Olet täällä

Piiparinmäen tuulivoimapuisto

piiparinmaen_sijainti_aluekokonaisuudessa_1.6.2016.jpg

PIIPARINMÄEN TUULIVOIMAPUISTO

Piiparinmäen tuulivoimapuisto sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan alueilla. Se käsittää pohjoisen osan Metsähallitus Laatumaan Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuistohankkeesta. Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin – YVA:n – tulosten perusteella keskiosa (Lammaslamminkangas) on jätetty pois jatkosuunnittelusta ja hankealue jakautuu kahteen osaan, joiden etäisyyttä toisistaan on noin 10 km.

Piiparinmäen osayleiskaava-alueelle sijoittuu kaavaehdotuksessa yhteensä 41 voimalaa, joista Kajaanin kaupungin alueella on 9 (vähennystä 2) ja Pyhännän kunnan alueella 32 voimalaa. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan aluekokonaisuuden eteläiseen osaan (Murtomäki) on suunniteltu 10 voimalaa Kajaaniin ja 28 voimalaa Vieremälle. Murtomäen tuulivoimapuiston Kajaania koskeva osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä 2.2.–6.3.2015 välisenä aikana. 

Piiparinmäen osayleiskaavan kannalta olennaisimmat YVA:n yhteydessä laaditut selvitykset on täydennetty, päivitetty ja liitetty kaavaselostukseen.

Kaavaehdotukseen on tuulivoimala-alueiden lisäksi varattu alueita sähköasemakenttiä, maa-ainestenottoa, tiestöä ja sähkölinjauksia varten ja merkitty nykyiset luonnonsuojelu- ja Natura-alueet, Metso-ohjelman suojelualueet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita ja suojelu-/muinaismuistokohteita. Pääosa kaavoitettavasta alueesta on maa- ja metsätalousaluetta. Merkintöjä on tarkistettu ja selostusta täydennetty luonnoksesta saadun palautteen ja tehtyjen selvitysten perusteella.

Yleiskaava laaditaan niin, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus 19.5.2015:
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen, tarkistettu 3.3.2016
Kaavaselostus, tarkistettu 3.3.2016
 

Osayleiskaavaselostuksen liitteet:
Liitteet 1, 4-12, 16 koottuna yhteen tiedostoon.
1) Osallistumis- ja arviontisuunnitelma, tarkistettu 19.5.2015
2) Luontoselvitys
3) Muinaisjäännösinventoinnit 
4) Muistio viranomaisneuvottelusta 13.11.2013
5) Muistio viranomaisneuvottelusta 6.6.2014
6) Tiivistelmä kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavan laatijan vastineet
7) Muistio OAS-neuvottelusta 17.2.2015
8) Muistio viranomaistyöneuvottelusta 11.5.2015
9) Tiivistelmä kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastineet
10) Muistio viranomaisneuvottelusta 1.3.2016
11) Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
12) Kuvasovitteet
13) Metsäpeura ja tuulivoimahankkeet, täydennetty selvitys
14) Natura-arvioinnit
15) Meluselvitys
16) Melukäyrät osayleiskaavakartalla

Lisätietoa ja YVA-menettelyn mukainen ympäristövaikutusten arviointi

 

AJANKOHTAISTA:  

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen Kajaania koskeva osa on ollut nähtävillä 12.6.–15.8.2015 Kajaanin kaupungintalon Infossa, Pohjolankatu 13. Lisäksi aineisto on ollut nähtävillä Kajaanin pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja Otanmäen kirjastolla, Uunimiehentie 6.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 21.3.2016 (§ 16).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä jätetyn valituksen 27.12.2017. Mahdollinen jatkovalitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

 

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188, ismo.vendelin(at)kajaani.fi