Olet täällä

Piiparinmäen tuulivoimapuisto

piiparinmaen_sijainti_aluekokonaisuudessa_1.6.2016.jpg

PIIPARINMÄEN TUULIVOIMAPUISTO

Piiparinmäen tuulivoimapuisto sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan alueilla. Se käsittää pohjoisen osan Metsähallitus Laatumaan Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuistohankkeesta. Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin – YVA:n – tulosten perusteella keskiosa (Lammaslamminkangas) on jätetty pois jatkosuunnittelusta ja hankealue jakautuu kahteen osaan, joiden etäisyyttä toisistaan on noin 10 km.

Piiparinmäen osayleiskaava-alueelle sijoittuu yhteensä 41 voimalaa, joista Kajaanin kaupungin alueella on 9 (vähennystä 2) ja Pyhännän kunnan alueella 32 voimalaa. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan aluekokonaisuuden eteläiseen osaan (Murtomäki) on suunnitelttu 9 voimalaa Kajaaniin. Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 12.12.2016 (§ 73). Päätöksestä on jätetty 1 valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan on tuulivoimala-alueiden lisäksi varattu alueita sähköasemakenttiä, maa-ainestenottoa, tiestöä ja sähkölinjauksia varten ja merkitty nykyiset luonnonsuojelu- ja Natura-alueet, Metso-ohjelman suojelualueet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita ja suojelu-/muinaismuistokohteita. Pääosa kaavoitettavasta alueesta on maa- ja metsätalousaluetta. Yleiskaava on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

KAAVAKARTTA merkintöineen ja määräyksineen

KAAVASELOSTUS

Osayleiskaavaselostuksen liitteet:
Liitteet 1, 4-12, 16 koottuna yhteen tiedostoon.
1) Osallistumis- ja arviontisuunnitelma, tarkistettu 19.5.2015
2) Luontoselvitys
3) Muinaisjäännösinventoinnit 
4) Muistio viranomaisneuvottelusta 13.11.2013
5) Muistio viranomaisneuvottelusta 6.6.2014
6) Tiivistelmä kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavan laatijan vastineet
7) Muistio OAS-neuvottelusta 17.2.2015
8) Muistio viranomaistyöneuvottelusta 11.5.2015
9) Tiivistelmä kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastineet
10) Muistio viranomaisneuvottelusta 1.3.2016
11) Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
12) Kuvasovitteet
13) Metsäpeura ja tuulivoimahankkeet, täydennetty selvitys
14) Natura-arvioinnit
15) Meluselvitys
16) Melukäyrät osayleiskaavakartalla

Kajaanin Seudun Luonto ry:n valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Kajaanin kaupungin vastine kaavavalitukseen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös osyleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta

 

Lisätietoa ja YVA-menettelyn mukainen ympäristövaikutusten arviointi

 

AJANKOHTAISTA:  

Kajaanin kaupunginvaltuusto hyväksyi Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 21.3.2016 (§ 16).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä jätetyn valituksen 27.12.2017. Päätös on saanut lainvoiman 29.1.2018.

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut voimaan 14.3.2018.

 

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188, ismo.vendelin(at)kajaani.fi