.2017