Olet täällä

Järjestyssäännöt

Vuolijoen koulun järjestyssäännöt

Opetus ja koulutus

     

Vuolijoen koulun järjestyssäännöt 

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Vuolijoen koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. 

Koulussa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.  

Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet. 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

 

Oppilaan oikeudet  

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 

Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. 

 

Oppilaan velvollisuudet 

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla. 

 

Hyvä käytös 

Vuolijoen koulussa käyttäydytään asiallisesti muita ihmisiä kohtaan. 

  •  Tervehdin.  
  • Kiitän ja pyydän anteeksi.  
  • En kiroile.  
  • En käy toisiin käsiksi. 
  • En kiusaa. Kerron kiusaamisesta aikuiselle.   
  • Keskityn opiskeluun ja annan toisille työrauhan.  
  • Noudatan hyviä tapoja ruokaillessa. 
  • Tottelen opettajien ja koulun henkilökunnan ohjeita. 

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. 

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta tarvitaan huoltajan lupa. 

Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ulkovaatteita ei pidetä oppitunneilla, ruokailussa eikä koulun tilaisuuksissa. 

Mobiililaitteita on pidettävä äänettömänä koulupäivän ajan. Opettajan luvalla mobiililaitetta voidaan käyttää opetuskäyttöön.

Koulupäivän aikana internetin käytössä noudatetaan hyvää nettietikettiä.

Turvallisuus ja liikkuminen 

Välitunnit ollaan ulkona, jos muuta ei ilmoiteta. Välitunti vietetään ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella. 

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. 

Polkupyörät ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa  

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä. 

Noudatan liikennesääntöjä.  

Käytän kypärää pyöräillessä ja heijastinta pimeällä liikkuessani. 

 Linja-autossa käyttäydyn rauhallisesti ja noudatan kuljettajan ohjeita.  

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta, enkä koske luvatta toisten tavaroihin.  

Roskaaminen on kiellettyä. 

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen 

 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen, esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. 

Energiajuominen tuominen koulun alueelle ja niiden nauttiminen on kiellettyä koulupäivän aikana. 

 

Kurinpito 

Kurinpito ja mahdolliset rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa kurinpitosuunnitelmassa.  

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. 

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän ajaksi 

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas  

Rehtori tai opettaja voivat ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet tarvittaessa haltuunsa. 

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille. 

 

Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen 

 Järjestyssäännöt käydään läpi luokissa vuosittain lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa ja huoltajia tiedotetaan vanhempainilloissa. Järjestyssäännöt löytyvät koulun verkkosivuilta, koulun kansliasta ja luokista.  

Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan jatkuvasti ja ne tarkistetaan vuosittain lukuvuosisuunnitelman teon yhteydessä. 

 

Päivitetty 4.9.2018

 

 

 

 

          

Viimeksi muokattu

13.8.2019