Olet täällä

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Maisema Kajaani

Poikkeamislupa

Rakennushanketta tai muuta toimenpidettä suunniteltaessa voi joskus käydä ilmi tarve poiketa rakennusjärjestyksen tai asema- tai yleiskaavan määräyksistä tai muista maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen mukaisista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Useimmiten tarve tulee esille, kun hankkeen haltija neuvottelee hankkeesta rakennustarkastajan kanssa. Siksi rakennusvalvonta onkin ensisijainen taho poikkeamisen tarpeen arvioimisessa. Rakennusvalvonnassa annetaan neuvontaa ja opastetaan poikkeamisen hakemisessa. Tarvittaessa poikkeamisen valmistelija osallistuu ennakkoneuvontaan. Asian valmistelu tapahtuu useimmiten kaavoituksessa mutta rakentamisen teknisiä määräyksiä koskeva poikkeaminen valmistellaan rakennusvalvonnassa. Myös vähäiset poikkeamiset käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennusvalvonnassa. Poikkeamisesta päättää Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto. Poikkeamislupien käsittely vie keskimäärin kaksi kuukautta, kun asiakirjat ovat valmiina ja ennakkoneuvottelut käyty eikä valmistelussa ole muita hankkeita. Seuraavan kesän rakennushankkeen poikkeamislupaa kannattaa hakea jo edellisenä syksynä. Mahdolliset viranomaisilta pyydettävät lausunnot ja poikkeamiseen liittyvät lisäselvitykset ja hakemuksen täydennykset pidentävät valmisteluaikaa.

Ranta-alueen suunnittelutarve edellyttää pääsääntöisesti poikkeamista ellei ranta-alueella ole ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Aina ranta-alueelle ei voi kuitenkaan myöntää poikkeamista vaan rakennuspaikat ranta-alueella on ratkaistava kaavassa. Katso myös ranta-asemakaavoitus ja rantayleiskaavoitus.

Suunnittelutarveratkaisu

Haja-asutusalueella on alueita, joilla on suunnittelutarvetta. Tällöin edellytetään suunnittelutarveratkaisua, jonka yhteydessä hanketta voidaan harkita tavallista rakennuslupa-asiaa laajemmin. Rakennustarkastaja arvioi suunnittelutarpeen. Lisäksi asemakaava-alueen lievealueet on määritelty suunnittelutarvealueiksi. Kun rakennushanke on suunnittelutarvealueella, edellytetään aina suunnittelutarveratkaisua. Myös suunnittelutarveratkaisu valmistellaan kaavoituksessa. Suunnittelutarveratkaisusta päätöksen tekee rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksenä. Suunnittelutarveratkaisujen käsittely vie keskimäärin kaksi kuukautta, kun asiakirjat ovat valmiina ja ennakkoneuvottelut käyty eikä valmistelussa ole muita hankkeita.

Suunnittelutarve ja suunnittelutarvealueet 

Lomake suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen hakemiseen

Jos haluat lisätietoa poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun perusteista, voit tutustua poikkeamislupaan ja suunnittelutarveratkaisuun liittyvään lupaharkintaan.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemisesta on kerrottu enemmän erillisessä ohjeessa: Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu, ohje hakemiseen  Ohjeessa kerrotaan mm. hakemukseen tarvittavista asiakirjoista ja hinnoista. Sama lomake soveltuu sekä poikkeamisen että suunnittelutarveratkaisun hakemiseen. Hakemuslomaketta ja ohjetta saa Kajaani Infosta ja rakennusvalvonnasta paperisena. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun yhteydessä täytyy kuulla naapureita. Naapurikuulemiseen on oma lomake, jonka yhteydessä on ohje.

Voimassa olevat kaavat

Ajantasa-asemakaava ja -yleiskaava karttapalvelussa

Rakennusjärjestys

 

MRL 1 luku. 16 § Suunnittelutarvealue

MRL 10 luku. Suunnittelutarve ranta-alueella

MRL 19 luku. 137 § Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella ja 137 a § Alueellinen päätös raknnusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella

MRL 23 luku. Poikkeaminen

MRL 25 luku. 193 § Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta

MRA 14 luku. Poikkeaminen

 

Viimeksi muokattu

2.7.2020