Olet täällä

Rantayleiskaavoitus

Ranta-alueen kaavoitusta koskee maankäyttö- ja rakennuslaissa oma lukunsa: Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset. Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa pääsääntöisesti rakentaa suoralla rakennusluvalla ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Kaava ranta-alueella selkeyttää lupa-asioita, kun rakennuspaikat on kaavassa osoitettu.

Rantakaavoitus

Ranta-alueen yleis- ja asemakaavoitusta koskee maankäyttö- ja rakennuslaissa oma lukunsa: Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset. Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa pääsääntöisesti rakentaa suoralla rakennusluvalla ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi (MRL 72 § Ranta-alueen suunnittelutarve). Myös korjaus- ja täydennysrakentamisen suora rakennuslupa edellyttää yleensä kaavaa. Jos kaavaa ei ole, täytyy hakea poikkeamista ennen rakennuslupaa. Poikkeaminen puolestaan ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Poikkeamiseen täytyy olla erityinen syy. Poikkeamista ei voida aina myöntää, mm. mikäli rantamitoitus on jo emätilan osalta korkea. Tällöin asia täytyy tutkia laajemmalta alueelta kaavan laatimisen yhteydessä. Aina rakennuspaikkaa ei voida osoittaa edes kaavassa. Kaava ranta-alueella selkeyttää kuitenkin lupa-asioita, kun rakennuspaikat ja rakentamisesta vapaat alueet on kaavassa osoitettu.

Ranta-alueen yleiskaavaa koskevat yleiskaavan sisältövaatimusten lisäksi ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 73 §). Erityisiä sisältövaatimuksia ovat mm. luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnitellun rakentamisen täytyy sopeutua rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön ja ranta-alueille täytyy jäädä riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

Rakennuspaikkojen tasapuolinen jakautuminen maanomistajien kesken yleiskaavassa ratkaistaan useimmiten emätilatarkastelulla. Niin sanottu emätila määräytyy tietyn leikkausajankohdan mukaisen tilajaotuksen perusteella. Kajaanissa käytetään leikkausajankohtana useimmiten rakennuslain rantakaavasäännösten voimaantuloajankohtaa 15.10.1969.  Emätilatarkastelussa jokaisen emätilan rantaviiva mitataan ja rakennuspaikkojen määrä määräytyy yhtenäisen mitoitusluvun mukaisesti kullekin emätilalle.

Rantayleiskaavan maksut määräytyvät kaavoituksen taksan mukaan. Maksut löytyvät yleiskaavoitus-verkkosivulta.
 

MRL 10 luku. Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset